Zákon č. 512/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 148/2011
Platnosť od 23.12.2011
Účinnosť od 01.07.2012
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2012 okrem čl. IV, ktorý nadobúda účinnosť 30. decembra 2011, a okrem čl. I § 80a, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2012.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené