Úplné znenie č. 341/2011 Z. z.Úplné znenie zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

Čiastka 108/2011
Platnosť od 20.10.2011
Účinnosť od 01.05.2004
Rozhodnutia súdov 1
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobudol účinnosť 1. apríla 2002 okrem § 5 ods. 2 až 5 a § 241 až 250, ktoré nadobudli účinnosť vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.2004 Aktuálne znenie, Delená účinnosť

Všetky časové verzie

20.10.2011

Pôvodný predpis

20.10.2011
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené