Rozhodnutie č. 357/2011 Z. z.Rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky z 25. októbra 2011

Čiastka 114/2011
Platnosť od 26.10.2011
Účinnosť od 26.10.2011
Redakčná poznámka

Toto rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

357

ROZHODNUTIE

prezidenta Slovenskej republiky

z 25. októbra 2011

Podľa čl. 102 ods. 1 písm. u) a čl. 115 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky

poverujem

vládu Slovenskej republiky, ktorej Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 633 z 11. októbra 2011 nevyslovila dôveru a ktorú som na základe uvedeného uznesenia podľa čl. 115 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 2474-2011-BA z 25. októbra 2011 odvolal, vykonávaním jej pôsobnosti podľa čl. 115 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky, až do vymenovania novej vlády.

Toto rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Ivan Gašparovič v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené