Zákon č. 41/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 18/2011
Platnosť od 26.02.2011
Účinnosť od 01.01.2014
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2011 okrem § 24 ods. 4 písm. a) až c) v siedmom bode v čl. I, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené