Vyhláška č. 325/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o obsahu záverečného technicko-ekonomického hodnotenia stavby nájomných bytov a náhradných nájomných bytov

Čiastka 103/2011
Platnosť od 14.10.2011
Účinnosť od 01.11.2011
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené