Oznámenie č. 366/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. MF/22933/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre zdravotné poisťovne v znení neskorších predpisov

Čiastka 118/2011
Platnosť od 29.10.2011
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2011.

366

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

opatrenie z 21. októbra 2011 č. MF/24031/2011-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. MF/22933/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre zdravotné poisťovne v znení neskorších predpisov.

Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. MF/22933/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre zdravotné poisťovne (oznámenie č. 607/2005 Z. z.) v znení opatrenia z 13. decembra 2007 č. MF/25864/2007-74 (oznámenie č. 629/2007 Z. z.), opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24443/2008-74 (oznámenie č. 503/2008 Z. z.), opatrenia z 3. decembra 2009 č. MF/19523/2009-74 (oznámenie č. 528/2009 Z. z.) a opatrenia z 26. novembra 2010 č. MF/25054/2010-74 (oznámenie č. 457/2010 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2011.

Opatrenie bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 11/2011 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky a v elektronickej forme na internetovej stránke http://www.finance.gov.sk/.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 21. októbra 2011 č. MF/24031/2011-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. MF/22933/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre zdravotné poisťovne v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. MF/22933/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre zdravotné poisťovne (oznámenie č. 607/2005 Z. z.) v znení opatrenia z 13. decembra 2007 č. MF/25864/2007-74 (oznámenie č. 629/2007 Z. z.), opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24443/2008-74 (oznámenie č. 503/2008 Z. z.), opatrenia z 3. decembra 2009 č. MF/19523/2009-74 (oznámenie č. 528/2009 Z. z.) a opatrenia z 26. novembra 2010 č. MF/25054/2010-74 (oznámenie č. 457/2010 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Zostavená účtovná závierka sa predkladá v jednom vyhotovení miestne príslušnému daňovému úradu v termínoch pre podávanie daňových priznaní a účtovná závierka schválená príslušným orgánom účtovnej jednotky sa predkladá v jednom vyhotovení miestne príslušnému daňovému úradu do 30 dní po jej schválení, ak účtovná jednotka znova otvorila účtovné knihy podľa § 16 ods. 10 zákona. Zostavená priebežná účtovná závierka sa predkladá do Štátnej pokladnice prostredníctvom systému štátnej pokladnice1) v termínoch pre podávanie priebežnej účtovnej závierky podľa osobitného predpisu1a).“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 1a znejú:

1) § 2 ods. 2 písm. h) zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1a) Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

Doterajší odkaz 1 a poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa označujú ako odkaz 1b a poznámka pod čiarou k odkazu 1b.

2. V § 2 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Poznámky k priebežnej účtovnej závierke podľa osobitného predpisu1c) sa zostavujú v skrátenej štruktúre minimálne v rozsahu podľa čl. IX prílohy č. 3, ktorý nadväzuje na položky účtovnej závierky v úplnej štruktúre.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1c znie:

1c) § 15 ods. 1 písm. k) zákona č. 581/2004 Z. z.“.

3. § 2 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Vo vzorových tabuľkách uvedených v čl. IX prílohy č. 3 sa pre potreby zostavenia poznámok k priebežnej účtovnej závierke údaj za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie vykazuje v súlade s § 18 ods. 3 a 4 zákona. Vzorové tabuľky uvedené v čl. IX prílohy č. 3 sa môžu doplniť podľa potrieb účtovnej jednotky.“.

4. Za § 4b sa vkladá § 4c, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠4c

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 31. decembra 2011

Podľa tohto opatrenia sa postupuje po prvýkrát pri zostavovaní priebežnej účtovnej závierky za štvrtý štvrťrok 2011 a pri zostavení individuálnej účtovnej závierky za rok 2011.“.

5. Príloha č. 3 sa nahrádza prílohou k tomuto opatreniu.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2011.

Ivan Mikloš, v. r.

podpredseda vlády a minister financií

Príloha k opatreniu č. MF/24031/2011-74

Príloha č. 3 k opatreniu č. MF/22933/2005-74

VZOR

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky

Čl. I

Všeobecné údaje

1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky

a) názov a sídlo účtovnej jednotky zostavujúcej účtovnú závierku, dátum založenia alebo zriadenia, spôsob založenia alebo zriadenia, názov a sídlo zriaďovateľa, identifikačné číslo organizácie,

b) právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky (riadna, priebežná alebo mimoriadna).

2. Informácie o činnosti účtovnej jednotky. Opis činnosti účtovnej jednotky, dôvody jej zriadenia.

3. Informácie o priemernom prepočítanom počte zamestnancov počas účtovného obdobia, pričom priemerný prepočítaný počet zamestnancov sa vypočíta ako priemer koncových stavov v jednotlivých štvrťrokoch v účtovnom období, z toho počet vedúcich zamestnancov, ktorými sa rozumejú vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu a vedúci zamestnanci, ktorí sú v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca.

4. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky. Mená a priezviská členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a mená a priezviská alebo obchodné mená a názvy iných orgánov účtovnej jednotky. Uvedú sa informácie o štruktúre spoločníkov, akcionárov s uvedením hodnoty a percentuálnej výšky ich podielu na základnom imaní účtovnej jednotky, ich podiel na hlasovacích právach a ich percentuálny podiel na ostatných položkách vlastného imania, ak sa odlišuje od ich podielu na základnom imaní.

5. Informácie o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky.

6. Informácie o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky.

7. Ak je účtovná jednotka súčasťou konsolidovaného celku, poznámky obsahujú aj tieto informácie:

a) obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny účtovných jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú je účtovná jednotka konsolidovanou účtovnou jednotkou,

b) obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za tú skupinu účtovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj účtovná jednotka; uvádza sa aj obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá je bezprostredne konsolidujúcou účtovnou jednotkou,

c) obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej sú prístupné konsolidované účtovné závierky a adresa príslušného registrového súdu, ktorý vedie obchodný register, v ktorom sa uložia tieto konsolidované účtovné závierky,

d) údaj, či je materská účtovná jednotka oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa § 22 zákona, pričom sa uvádza

da) pri oslobodení podľa § 22 ods. 8 zákona obchodné meno a sídlo materskej účtovnej jednotky zostavujúcej konsolidovanú účtovnú závierku podľa osobitných predpisov3), do ktorej je zahrnovaná účtovná jednotka a všetky jej dcérske účtovné jednotky,

db) pri oslobodení podľa § 22 ods. 12 zákona obchodné meno a sídlo dcérskych účtovných jednotiek.

8. Údaje podľa článkov II až VIII sa uvádzajú v textovej podobe a tabuľkovej podobe s príslušným komentárom.

Čl. II

Informácie o účtovných metódach a účtovných zásadách, v členení na informácie o

1. tom, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti,

2. uplatnených účtovných zásadách a účtovných metódach, použitých nových účtovných zásadách a účtovných metódach oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu, dôvode ich uplatnenia a vplyve na výsledok hospodárenia a vlastné imanie účtovnej jednotky,

3. spôsoboch oceňovania majetku a záväzkov, metódach použitých pri určení reálnych hodnôt majetku a záväzkov, cudzích menách a kurzoch použitých na prepočet cudzej meny na menu euro,

4. postupoch odpisovania hmotného majetku a nehmotného majetku,

5. zásadách a postupoch identifikácie rizík a strát a znížení hodnoty, ktoré sa týkajú aktív, najmä pohľadávok,

6. zásadách a postupoch výpočtu výšky tvorby opravných položiek, technických rezerv a rezerv vrátane vysvetlenia základných predpokladov pre ich použitie,

7. dni uskutočnenia účtovného prípadu, napríklad pri účtovaní cenných papierov v deň dohodnutia obchodu alebo v deň vyrovnania obchodu,

8. postupoch účtovania obchodov s cennými papiermi, spôsoboch účtovania kurzových rozdielov, zmlúv o kúpe prenajatej veci, cenných papierov vzniknutých pri transformácii rôznych aktív, napríklad úverov, vrátane hypotekárnych úverov, pohľadávok z kreditných kariet (sekuritizácia) a odloženej dane,

9. postupoch účtovania úrokových výnosov a úrokových nákladov, spôsoboch vykazovania príjmov z aktív, pri ktorých sa predpokladajú riziká a straty a zníženie hodnoty vrátane úrokov, prémií a diskontov vzniknutých pri obstaraní pohľadávok od tretích osôb,

10. dôvode prevodu výnosov z finančného umiestnenia z netechnického účtu na technický účet alebo z technického účtu na netechnický účet,

11. postupe pri prevodoch nákladov z technického účtu k neživotnému poisteniu na netechnický účet a pri prevodoch nákladov z netechnického účtu na technický účet k neživotnému poisteniu,

12. postupe pri evidenčnom výpočte účtovného výsledku zaistenia.

Čl. III

Poznámky v časti o významných položkách uvedených v súvahe a výkaze ziskov a strát obsahujú informácie o

1. poistnom v členení uvedenom podľa čl. IX druhého bodu, pričom v stĺpcoch s označením „a“ sa vykazuje stav na konci bežného účtovného obdobia a v stĺpcoch s označením „b“ stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia,

2. hmotnom majetku a nehmotnom majetku,

3. nákladoch alebo výnosoch, ktoré majú vplyv na splatnú daň z príjmov, všetkých úpravách vykázaných v bežnom účtovnom období, ktoré majú vplyv na splatnú daň z príjmov za predchádzajúce účtovné obdobie,

4. nákladoch alebo výnosoch, ktoré majú vplyv na odloženú daň z príjmov, a to najmä v dôsledku vzniku alebo zrušenia dočasných rozdielov, v dôsledku zmien v sadzbách dane z príjmov alebo zavedenia nových daní z príjmov, v dôsledku zmien účtovných zásad a účtovných metód a chýb, ktoré majú taký podstatný vplyv na účtovnú závierku jedného alebo viacerých predchádzajúcich účtovných období, že by tieto účtovné závierky nepodávali verný a pravdivý obraz o predmete účtovníctva účtovnej jednotky,

5. odloženom daňovom záväzku alebo odloženej daňovej pohľadávke s uvedením dôvodu ich zmien a výške v členení podľa jednotlivých druhov dočasných rozdielov a podľa jednotlivých druhov nevyužitých daňových strát a nevyužitých daňových odpočtov,

6. súhrnnej splatnej dani a odloženej dani vzťahujúcej sa k položkám, ktoré účtovná jednotka účtovala priamo do vlastného imania, daňovom náklade alebo daňovom výnose, ktoré sa vzťahujú k mimo­riadnym položkám uznaným v priebehu účtovného obdobia,

7. sume odpočítateľných dočasných rozdielov, nevyužitých daňových strát, nevyužitých daňových odpočtov, pre ktoré sa odložená daňová pohľadávka nevykazuje v súvahe,

8. podriadených pasívach, ak záväzok z prijatého úveru presahuje 10 % celkových záväzkov z týchto úverov, s uvedením sumy, meny, úrokovej sadzby, splatnosti a zostatkovej doby splatnosti, podmienok podriadenosti, prípadne dôvodoch skoršieho zaplatenia úverov osobitného charakteru,

9. pohľadávkach a záväzkoch v členení podľa zostatkovej doby splatnosti,

10. časovom rozlíšení obstarávacích nákladov na poistné zmluvy formou komplexných nákladov budúcich období alebo nákladov budúcich období,

11. výške ostatných pôžičiek poisteným, ak hlavnou zárukou je uzavretá poistná zmluva a výške ostatných pôžičiek nezaručených poistnou zmluvou, ak je táto suma významná,

12. odpisoch nepremlčaných pohľadávok určených vnútorným predpisom účtovnej jednotky a prípadných výnosoch z odpísaných pohľadávok,

13. podielových cenných papieroch a vkladoch v obchodných spoločnostiach s rozhodujúcim vplyvom a podielových cenných papieroch a vkladoch v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom,

14. cenných papieroch určených na obchodovanie, cenných papieroch určených na predaj a cenných papieroch držaných do splatnosti podľa týchto kategórií a podľa druhov cenných papierov, pričom pri dlhových cenných papieroch sa uvedie čistá obstarávacia cena znížená o náklady na obchodovanie, ich reálna hodnota a ďalej v členení na kótované cenné papiere a nekótované cenné papiere na tuzemskej burze alebo zahraničnej burze; pri cenných papieroch určených na obchodovanie a cenných papieroch určených na predaj sa uvedú trhy, na ktorých sa s nimi obchoduje,

15. podiele dlhových cenných papierov a podiele vydaných dlhových cenných papierov so splatnosťou do jedného roka na celkovej hodnote týchto aktív a pasív,

16. výške podielov na ziskoch, prémiách a zľavách z poistenia a zaistenia,

17. postupe výpočtu tvorby technických rezerv a ich použití podľa osobitného predpisu,4)

18. tvorbe poistného garančného fondu pri individuálnom zdravotnom poistení a jeho použití podľa osobitného predpisu,5) s uvedením jeho stavu na začiatku účtovného obdobia, o jeho zvýšení a znížení v priebehu účtovného obdobia a stave na konci účtovného obdobia,

19. postupe výpočtu tvorby rezerv a opravných položiek a ich použití podľa osobitných predpisov, dôvodoch pre tvorbu a použitie rezerv, tvorbe a použití opravných položiek k jednotlivým zložkám aktív, ku ktorým sa tvoria, s osobitným uvedením rezervy na prebiehajúce súdne konania a rezervy na trovy súdneho konania,

20. hmotnom majetku kupovanom alebo predávanom na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci; informácie o zmluvne dohodnutých splátkach splatných z týchto zmlúv v bežnom roku a v nasledujúcich rokoch, v období jedného až piatich rokov, prípadne splatných neskôr,

21. ostatných aktívach a ostatných pasívach, ostatných prevádzkových výnosoch a mimoriadnych výnosoch, ostatných prevádzkových nákladoch a mimoriadnych nákladoch, ktoré majú rozhodujúci podiel na ich celkovom objeme v členení podľa jednotlivých aktív a pasív, nákladov, výnosov,

22. použití zisku alebo úhrade straty za minulé účtovné obdobie a návrhu na použitie zisku bežného účtovného obdobia,

23. úrokových výnosoch a úrokových nákladoch,

24. platených poplatkoch a províziách pri predaji alebo inom úbytku cenných papierov,

25. všeobecných prevádzkových nákladoch, ktorými sa rozumejú správna réžia a ďalšie náklady na prevádzku zdravotnej poisťovne, vrátane požitkov členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky,

26. zamestnaneckých požitkoch, na základe ktorých majú zamestnanci nárok na finančné nástroje vydané účtovnou jednotkou viazané na vlastné imanie alebo podľa ktorých výška záväzkov účtovnej jednotky voči zamestnancom je závislá na budúcej cene finančných nástrojov, napríklad účtovnou jednotkou vydané akcie alebo opcie na akcie,

27. oceňovacích rozdieloch, čistých investíciách do podielových cenných papierov a vkladov v obchodných spoločnostiach s rozhodujúcim vplyvom a podielových cenných papierov a vkladov v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom a ostatných oceňovacích rozdieloch z prepočtu majetku a záväzkov, a to vždy s uvedením stavu oceňovacích rozdielov na začiatku účtovného obdobia, ich zvýšenie a zníženie v priebehu účtovného obdobia a zostatku na konci účtovného obdobia,

28. výnose na akciu, ak akcie účtovnej jednotky sú evidované,

29. prehľade o tvorbe a čerpaní sociálneho fondu.

Čl. IV

V poznámkach sa položky podsúvahy uvádzajú v eurách a ide najmä o informácie týkajúce sa

1. podsúvahových účtov účtovej skupiny 72, ktorými sú

a) hodnoty poskytnuté ako záruky,

b) hodnoty prijaté ako záruky,

c) zmenky na inkaso použité na úhradu do doby ich splatnosti,

d) záväzky za plánovanú zdravotnú starostlivosť,

e) iné hodnoty v evidencii,

f) pomocné súvzťažné účty,

2. podsúvahových účtov účtovej skupiny 73.

Čl. V

Poznámky ďalej obsahujú informácie o

1. odboroch činností a zemepisných oblastiach, v ktorých účtovná jednotka vykonáva svoju činnosť,

2. osobách s osobitným vzťahom k účtovnej jednotke, ktorými sú tieto osoby:

a) právnické osoby, ktoré sú vo vzťahu k účtovnej jednotke dcérskou účtovnou jednotkou alebo materskou účtovnou jednotkou, alebo právnické osoby, ktoré sú spoločne s účtovnou jednotkou vo vzťahu k inej účtovnej jednotke dcérskymi účtovnými jednotkami,

b) právnické osoby, ktoré majú podstatný vplyv v účtovnej jednotke alebo má v nich podstatný vplyv účtovná jednotka,

c) fyzické osoby, prostredníctvom ktorých má iná osoba v účtovnej jednotke podstatný vplyv,

d) zamestnanci zodpovední za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky a ich blízke osoby6) a osoby zodpovedné za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky, ktoré nie sú zamestnancami a ich blízke osoby,

e) právnické osoby, v ktorých fyzické osoby uvedené v písmenách c) a d) majú podstatný vplyv, a to aj sprostredkovane,

f) osoby, ktoré majú v účtovnej jednotke a súčasne v inej účtovnej jednotke prostredníctvom členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov taký vplyv, že sú schopné ovplyvniť ekonomické zámery oboch účtovných jednotiek; vplyvom sa rozumie priamy vplyv a sprostredkovaný vplyv,

g) osoby, ktoré poskytli účtovnej jednotke úver, a z tohto dôvodu sú schopné ovplyvniť ekonomické vzťahy s účtovnou jednotkou,

h) osoby, s ktorými účtovná jednotka realizuje taký objem obchodov, že je od týchto osôb hospodársky závislá,

3. udalostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom zostavenia účtovnej závierky,

4. opravách chýb minulých účtovných období, ktoré majú taký podstatný vplyv na účtovnú závierku jedného alebo viacerých predchádzajúcich účtovných období, že by tieto účtovné závierky nepodávali verný a pravdivý obraz o predmete účtovníctva účtovnej jednotky; uvádza sa vplyv týchto zmien na vlastné imanie ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,

5. výsledku hospodárenia a finančnej situácii účtovnej jednotky, ktoré sú významné pre užívateľov účtovnej závierky; výsledok hospodárenia sa uvedie v členení na výsledok hospodárenia za verejné zdravotné poistenie a výsledok hospodárenia z prevádzkovej činnosti, pričom výsledok hospodárenia z prevádzkovej činnosti sa vyčísli ako rozdiel medzi nákladmi a výnosmi, ktoré sa týkajú prevádzkovej činnosti,

6. povahe a obchodnom cieli transakcií účtovnej jednotky, ktoré nie sú zahrnuté do súvahy a o finančnom dosahu týchto transakcií na účtovnú jednotku, ak sú riziká alebo výnosy týchto transakcií významné a ich zverejnenie je nevyhnutné na vyhodnotenie finančnej situácie účtovnej jednotky,

7. transakciách s blízkymi osobami6), vrátane výšky týchto transakcií a iných informácií o transakcii potrebných na pochopenie finančnej situácie účtovnej jednotky, ak sú takéto transakcie významné a neboli vykonané v bežných trhových podmienkach; informácie o jednotlivých transakciách možno zoskupovať podľa ich charakteru okrem prípadov, keď sú na pochopenie vplyvu týchto transakcií potrebné samostatné informácie.

Čl. VI

V poznámkach sa uvádza prehľad o zmenách vo vlastnom imaní v členení podľa čl. IX bodu 14.

Čl. VII

Poznámky účtovnej jednotky, ktorou je Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., ďalej obsahujú informácie o finančných vzťahoch medzi orgánom verejnej moci a účtovnou jednotkou, a to v členení podľa čl. IX bodu 15.

Čl. VIII

Poznámky obsahujú aj informácie o pohľadávkach, záväzkoch, nákladoch, výnosoch, príjmoch a výdavkoch, ich stav na konci účtovného obdobia a porovnateľné údaje za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie, informácie o

1. stave pohľadávok a záväzkov po lehote splatnosti,

2. predpísanom poistnom,

3. predpísanom poistnom v hrubej výške celkom, jeho stav pred prerozdelením, jeho stav po prerozdelení, vyčíslenie príslušného percentuálneho podielu na ročnom úhrne poistného7) pred prerozdelením poistného za príslušný kalendárny rok a vyčíslenie tohto podielu na ročnom úhrne poistného v eurách,

4. štruktúre platiteľov poistného,

5. výdavkoch na prevádzkové činnosti za príslušný kalendárny rok vyčíslené v súlade s osobitným predpisom7), ktorými sú výdavky súvisiace so správou a zabezpečením činnosti zdravotnej poisťovne a výdavky vynaložené na splátky úrokov z úverov alebo pôžičiek,

6. nákladoch na zdravotnú starostlivosť,

7. celkových príjmoch a celkových výdavkoch v členení na zdravotnú starostlivosť a na prevádzkovú činnosť, pričom celkovými príjmami sa rozumejú daňové príjmy (poistné a sankcie súvisiace so zdravotným poistením), nedaňové príjmy (príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku, administratívne poplatky a iné poplatky a platby, kapitálové príjmy, úroky z tuzemských úverov a pôžičiek a iné nedaňové príjmy), granty, transfery a odplata za postúpenú pohľadávku a celkovými výdavkami sa rozumejú bežné výdavky (mzdy, platy, poistné a príspevky do poisťovní, nákup tovarov a služieb), kapitálové výdavky (obstarávanie, nákup a rekonštrukcia nehmotného majetku a finančného umiestnenia).

Čl. IX

1. Informácie k čl. II štvrtému bodu

vzorová tabuľka č. II/1

Druh majetkuMetóda odpisovaniaDoba životnosti v rokochOdpisová skupina
Budovy na vlastné použitie
Pracovné stroje a zariadenia
Výpočtová a kancelárska technika
Dopravné prostriedky
Klimatizácia
Inventár
Dlhodobý nehmotný majetok
Drobný dlhodobý majetok
Iné aktíva

2. Informácie k čl. III prvému bodu

vzorová tabuľka č. III/1

položkaverejné zdravotné poistenieindividuálne zdravotné poisteniezaistenie
Slovenská republikatretie krajinySlovenská republikaSlovenská republika
abababababab
Poistné v hrubej výške
Prijaté poistné v hrubej výške
Náklady na poistné plnenie v hrubej výške
Prevádzkové náklady
Zaistenie zostatková suma
Počet poistencov
Províziexx x

3. Informácie k čl. III druhému bodu

vzorová tabuľka č. III/2

Nehmotný majetok v eurách GoodwillSoftvérObstaranie nehmotného majetkuOchranná známkaKnow howPoistný kmeňDrobný dlhodobý nehmotný majetokOstatný dlhodobý nehmotný majetokPoskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetokDlhodobý nehmotný majetok spolu
abcdefghijk
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Rozdiel z precenenia
Stav na konci bežného účtovného obdobia
Oprávky
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci bežného účtovného obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia
Tvorba
Použitie
Stav na konci bežného účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia
Stav na konci bežného účtovného obdobia

vzorová tabuľka č. III/3

Hmotný majetok v eurách PozemkyStavbyStroje a zariadeniaUmelecké diela a zbierkyPredmety z drahých kovovSamostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecíDopravné prostriedkyDrobný dlhodobý hmotný majetokOstatný dlhodobý hmotný majetokObstaranie dlhodobého hmotného majetkuPoskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetokDlhodobý hmotný majetok spolu
abcdefghijklm
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Rozdiel z precenenia
Stav na konci bežného účtovného obdobia
Oprávky
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci bežného účtovného obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia
Tvorba
Použitie
Stav na konci bežného účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia
Stav na konci bežného účtovného obdobia

vzorová tabuľka č. III/4

Finančné umiestnenie v eurách Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotkePodielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvomRealizovateľné cenné papiere a podielyDlhové cenné papiere držané do splatnostiPôžičky účtovnej jednotke v konsolidova-
nom celku
Ostatné pôžičkyOstatný dlhodobý finančný majetokObstaranie dlhodobého finančného majetkuDlhodobý finančný majetok spolu
abcdefghij
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Rozdiel z precenenia
Stav na konci bežného účtovného obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia
Tvorba
Použitie
Stav na konci bežného účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia
Stav na konci bežného účtovného obdobia

4. Informácie k čl. III deviatemu bodu

vzorová tabuľka č. III/5

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnostiStav na konci bežného účtovného obdobiaStav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
abc
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného roka do päť rokov vrátane
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov
Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti spolu

vzorová tabuľka č. III/6

Záväzky podľa zostatkovej doby splatnostiStav na konci bežného účtovného obdobiaStav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
abc
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného roka do päť rokov vrátane
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov
Záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti spolu

5. Informácie k čl. III bodu 13

vzorová tabuľka č. III/7

Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach s rozhodujúcim vplyvom a podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom
Názov spoločnosti, sídlo, právna forma, predmet podnikania alebo činnosti
Základné imanie spoločnosti zapísané v obchodnom registri
Súhrnná výška ostatných zložiek vlastného imania
Počet, menovitá hodnota a cena obstaraných akcií a upísaných akcií alebo podielov na základnom imaní účtovnej jednotky, v ktorej uplatňuje vykazujúca účtovná jednotka podstatný vplyv alebo rozhodujúci vplyv v účtovnom období a zmeny v priebehu účtovného obdobia
Výška podielu, ktorú vlastnia osoby s osobitným vzťahom k účtovnej jednotke
Počet a menovitú hodnotu akcií podľa druhov vydaných v priebehu roka
Výška pohľadávok voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv alebo rozhodujúci vplyv a osobám s osobitným vzťahom k účtovnej jednotke, z toho:
pohľadávky voči členom štatutárnych orgánov, riadiacich orgánov, dozorných orgánov
Výška záväzkov voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv alebo rozhodujúci vplyv a osobám s osobitným vzťahom k účtovnej jednotke, z toho:
záväzky voči členom štatutárnych orgánov, riadiacich orgánov, dozorných orgánov
Hodnota cenných papierov určených na obchodovanie, ktoré sú účtované v aktívach a záväzkoch a ktoré sú vydané dcérskymi účtovnými jednotkami
a pridruženými účtovnými jednotkami
Výška vydaných záruk za dcérske účtovné jednotky a pridružené účtovné jednotky, z toho záruky voči členom štatutárnych orgánov, riadiacich orgánov, dozorných orgánov
Výška prijatých záruk od dcérskych účtovných jednotiek a pridružených účtovných jednotiek, z toho prijaté záruky od členov štatutárnych orgánov, riadiacich orgánov, dozorných orgánov prípadne iných orgánov

6. Informácie k čl. III bodu 17

vzorová tabuľka č. III/8

Technické rezervyStav na začiatku bežného účtovného obdobiaTvorbaPoužitieStav na konci bežného účtovného obdobia
abcde
Technická rezerva na poistné plnenie z toho:
technické rezervy na liečbu na území Slovenskej republiky
technické rezervy na schválenú zdravotnú starostlivosť – liečba v cudzine
technické rezervy na výkony pre poistencov v zozname čakajúcich na poskytnutie zdravotnej starostlivosti
Technické rezervy spolu

7. Informácie k čl. III bodu 19

vzorová tabuľka č. III/9

RezervyStav na začiatku bežného účtovného obdobiaTvorbaPoužitieStav na konci bežného účtovného obdobia
abcde
Jednotlivé druhy krátkodobých rezerv
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv
Rezervy spolu

vzorová tabuľka č. III/10

Opravné položky
k pohľadávkam
Stav na začiatku bežného účtovného obdobiaTvorbaPoužitieStav na konci bežného účtovného obdobia
abcde
Opravné položky k pohľadávkam z verejného zdravotného poistenia
Opravné položky k ostatným pohľadávkam
Opravné položky k pohľadávkam spolu

8. Informácie k čl. III bodu 20

vzorová tabuľka č. III/11

Hmotný majetok – finančný prenájom
(kúpa, predaj)
Obstarávacia cena na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobiaPrírastkyÚbytkyObstarávacia cena na konci bežného účtovného obdobia
abcde
Príslušný hmotný majetok
Príslušný hmotný majetok
Hmotný majetok spolu

vzorová tabuľka č. III/12

Finančný prenájom
Záväzok
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
SplatnosťSplatnosť
do jedného roka vrátaneod jedného roka do piatich rokov vrátanenad päť rokovdo jedného roka vrátaneod jedného roka do piatich rokov vrátanenad päť rokov
abcdefg
Istina
Finančný výnos
Spolu

9. Informácie k čl. III bodu 22

vzorová tabuľka č. III/13

Použitie zisku alebo úhrada straty za minulé účtovné obdobie
a návrh na použitie zisku bežného účtovného obdobia
Názov položkyBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobieBežné účtovné obdobie
abc
Účtovný zisk
Rozdelenie účtovného zisku
Prídel do zákonného rezervného fondu
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov
Prídel do sociálneho fondu
Prídel na zvýšenie základného imania
Úhrada straty minulých období
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov
Výplata podielu na zisku spoločníkom a členom
Iné
Rozdelenie účtovného zisku spolu
Účtovná strata
Vysporiadanie účtovnej straty
Zo zákonného rezervného fondu
Zo štatutárnych a ostatných fondov
Z nerozdeleného zisku minulých rokov
Úhrada straty spoločníkmi
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov
Iné
Vysporiadanie účtovnej straty spolu

10. Informácie k čl. III bodu 25

vzorová tabuľka č. III/14

Správne nákladyBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
abc
Prevádzkové náklady celkom, z toho:
osobné náklady a odmeny
mzdové náklady
sociálne poistenie a zdravotné poistenie
Náklady voči audítorovi/audítorskej spoločnosti a z toho:
overenie účtovnej závierky
uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky
súvisiace audítorské služby
daňové poradenstvo
ostatné neaudítorské služby

vzorová tabuľka č. III/15

Odmeny/požitkyČlenovia štatutárnych/riadiacich orgánovČlenovia dozorných orgánov
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobieBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
abcde
Požitky po skončení zamestnania
Požitky vyplývajúce z ukončenia pracovného pomeru
Krátkodobé zamestnanecké požitky
Ostatné dlhodobé požitky
Platby na základe podielov
Odmeny/požitky spolu

11. Informácie k čl. III bodu 29

vzorová tabuľka č. III/16

Tvorba a členenie sociálneho fondu
Názov položkyBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
abc
Začiatočný stav sociálneho fondu
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov
Tvorba sociálneho fondu zo zisku
Ostatná tvorba sociálneho fondu
Tvorba sociálneho fondu spolu
Čerpanie sociálneho fondu
Konečný zostatok sociálneho fondu

12. Informácie k čl. V druhému bodu

vzorová tabuľka č. V/1

Názov osoby (spoločnosti) Právna formaZákladné imanie (ZI) spoločnosti Podiel účtovnej jednotky na
(v %)
Podiel účtovnej jednotky na hlasovacích právach
(v %)
Hodnota vlastného imania na konci bežného účtovného obdobiaHodnota vlastného imania na konci bezprostred-
ne predchá-
dzajúceho účtovného obdobia
Hodnota
obchodu na konci bežného účtovného obdobia
Hodnota obchodu na konci bezprostred-
ne predchá-
dzajúceho účtovného obdobia
abcdefgh

13. Informácie k čl. V siedmemu bodu

vzorová tabuľka č. V/2

Informácie o transakciách s blízkymi osobamiBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobiePrírastok/Úbytok
abcd
Nákupy alebo predaje tovaru, nehnuteľností a iného majetku
Poskytovanie alebo prijímanie služieb
Finančný prenájom
Prevody výskumu a vývoja, prevody podľa licenčných zmlúv
Prevody podľa finančných dohôd vrátane úverov a vkladov do vlastného imania
Vysporiadanie záväzkov v mene účtovnej jednotky alebo účtovnou jednotkou v mene blízkej osoby
Ostatné transakcie
Transakcie s blízkymi osobami spolu

14. Informácie k čl. VI

vzorová tabuľka č. VI/1

Vlastné imanieStav na začiatku bežného účtovného obdobiaZvýšeniePovinný prídelIné zvýšenieZníženieStav na konci bežného účtovného obdobia
abcdefg
Základné imanie
Vlastné akcie
Emisné ážio
Rezervné fondy
Ostatné fondy tvorené zo zisku
Ostatné kapitálové fondy
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia
Nerozdelený zisk
Neuhradená strata
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
Dividendy
Vlastné imanie spolu

15. Informácie k čl. VII

vzorová tabuľka č. VII/1

Informácie o finančných vzťahoch
VšZP a.s.
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobiePrírastok/Úbytok
abcd
Náhrady strát z hospodárskej činnosti účtovnej jednotky
Peňažné vklady
Nepeňažné vklady
Nenávratné finančné príspevky alebo pôžičky za zvýhodnených podmienok
Finančné výhody, ktorými sú napríklad nevymáhanie pohľadávky voči účtovnej jednotke
Vzdanie sa dividend alebo podielov na zisku
Poskytnutie náhrad za finančné povinnosti uložené orgánom verejnej moci

16. Informácie k čl. VIII prvému bodu

vzorová tabuľka č. VIII/1

Pohľadávky z verejného
zdravotného poistenia
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobiePrírastok/Úbytok
abcd
Pohľadávky z verejného zdravotného poistenia voči poisteným z toho:
istina
pohľadávky z ročného zúčtovania
Pohľadávky voči inej zdravotnej poisťovni z toho:
z prerozdelenia bežného roka
Pohľadávky voči UDZS
Pohľadávky voči poskytovateľom
Pohľadávky voči MZ SR
Ostatné pohľadávky
Pohľadávky celkom po lehote splatnosti v členení
od 0 dní do 30 dní vrátane
od 31 do 60 dní vrátane
od 61 do 90 dní vrátane
od 91 do 180 dní vrátane
od 181 do 360 dní vrátane
od 361 dní a viac dní

vzorová tabuľka č. VIII/2

Záväzky z verejného
zdravotného poistenia
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobiePrírastok/Úbytok
abcd
Záväzky z verejného zdravotného poistenia voči poisteným z toho:
Záväzky voči UDZS z toho:
záväzky z poskytnutých preddavkov od UDZS
Záväzky voči poskytovateľom
Ostatné záväzky
Záväzky celkom po lehote splatnosti v členení
od 0 dní do 30 dní vrátane
od 31 do 60 dní vrátane
od 61 do 90 dní vrátane
od 91 do 180 dní vrátane
od 181 do 360 dní vrátane
od 361 dní a viac dní

17. Informácie k čl. VIII druhému bodu

vzorová tabuľka č. VIII/3

Predpísané poistnéBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
abc
Preddavky za zamestnancov a za zamestnávateľa vrátane zmeny stavu odhadných položiek
Preddavky za samostatne zárobkovo činné osoby vrátane zmeny stavu odhadných položiek
Preddavky za ostatných platiteľov vrátane zmeny stavu odhadných položiek
Ročné zúčtovanie zamestnávateľov s osobitným uvedením preplatku a nedoplatku
Ročné zúčtovanie zamestnancov s osobitným uvedením preplatku a nedoplatku
Ročné zúčtovanie samostatne zárobkovo činných osôb s osobitným uvedením preplatku a nedoplatku
Ročné zúčtovanie ostatných platiteľov s osobitným uvedením preplatku a nedoplatku
Preddavky za štát vrátane ročného zúčtovania a zmeny stavu odhadných položiek

18. Informácie k čl. VIII tretiemu bodu

vzorová tabuľka č. VIII/4

PoistnéBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
Pred prerozdelenímPo prerozdeleníPred prerozdelenímPo prerozdelení
abcde
Predpísané poistné v hrubej výške
Podiel na ročnom úhrne poistného (v %)xx
Podiel na ročnom úhrne poistného v euráchxx

19. Informácie k čl. VIII štvrtému bodu

vzorová tabuľka č. VIII/5

Štruktúra platiteľov poistnéhoBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Počet poistencovPrírastok/
Úbytok
PoistnéPočet poistencovPrírastok/
Úbytok
Poistné
abcdefg
Zamestnanci
SZČO
Zamestnávateľ
Štát
Iní platitelia
Počet poistencov spoluxx

20. Informácie k čl. VIII šiestemu bodu

vzorová tabuľka č. VIII/6

Náklady na zdravotnú starostlivosťBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
abc
Náklady na lieky
Náklady na zdravotnícke pomôcky
Náklady na všeobecnú ambulantnú starostlivosť
Náklady na špecializovanú ambulantnú starostlivosť
Náklady na ústavnú zdravotnú starostlivosť
Náklady na zdravotnú starostlivosť poistencov členského štátu EÚ
Ostatné náklady
Náklady na zdravotnú starostlivosť spolu

21. Informácie k čl. VIII siedmemu bodu

vzorová tabuľka č. VIII/7

Celkové príjmy a výdavkyBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
zdravotná starostlivosťprevádzková činnosťzdravotná starostlivosťprevádzková činnosť
abcde
Celkové príjmy
Celkové výdavky

Použité skratky:

EÚ – členské štáty Európskej únie

tretie krajiny – iný štát ako členský štát Európskej únie

MZ SR – Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

UDZS – Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

VšZP – Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.

SZČO – samostatne zárobkovo činná osoba

ZI – základné imanie

Poznámky pod čiarou

3) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 29) v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) č. 1126/2008 z 3. novembra 2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy (Ú. v. EÚ L 320, 29. 11. 2008) v platnom znení. 

4) Zákon č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5) Zákon č. 8/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

6) § 116 Občianskeho zákonníka.

7) § 6a zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.