Zákon č. 41/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 18/2011
Platnosť od 26.02.2011
Účinnosť od 01.01.2014
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2011 okrem § 24 ods. 4 písm. a) až c) v siedmom bode v čl. I, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2014 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
01.03.2011 - 31.12.2013

Všetky časové verzie

01.03.2011

Pôvodný predpis

26.02.2011
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené