Zákon č. 404/2011 Z. z.Zákon o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 126/2011
Platnosť od 22.11.2011
Účinnosť od 01.01.2020 dodňom vystúpenia UK z EÚ
Literatúra 14
Rozhodnutia súdov 247
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené