Zákon č. 397/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia niektoré zákony

(v znení č. 251/2012 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 124/2011
Platnosť od 16.11.2011
Účinnosť od 01.01.2013
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 31. decembra 2011 okrem čl. I bodov 2 až 5, bodu 8, bodov 10 až 12, bodov 14 až 25 a čl. III, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2013.

397

ZÁKON

z 21. októbra 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 3 písm. c) sa za slovo „rozvíjajú“ vkladajú slová „národné povedomie a“ a za slovo „rozvoj“ sa vkladajú slová „občianskej a“.

2. V § 8 ods. 1 sa vypúšťa písmeno i).

Doterajšie písmená j) až p) sa označujú ako písmená i) až o).

3. V § 8 ods. 1 písm. i) sa slová „písm. f)“ nahrádzajú slovami „písm. c)“, slová „písm. g)“ sa nahrádzajú slovami „písm. d)“ a slová „písm. h)“ sa nahrádzajú slovami „písm. e)“.

4. V § 8 ods. 1 písmeno m) znie:

m) navrhuje kandidátov na členov dozorného orgánu obchodnej spoločnosti podľa § 6 ods. 2, ak sa v nich dozorný orgán zriaďuje,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 23 sa vypúšťa.

5. V § 15 ods. 3 sa vypúšťajú písmená b) až d).

Doterajšie písmená e) až i) sa označujú ako písmená b) až f).

6. V § 15 ods. 3 písm. b) sa za ôsmy bod vkladá nový deviaty bod, ktorý znie:

9. návrh podielu vysielacieho času vyhradeného programom v jazykoch národnostných menšín a etnických skupín žijúcich na území Slovenskej republiky na celkovom vysielacom čase jednotlivých rozhlasových programových služieb a televíznych programových služieb podľa § 5 ods. 1 písm. g),“.

Doterajší deviaty bod sa označuje ako desiaty bod.

7. V § 15 ods. 3 písmeno e) znie:

e) písomne informuje radu o zámere vstúpiť do zmluvného záväzku, predmetom ktorého je plnenie, ktoré presahuje sumu 100 000 eur,“.

8. V § 15 ods. 3 písm. f) sa slová „písm. f) a m)“ nahrádzajú slovami „písm. f) a l)“.

9. V § 16 sa vypúšťa odsek 8.

10. V § 18 ods. 4 písm. c) sa slová „písm. e)“ nahrádzajú slovami „písm. b)“, slová „písm. h)“ sa nahrádzajú slovami „písm. e)“ a slová „písm. i)“ sa nahrádzajú slovami „písm. f)“.

11. V § 18 ods. 4 písm. d) sa slová „písm. f)“ nahrádzajú slovami „písm. c)“.

12. V § 18 ods. 4 písm. f) sa slová „písm. e)“ nahrádzajú slovami „písm. b)“.

13. V § 19 ods. 3 sa slová „iných práv a iných hodnôt oceniteľných peniazmi“ nahrádzajú slovami „iných majetkových práv“.

14. V § 19 ods. 6 prvej vete sa vypúšťajú slová „a b)“.

15. V § 19 ods. 13 písm. c) sa vypúšťajú slová „s osobitnou pozornosťou venovanou hospodáreniu Rozhlasu a televízie Slovenska s finančnými prostriedkami poskytnutými na základe zmluvy so štátom“.

16. V § 19 ods. 13 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená d) a e).

17. V § 20 ods. 1 písmeno a) znie:

a) príspevok zo štátneho rozpočtu poskytovaný každoročne podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok, na úhradu nákladov na zabezpečenie služby verejnosti v oblasti vysielania v sume rovnajúcej sa 0,142 % z hrubého domáceho produktu Slovenskej republiky za kalendárny rok, predchádzajúci kalendárnemu roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa príspevok poskytuje; ak je táto suma nižšia ako 90 000 000 eur, príspevok zo štátneho rozpočtu sa poskytuje v sume 90 000 000 eur,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 49 sa vypúšťa.

18. V § 20 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) až j) sa označujú ako písmená b) až i).

19. V § 20 ods. 1 písm. e) sa slová „podľa písmena b)“ nahrádzajú slovami „podľa písmena a)“.

20. V § 20 ods. 1 písm. f) a h) sa slová „podľa písmena d)“ nahrádzajú slovami „podľa písmena c)“.

21. V § 20 ods. 1 písm. i) sa slová „v písmenách a) až i)“ nahrádzajú slovami „v písmenách a) až h)“.

22. § 21 vrátane nadpisu znie:

㤠21

Príspevok zo štátneho rozpočtu

(1) Príspevok zo štátneho rozpočtu podľa § 20 ods. 1 písm. a) je Rozhlas a televízia Slovenska oprávnená použiť len na úhradu nákladov na zabezpečenie služby verejnosti v oblasti vysielania.

(2) Príspevok zo štátneho rozpočtu podľa § 20 ods. 1 písm. a) sa poskytuje v celej sume bezhotovostne na účet Rozhlasu a televízie Slovenska do 30. januára kalendárneho roka, na ktorý sa poskytuje.

(3) Rozhlas a televízia Slovenska môže použiť nevyčerpanú časť príspevku zo štátneho rozpočtu podľa § 20 ods. 1 písm. a) vo výške nepresahujúcej 10 % sumy ročných rozpočtových výdavkov na zabezpečenie služby verejnosti v oblasti vysielania na príslušný rozpočtový rok len na preklenutie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami do konca nasledujúceho rozpočtového roka a na úhradu nákladov na zabezpečenie služby verejnosti v oblasti vysielania.

(4) Rozhlas a televízia Slovenska môže použiť nevyčerpanú časť príspevku zo štátneho rozpočtu podľa § 20 ods. 1 písm. a) vo výške presahujúcej 10 % sumy ročných rozpočtových výdavkov na zabezpečenie služby verejnosti v oblasti vysielania na príslušný rozpočtový rok, a to iba v odôvodnenom prípade a na základe písomného súhlasu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo kultúry“), na úhradu jednorazových výdavkov potrebných na zabezpečenie služby verejnosti v oblasti vysielania, a to do konca nasledujúceho rozpočtového roka; odôvodnenosť prípadu posudzuje ministerstvo kultúry.

(5) Rozhlas a televízia Slovenska je povinná do 30. septembra kalendárneho roka, v ktorom bol príspevok zo štátneho rozpočtu poskytnutý, písomne požiadať ministerstvo kultúry o súhlas podľa odseku 4, spolu s uvedením sumy nevyčerpanej časti príspevku zo štátneho rozpočtu a dôvodu jej nevyčerpania, účelu jej použitia v nasledujúcom rozpočtovom roku a špecifikáciu jednorazového výdavku potrebného na zabezpečenie služby verejnosti v oblasti vysielania. Ministerstvo kultúry je povinné do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti písomne udeliť súhlas podľa odseku 4 alebo písomne oznámiť Rozhlasu a televízii Slovenska, že súhlas neudeľuje.

(6) Ak Rozhlas a televízia Slovenska postupuje podľa odseku 3 alebo odseku 4, nemá to vplyv na sumu príspevku zo štátneho rozpočtu podľa § 20 ods. 1 písm. a) v nasledujúcom kalendárnom roku.“.

23. V § 22 ods. 3 sa vypúšťa písmeno c) a v písmene b) sa čiarka na konci nahrádza bodkou.

24. Za § 27 sa vkladá § 27a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠27a

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2013

(1) Výber a vymáhanie úhrady za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho vysielania (ďalej len „úhrada“), ktorú bol platiteľ úhrady podľa zákona č. 68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom k 31. decembru 2012 povinný zaplatiť do 31. decembra 2012, ako aj vymáhanie iných pohľadávok, ktoré vznikli na základe nezaplatenia tejto úhrady, vykonáva od 1. januára 2013 Rozhlas a televízia Slovenska.

(2) Na výber a vymáhanie úhrady a iných pohľadávok podľa odseku 1 sa vzťahuje zákon č. 68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom k 31. decembru 2012 a na účely tohto výberu a vymáhania je Rozhlas a televízia Slovenska považovaná za vyberateľa úhrady.

(3) Rozhlas a televízia Slovenska je povinná vo všetkých súdnych konaniach podľa § 11 ods. 5 zákona č. 68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom k 31. decembru 2012, ktoré neboli k 31. decembru 2012 ukončené, podať návrh podľa § 92 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku, aby vstúpila do konania ako účastník konania namiesto vyberateľa úhrady.

(4) Vyberateľ úhrady podľa zákona č. 68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom k 31. decembru 2012 je povinný odovzdať údaje z evidencie platiteľov potrebné na vymáhanie pohľadávok podľa odseku 1 Rozhlasu a televízii Slovenska, najneskôr do 28. februára 2013.

(5) Pohľadávky podľa odseku 1 a príjmy Rozhlasu a televízie Slovenska získané vymožením pohľadávok podľa odseku 1 nepodliehajú výkonu rozhodnutia podľa osobitných predpisov.45)

(6) Rozhlas a televízia Slovenska je povinná do 31. januára 2013 prijať rozhodnutie o zrušení spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorá bola vyberateľom úhrady podľa zákona č. 68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom k 31. decembru 2012, s likvidáciou.

25. Za § 28 sa vkladá § 28a, ktorý znie:

㤠28a

Zrušuje sa čl. I zákona č. 68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení čl. V zákona č. 532/2010 Z. z.“.

Čl. II

Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 147/2001 Z. z., zákona č. 206/2002 Z. z., zákona č. 289/2005 Z. z., zákona č. 95/2006 Z. z., zákona č. 121/2006 Z. z., zákona č. 13/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 654/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 287/2008 Z. z., zákona č. 516/2008 Z. z., zákona č. 77/2009 Z. z., zákona č. 318/2009 Z. z., zákona č. 498/2009 Z. z., zákona č. 532/2010 Z. z. a zákona č. 221/2011 Z. z. sa mení takto:

V § 76db ods. 3 sa slová „do 31. 12. 2011“ nahrádzajú slovami „do 31. 12. 2012“.


Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 31. decembra 2011 okrem čl. I bodov 2 až 5, bodu 8, bodov 10 až 12, bodov 14 až 25 a čl. III, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2013.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Iveta Radičová v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.