Vyhláška č. 355/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 112/2011
Platnosť od 25.10.2011
Účinnosť od 01.01.2012 do19.05.2018
Zrušený 106/2018 Z. z. (nepriamo)

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2012 - 19.05.2018 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.01.2012 - 19.05.2018

Pôvodný predpis

25.10.2011
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené