Vyhláška č. 295/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva § 19b ods. 2 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 96/2011
Platnosť od 24.09.2011
Účinnosť od 01.10.2011

295

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

zo 6. septembra 2011,

ktorou sa vykonáva § 19b ods. 2 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 19b ods. 2 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


§ 1

Organizáciou, ktorá spravuje a aktualizuje databázu území, na ktorých vypestovaná biomasa určená na výrobu biopaliva alebo biokvapaliny (ďalej len „biomasa“) spĺňa kritériá trvalej udržateľnosti a zároveň v nich možno očakávať, že emisie skleníkových plynov z pestovania poľnohospodárskych surovín nepresahujú limity ustanovené osobitným predpisom,1) je Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy v Bratislave.

§ 2

Vzor vyhlásenia pestovateľa alebo dodávateľa biomasy je uvedený v prílohe.

§ 3

Vyhlásenia pestovateľa alebo dodávateľa biomasy, ktoré boli vydané pred účinnosťou tejto vyhlášky, zostávajú v platnosti.


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2011.


Zsolt Simon v. r.


Príloha k vyhláške č. 295/2011 Z. z.

VYHLÁSENIE PESTOVATEĽA/DODÁVATEĽA* BIOMASY určenej na výrobu biopaliva alebo biokvapaliny v súlade s požiadavkami článku 17 smernice 2009/28/ES

Vzor

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 271/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.