Vyhláška č. 325/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o obsahu záverečného technicko-ekonomického hodnotenia stavby nájomných bytov a náhradných nájomných bytov

Čiastka 103/2011
Platnosť od 14.10.2011
Účinnosť od 01.11.2011

325

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

z 5. októbra 2011

o obsahu záverečného technicko-ekonomického hodnotenia stavby nájomných bytov a náhradných nájomných bytov

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 23 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní a § 12 zákona č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov ustanovuje:


§ 1

Touto vyhláškou sa ustanovuje obsah záverečného technicko-ekonomického hodnotenia stavby nájomných bytov a náhradných nájomných bytov (ďalej len „záverečné hodnotenie stavby“) predkladaného Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa osobitných predpisov.1)

§ 2

(1) Záverečným hodnotením stavby sa posudzuje kvalita realizovaných stavebných prác, jej súlad s projektovou dokumentáciou a prevádzková efektívnosť stavby.

(2) Vzor záverečného hodnotenia stavby je uvedený v prílohe č. 1.

(3) Záverečné hodnotenie stavby sa v realizačnej časti vyhotovuje na vzorke piatich nájomných bytov alebo náhradných nájomných bytov (ďalej len „byt“) a 50 % schodiskového priestoru, ktorý je spoločnou časťou bytového domu. Ak sa obstaráva päť a menej bytov, hodnotia sa všetky byty, a ak stavba má len jeden schodiskový priestor, hodnotí sa celý tento priestor.

(4) Postup pri vypracovaní záverečného hodnotenia stavby je upravený v návode na vyhotovenie záverečného hodnotenia stavby, ktorý je uvedený v prílohe č. 2.

(5) Súčasťou záverečného hodnotenia stavby je fotodokumentácia stavby obsahujúca najviac 20 farebných fotografií hodnotených častí stavby podľa časti B prílohy č. 1. Súbor fotografií obsahuje fotografie fasády zo všetkých vonkajších strán stavby a schodiskového priestoru.

(6) Na základe percentuálneho podielu vypočítaného z dosiahnutého počtu bodov k maximálnemu počtu bodov sa slovne vyjadrí hodnotenie stavby.

(7) Záverečné hodnotenie stavby sa predloží v listinnej podobe a elektronickej podobe.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2011.


Ján Figeľ v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 325/2011 Z. z.

ZÁVEREČNÉ TECHNICKO–EKONOMICKÉ HODNOTENIE STAVBY

Vzor 01

Príloha č. 2 k vyhláške č. 325/2011 Z. z.

NÁVOD NA VYHOTOVENIE ZÁVEREČNÉHO TECHNICKO–EKONOMICKÉHO HODNOTENIA STAVBY

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Názov stavby
Uvedie sa názov stavby podľa zmluvy o poskytnutí dotácie.

Miesto stavby
Uvedie sa miesto stavby podľa zmluvy o poskytnutí dotácie.

Číslo listu vlastníctva
Uvedie sa číslo listu vlastníctva, v ktorom je zapísaný pozemok.

Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie
Uvedie sa číslo zmluvy o poskytnutí dotácie na hodnotenú stavbu.

Oprávnené náklady stavby
Uvedie sa výška oprávnených nákladov v eurách podľa zmluvy o poskytnutí dotácie na hodnotenú stavbu.

Výška dotácie
Uvedie sa výška dotácie v eurách podľa zmluvy o poskytnutí dotácie na hodnotenú stavbu.

Výška vlastných zdrojov
Uvedie sa výška vlastných finančných prostriedkov v členení úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania, prostriedky hradené z rozpočtu žiadateľa alebo svojpomocne vykonané práce, prípadne prostriedky z iných zdrojov (úver za komerčných podmienok, pôžička a pod.). Svojpomocne vykonané práce sú práce vykonané na stavbe žiadateľom, prípadne ním zabezpečenými osobami.

Zmluvne dohodnutý termín dokončenia stavby
Uvedie sa dátum dokončenia stavby podľa zmluvy o poskytnutí dotácie; na zmeny dohodnuté v dodatkoch sa neprihliada.

Zmluvne dohodnutý termín kolaudácie stavby
Uvedie sa dátum kolaudácie stavby podľa zmluvy o poskytnutí dotácie; na zmeny dohodnuté v dodatkoch sa neprihliada.

Skutočný termín dokončenia stavby
Uvedie sa dátum dokončenia stavby uvedený v zápise o preberaní stavby.

Skutočný termín kolaudácie stavby
Uvedie sa dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o kolaudácii stavby.

Označenie projektanta stavby
V prípade právnickej osoby sa uvedie názov projektanta, jeho sídlo a identifikačné číslo organizácie.

V prípade, ak je projektantom fyzická osoba, uvedie sa jeho meno, priezvisko a miesto podnikania.

Označenie zhotoviteľa stavby
V prípade právnickej osoby sa uvedie názov zhotoviteľa, jeho sídlo a identifikačné číslo organizácie.

V prípade, ak je zhotoviteľom fyzická osoba, uvedie sa jeho meno, priezvisko a miesto podnikania.

B. TECHNICKÉ HODNOTENIE REALIZÁCIE STAVBY

B.1. VONKAJŠIE POVRCHOVÉ ÚPRAVY

B.1.1 Rovnomernosť zrnitosti omietky

Hodnotí sa dodržanie zrnitosti omietky ako vonkajšej povrchovej úpravy fasády podľa návrhu v projektovej dokumentácii stavby, dodržanie rovnomernosti nanesenia vrstvy.

Ak zrnitosť omietky zodpovedá požiadavkám uvedeným v projektovej dokumentácii a je dodržaná rovnomernosť jej nanesenia, v bodovom hodnotení sa uvedie hodnota „1“. Pri nedodržaní požadovaných parametrov sa v bodovom hodnotení uvedie hodnota „0“ a zdôvodní sa to v časti „Popis“.

B.1.2 Rovnomernosť farebnej úpravy

Hodnotí sa dodržanie odtieňa a farebnosti náteru ako uzatváracej vonkajšej povrchovej úpravy fasády podľa návrhu v projektovej dokumentácii stavby, dodržanie rovnomernosti nanesenia farby.

Ak farebnosť zodpovedá požiadavkám uvedeným v projektovej dokumentácii a je dodržaný odtieň na celej stavbe, v bodovom hodnotení sa uvedie hodnota „1“. Pri nedodržaní požadovaných parametrov sa v bodovom hodnotení uvedie hodnota „0“ a v časti „Popis“ sa uvedie odôvodnenie – nedostatky.

B.1.3 Rovinnosť ostenia

Hodnotí sa dodržanie vertikálnej a horizontálnej úpravy ostenia, ich rovnosť, rozmerová presnosť podľa projektu stavby.

Ak je dodržaná vertikálna a horizontálna úprava ostenia, ich rovnosť, rozmerová presnosť podľa projektu stavby na celej stavbe, v bodovom hodnotení sa uvedie hodnota „1“. Pri nedodržaní požadovaných parametrov sa v bodovom hodnotení uvedie hodnota „0“ a v časti „Popis“ sa uvedie odôvodnenie – nedostatky.

B.1.4 Rovinnosť nároží

Hodnotí sa dodržanie vertikálnej a horizontálnej úpravy nároží, ich rovnosť a presnosť.

Ak je dodržaná vertikálna a horizontálna úprava nároží, ich rovnosť a presnosť podľa projektu stavby na celej stavbe, v bodovom hodnotení sa uvedie hodnota „1“. Pri nedodržaní požadovaných parametrov sa v bodovom hodnotení uvedie hodnota „0“ a v časti „Popis“ sa uvedie odôvodnenie – nedostatky.

B.1.5 Kvalita úpravy sokla

Hodnotí sa dodržanie predpísanej úpravy sokla podľa projektovej dokumentácie a jeho rovinnosti, úpravy sokla, rovnomernosť zrnitosti a farebnosti, rozmerová presnosť, v prípade obkladu rozmerová presnosť škár, ostenia, nároží.

Ak sú všetky hodnotené parametre na celej stavbe spracované podľa projektu stavby, v bodovom hodnotení sa uvedie hodnota „1“. Pri nedodržaní požadovaných parametrov sa v bodovom hodnotení uvedie hodnota „0“ a v časti „Popis“ sa uvedie odôvodnenie – nedostatky.

B.2. VNÚTORNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Hodnotí sa päť bytových jednotiek stavby. Pri menšom počte bytov ako päť sa hodnotia všetky novozískané byty.

V každom z hodnotených bytov sa hodnotí kvalita realizácie povrchových úprav omietok, obkladov, dlažieb, plávajúcich podláh, cementových poterov a náterov z hľadiska zrnitosti a rovnomernosti, rovinnosti, detailov ukončenia v styku rozdielnych povrchových úprav, ich prechodov, kvality materiálov, prechodov inštalačných vedení a armatúr.

Ak sú všetky hodnotené parametre v byte vyhovujúce, v bodovom hodnotení sa uvedie hodnota „1“. Pri výskyte aspoň jedného prípadu nekvalitne realizovanej práce v hodnotenom byte sa pre tento byt v bodovom hodnotení uvedie hodnota „0“ a v časti „Popis“ sa uvedie odôvodnenie – nedostatky.

B.3. ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

Hodnotí sa päť bytových jednotiek stavby. Pri menšom počte bytov ako päť sa hodnotia všetky novozískané byty.

Hodnotí sa kvalita realizácie zvislých deliacich konštrukcií z hľadiska vertikálnej a horizontálnej presnosti, dodržania ich umiestnenia a rozmerov podľa projektovej dokumentácie, dodržania umiestnenia a rozmerov otvorov, navrhnutých v projekte stavby. Pri hodnotení vertikálnej rovinnosti musia byť dodržané hodnoty uvedené v príslušných technických predpisoch.

Ak sú všetky hodnotené parametre v byte vyhovujúce, v bodovom hodnotení sa uvedie hodnota „1“. Pri výskyte aspoň jedného prípadu nekvalitne realizovanej práce v hodnotenom byte sa pre tento byt v bodovom hodnotení uvedie hodnota „0“ a v časti „Popis“ sa uvedie odôvodnenie – nedostatky.

B.4. SCHODISKO

Hodnotí sa 50 % schodiskových priestorov stavby. V prípade jedného schodiskového priestoru sa hodnotí tento priestor. Pri mezonetových bytoch sa hodnotí aj 50 % vnútrobytových schodiskových priestorov. Pri menšom počte bytov ako päť sa hodnotí vnútrobytový schodiskový priestor vo všetkých bytoch. Pri výskyte aspoň jedného prípadu nekvalitne realizovanej práce v hodnotenom byte sa pre tento byt pridelí 0 bodov.

Hodnotí sa kvalita realizácie schodiskových konštrukcií vzhľadom na dodržanie rozmerov stupňov, podstupníc, šírky ramien, medzipodest, povrchovej úpravy schodiskových stupňov, ich hrán, ako aj uchytenia a dodržania rozmerov a materiálu zábradlia a realizácie podschodiskového priestoru navrhnutých v projekte stavby.

Ak sú všetky hodnotené parametre vyhovujúce, v bodovom hodnotení sa uvedie hodnota „1“. Pri výskyte aspoň jedného prípadu nekvalitne realizovanej práce v bodovom hodnotení sa uvedie hodnota „0“ a v časti „Popis“ sa uvedie odôvodnenie – nedostatky.

B.5. VÝPLNE OTVOROV

Hodnotí sa päť bytových jednotiek stavby. Pri menšom počte bytov ako päť sa hodnotia všetky novozískané byty.

Hodnotí sa kvalita osadenia zárubní dverí a okenných rámov z hľadiska umiestnenia, rozmerov a typov uvedených a špecifikovaných v projektovej dokumentácii, ich vertikálnej a horizontálnej presnosti osadenia, kvality materiálov a povrchových úprav.

Ak sú všetky hodnotené parametre v byte vyhovujúce, v bodovom hodnotení sa uvedie hodnota „1“. Pri výskyte aspoň jedného prípadu nekvalitne realizovanej práce v hodnotenom byte sa pre tento byt v bodovom hodnotení uvedie hodnota „0“ a v časti „Popis“ sa uvedie odôvodnenie – nedostatky.

B.6. ZARIAĎOVACIE PREDMETY

Hodnotí sa päť bytových jednotiek stavby. Pri menšom počte bytov ako päť sa hodnotia všetky novozískané byty.

Hodnotí sa kvalita materiálu a kvalita osadenia sanitárnych zariaďovacích predmetov, kuchynských liniek, batérií, vypínačov, zásuviek z hľadiska umiestnenia, rozmerov a typov uvedených a špecifikovaných v projektovej dokumentácii.

Ak sú všetky hodnotené parametre v byte vyhovujúce, v bodovom hodnotení sa uvedie hodnota „1“. Pri výskyte aspoň jedného prípadu nekvalitne realizovanej práce v hodnotenom byte sa pre tento byt v bodovom hodnotení uvedie hodnota „0“ a v časti „Popis“ sa uvedie odôvodnenie – nedostatky.

B.7. TERMÍN KOLAUDÁCIE

Ak žiadateľ nezmení termín kolaudácie stavby uvedený v zmluve o poskytnutí dotácie, na zmeny dohodnuté v dodatkoch sa neprihliada, uvedie sa v bodovom hodnotení hodnota „1“.

B.8. TERMÍN DOKONČENIA STAVBY

Ak žiadateľ dokončí stavbu v mesiacoch apríl až október, uvedie sa v bodovom hodnotení hodnota „1“.

B.9. ZHOTOVITEĽSTAVBY

Ak počas realizácie stavby žiadateľ nezmení zhotoviteľa stavby, uvedie sa v bodovom hodnotení hodnota „1“.

B.10. KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE

Ak stavebný úrad v kolaudačnom rozhodnutí neuvedie nedostatky, uvedie sa v bodovom hodnotení hodnota „2“.

B.11. ZAKLADANIE STAVBY

Ak žiadateľ po poskytnutí dotácie na obstaranie bytov nezmení systém zakladania stavby, uvedie sa v bodovom hodnotení hodnota „4“.

B.12. BEZBARIÉROVÝ PRÍSTUP

Hodnotí sa bezbariérový prístup k stavbe a jednotlivým bytom, pričom pri

– bezbariérovom prístupe do bytovej budovy sa pridelí 1 bod,

– bezbariérovom prístupe do bytovej budovy a časti bytov sa pridelia 2 body,

– bezbariérovom prístupe do bytovej budovy a všetkých bytov sa pridelí 5 bodov.

Bodové hodnotenie/maximálny počet bodov (v %)

Vypočíta sa podiel dosiahnutého počtu bodov k maximálnemu počtu bodov vyjadrený v percentách s matematickým zaokrúhlením na jedno desatinné miesto.

Slovné hodnotenie kvality realizovaných prác

a) stavba výbornej kvality pre hodnoty od 90 % do 100 %,

b) stavba dobrej kvality pre hodnoty od 80 % do 89,9 %,

c) stavba priemernej kvality pre hodnoty od 60 % do 79,9 %,

d) stavba nízkej kvality pre hodnoty od 40 % až 59,9 % alebo

e) stavba nevyhovujúcej kvality pre hodnoty od 0 % až 39,9 %.

C. EKONOMICKÉ HODNOTENIE STAVBY

C.1. PREVÁDZKOVÉ ZAŤAŽENIE STAVBY

C.1.1. Hodnotí sa potreba energie na vykurovanie stavby, pričom body sa priradia takto:

nad 50 kWh/m2 rok0
od 43 do 50  kWh/m2 rok2
od 37 do 42,99 kWh/m2 rok     4
od 31 do 36,99 kWh/m2 rok6
od 25 do 30,99 kWh/m2 rok8
pod 25 kWh/m2 rok10

C.1.2. Hodnotí sa potreba energie na ohrev teplej úžitkovej vody, pričom body sa priradia takto:

nad 26 kWh/m2 rok0
od 19 do 26 kWh/m2 rok1
od 13 do  18,99 kWh/m2 rok     2
pod 13 kWh/m2 rok3

C.1.3. Hodnotí sa využitie energie z obnoviteľných zdrojov, pričom za každý typ obnoviteľných zdrojov sa pridelia 2 body. Obnoviteľný zdroj na účely hodnotenia je solárny systém, využitie biomasy a tepelné čerpadlo.

C.1.4. V prípade, ak sú v bytoch okná s vetracou štrbinou, pridelí sa stavbe 5 bodov.

C.1.5. Hodnotí sa efektívnosť využitia zrážkových vôd priamo v území, ak sa neodvádzajú do kanalizácie. Ak je na stavbe zrealizované využitie zrážkových vôd, napríklad pre zavlažovanie, alebo je zrážková voda odvedená do vsakovacích nádrží/jám, pridelia sa stavbe 3 body.

Bodové hodnotenie/maximálny počet bodov (v %)

Vypočíta sa podiel dosiahnutého počtu bodov k maximálnemu počtu bodov vyjadrený v percentách, s matematickým zaokrúhlením na jedno desatinné miesto.

Slovné prevádzkové hodnotenie stavby

a) stavba s nízkymi prevádzkovými nákladmi pre hodnoty od 70 % do 100 %,

b) stavba so zníženými prevádzkovými nákladmi pre hodnoty od 40 % do 69,9 % alebo

c) stavba s priemernými prevádzkovými nákladmi pre hodnoty od 0 % do 39,9 %.

C.2. EKONOMICKÉ PARAMETRE STAVBY

Oprávnené náklady stavby
Uvedie sa výška oprávnených nákladov v eurách podľa zmluvy o poskytnutí dotácie na hodnotenú stavbu, ktorá sa následne rozčlení na náklady na realizáciu stavby a náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie stavby.

Obostavaný priestor stavby
Uvedie sa obostavaný priestor hodnotenej budovy v m3, vypočítaný podľa platnej technickej normy.2)

Oprávnené náklady stavby na 1 m3 obostavaného priestoru
Uvedie sa hodnota podielu oprávnených nákladov stavby a obostavaného priestoru v eurách/m3.

Náklady stavby na 1 m3 obostavaného priestoru
Uvedie sa hodnota podielu nákladov stavby a obostavaného priestoru v eurách/m3.

Náklady stavby podľa konečnej faktúry na 1 m3 obostavaného priestoru
Uvedie sa hodnota podielu nákladov stavby podľa konečnej faktúry a obostavaného priestoru v eurách/m3.

D. ZÁVEREČNÉ TECHNICKO-EKONOMICKÉ HODNOTENIE STAVBY

Uvedie sa slovné hodnotenie, ktoré je kombináciou slovných hodnotení častí B a C, napríklad „stavba výbornej kvality s priemernými prevádzkovými nákladmi“.

E. FOTODOKUMETÁCIA STAVBY

Fotodokumentácia musí dokumentovať spracované hodnotenie, pričom je nevyhnutné, aby obsahovala farebné fotografie všetkých vonkajších strán stavby a schodiskového priestoru.

F. VYJADRENIE K ZÁVEREČNÉMU HODNOTENIU STAVBY

F.1 Vyjadrenie projektanta stavby:

Projektant stavby sa vyjadruje k technickému hodnoteniu stavby uvedenému v časti B prílohy č. 1. Vo vyjadrení uvedie, či so záverečným hodnotením stavby súhlasí alebo nie. V prípade nesúhlasu uvedie, s ktorou časťou technického hodnotenia stavby nesúhlasí, a uvedie konkrétne dôvody. V oboch prípadoch je vyjadrenie stručné a výstižné.

F.2 Vyjadrenie zhotoviteľa stavby:

Zhotoviteľ stavby sa vyjadruje k technickému hodnoteniu stavby uvedenému v časti B prílohy č. 1. Vo vyjadrení uvedie, či so záverečným hodnotením stavby súhlasí alebo nie. V prípade nesúhlasu uvedie, s ktorou časťou technického hodnotenia stavby nesúhlasí, a uvedie konkrétne dôvody. V oboch prípadoch je vyjadrenie stručné a výstižné.

F.3 Vyjadrenie krajského stavebného úradu:

Krajský stavebný úrad sa vyjadruje k záverečnému hodnoteniu stavby ako celku v rozsahu tých činností, ktorých plnenie zabezpečuje na hodnotenej stavbe. Vo vyjadrení uvedie, či so záverečným hodnotením stavby súhlasí alebo nie. V prípade nesúhlasu uvedie konkrétne, s ktorou časťou hodnotenia stavby nesúhlasí, a uvedie konkrétne dôvody. V oboch prípadoch je vyjadrenie stručné a výstižné.

Poznámky pod čiarou

1) § 11 ods. 1 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní.
§ 7 ods. 2 zákona č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov.

2 ) STN 73 4055 Výpočet obostavaného priestoru pozemných stavebných objektov.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.