Zákon č. 390/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Čiastka 123/2011
Platnosť od 12.11.2011
Účinnosť od 01.09.2019
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodov 1 až 31 a 33 až 45, čl. II až IV, čl. V bodov 1, 7 až 9 a 11 až 22, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2012, čl. V bodov 2 až 6 a 10, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2012, a čl. I bodu 32, ktorý na...

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené