Zákon č. 39/2011 Z. z.Zákon o položkách s dvojakým použitím a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

(v znení č. 444/2015 Z. z., 177/2018 Z. z.)

Čiastka 18/2011
Platnosť od 26.02.2011
Účinnosť od 01.09.2018
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené