Vyhláška č. 372/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu ročnej výroby tepla pri výrobe elektriny spaľovaním bioplynu získaného anaeróbnou fermentáciou

Čiastka 119/2011
Platnosť od 01.11.2011
Účinnosť od 15.11.2011 do31.12.2015
Zrušený 15/2016 Z. z.

OBSAH

372

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 25. októbra 2011,

ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu ročnej výroby tepla pri výrobe elektriny spaľovaním bioplynu získaného anaeróbnou fermentáciou

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 9 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 136/2011 Z. z. ustanovuje:


§ 1

(1) Ročná výroba tepla pre zariadenie výrobcu elektriny, ktoré vyrába elektrinu spaľovaním bioplynu získaného anaeróbnou fermentáciou (ďalej len „zariadenie“), sa na účely posúdenia percentuálneho podielu dodávky využiteľného tepla vypočíta podľa vzorca:

Vzorec

pričom

Q – výroba tepla v megawatthodinách za rok,

AE – výroba elektriny v megawatthodinách za rok meraná na svorkách generátora zariadenia,

PQ – projektovaný inštalovaný tepelný výkon zariadenia v megawattoch; pri spaľovacom motore uvedený ako súčet využiteľného tepelného výkonu meraného na výstupe chladiacej kvapaliny motora a na výstupe výfukových plynov z motora,

PE – projektovaný inštalovaný elektrický výkon zariadenia v megawattoch.

(2) Do percentuálneho posúdenia podielu dodávky využiteľného tepla z ročnej výroby tepla sa započítava technologická spotreba tepla, najviac však do 25 % z ročnej výroby tepla.

(3) Ak nie je technologická spotreba tepla zariadenia meraná, vypočíta sa podľa vzorca:

QTS = 0,15.Q,

pričom

QTS – technologická spotreba tepla zariadenia v megawatthodinách za rok.

(4) Technologickou spotrebou tepla je množstvo tepla, ktoré je vyrobené v zariadení a spotrebované na výrobu bioplynu alebo uskladnenie bioplynu.

(5) Do percentuálneho posúdenia podielu dodávky využiteľného tepla z ročnej výroby tepla sa nezapočítava teplo využité pri výrobe elektriny.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. novembra 2011.


Juraj Miškov v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.