Opatrenie č. 293/2011 Z. z.Opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o hodnotiacich kritériách a spôsobe hodnotenia žiadostí o poskytnutie dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí

Čiastka 95/2011
Platnosť od 15.09.2011 do31.05.2014
Účinnosť od 15.09.2011 do31.05.2014
Zrušený 59/2014 Z. z.

293

OPATRENIE

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

z 5. septembra 2011,

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o hodnotiacich kritériách a spôsobe hodnotenia žiadostí o poskytnutie dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 9 písm. a) zákona č. 226/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Týmto opatrením sa ustanovujú podrobnosti o hodnotiacich kritériách na poskytovanie dotácie (ďalej len „hodnotiace kritériá“) a spôsobe hodnotenia žiadostí o poskytnutie dotácií (ďalej len „žiadosť“) na spracovanie

a) konceptu riešenia územného plánu obce alebo územného plánu zóny podľa § 2 písm. a) zákona,

b) návrhu územného plánu obce alebo územného plánu zóny podľa § 2 písm. b) zákona,

c) zmien a doplnkov územného plánu obce alebo územného plánu zóny podľa § 2 písm. c) zákona.

§ 2

(1) Hodnotiace kritériá podľa § 6 ods. 4 zákona, ich popis a bodové hodnotenie sú uvedené v prílohe.

(2) Podkladom na vyhodnocovanie žiadostí podľa jednotlivých hodnotiacich kritérií sú údaje uvedené v žiadosti, údaje zverejnené Štatistickým úradom Slovenskej republiky a údaje, ktoré má k dispozícii ministerstvo, krajské stavebné úrady a samosprávne kraje.

(3) Pri vyhodnocovaní podľa kritéria A sa obec bodovo ohodnotí podľa počtu obyvateľov obce zverejneného Štatistickým úradom Slovenskej republiky k 31. decembru roka pred podaním žiadosti.

(4) Ak účelom poskytnutia dotácie podľa § 1 je spracovanie spoločného územného plánu dvoch alebo viacerých obcí, žiadosť sa posudzuje podľa hodnotiaceho kritéria A tak, že sa bodovo ohodnotí obec s najnižším počtom obyvateľov spôsobom podľa odseku 3.

(5) Opakovaná žiadosť obce, ktorá v predchádzajúcom roku splnila podmienky poskytnutia dotácie podľa § 4 ods. 1 a 2 zákona, ale dotácia z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov určených na poskytnutie dotácií obci poskytnutá nebola, sa posudzuje podľa hodnotiaceho kritéria G.

(6) Pri vyhodnocovaní podľa kritéria H sa overuje celkový rozsah čerpania dotácií poskytnutých žiadateľovi v predchádzajúcich troch rokoch oproti celkovému rozsahu poskytnutých dotácií. Obci, ktorej boli poskytnuté dotácie v predchádzajúcich troch rokoch a ktorá ich úplne alebo čiastočne nevyužila, sa celkový počet bodov zníži podľa účtovných dokladov preukazujúcich vynaloženie oprávnených nákladov vo vzťahu k poskytnutým dotáciám.

§ 3

(1) Žiadosti, ktoré splnili podmienky poskytnutia dotácie podľa § 4 ods. 1 a 2 zákona, sa ohodnotia počtom bodov podľa hodnotiacich kritérií uvedených v prílohe a zostaví sa poradie žiadostí tak, že na prvom mieste sa uvedie žiadosť s najvyšším počtom bodov.

(2) Poradie hodnotiacich kritérií uvedené v prílohe vyjadruje významnosť daného kritéria.

(3) Ak viaceré žiadosti získajú rovnaké celkové bodové hodnotenie, určí sa poradie podľa počtu bodov získaných podľa jednotlivých hodnotiacich kritérií. Do poradia žiadostí sa zaradí najskôr žiadosť, ktorá v prvom hodnotiacom kritériu získala najviac bodov. Ak v prvom hodnotiacom kritériu žiadosti získali rovnaký počet bodov, porovnávajú sa bodové hodnoty druhého hodnotiaceho kritéria a postupne ďalších nasledujúcich.

§ 4

Pri vyhodnocovaní podľa kritéria F sa žiadosti predložené v roku 2011 bodovo ohodnotia takto:

a) 4 body za doručenie žiadosti v termíne od 1. októbra do 4. októbra,

b) 3 body za doručenie žiadosti v termíne od 5. októbra do 8. októbra,

c) 2 body za doručenie žiadosti v termíne od 9. októbra do 12. októbra,

d) 1 bod za doručenie žiadosti v termíne od 13. októbra do 15. októbra.


§ 5

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. septembra 2011.


Ján Figeľ v. r.


Príloha k opatreniu č. 293/2011 Z. z.

HODNOTIACE KRITÉRIÁ, ICH POPIS A BODOVÉ HODNOTENIE

Hodnotiace
kritérium
ZdrojPopis hodnotiacej stupnice Príslušný počet bodov
A
Počet obyvateľov
Štatistický úrad SRA.1Obce s počtom obyvateľov do 200036
A.2Obce s počtom obyvateľov od 2 001 do 5 000 31
A.3Obce s počtom obyvateľov od 5 001  do 10 00016
A.4Obce s počtom obyvateľov nad 10 0015
B
Druh
územnoplánovacej dokumentácie a jej etapa
žiadosťB.1Koncept riešenia územného plánu obce16
B.2Koncept riešenia územného plánu zóny11
B.3Návrh riešenia územného plánu obce32
B.4Návrh riešenia územného plánu zóny21
B.5Koncept riešenia územného plánu obce a návrh  riešenia územného plánu obce42
B.6Koncept riešenia územného plánu zóny a návrh  riešenia územného plánu zóny27
B.7Zmeny a doplnky územného plánu obce (v prípade, ak  v roku podania žiadosti alebo v roku predchádzajúcom  roku  podania  žiadosti  neobstarávala žiadne iné zmeny a doplnky územného plánu)21
B.8Zmeny a doplnky územného plánu zóny (v prípade, ak v roku podania žiadosti alebo v roku predchádzajúcom  roku  podania  žiadosti  neobstarávala žiadne iné zmeny a doplnky územného plánu)15
C
Aktivity obce v regionálnom rozvoji
Ministerstvo vnútra SRCŽiadateľom je obec, ktorá sa nachádza v „Registri združení obcí“ vedenom na Ministerstve vnútra SR a v oblasti činnosti má uvedené aktivity na podporu regionálneho rozvoja10
D
Výskyt územia alebo stavby v katastri obce, chránených podľa osobitných predpisov
Krajský stavebný úradDŽiadateľom je obec, na ktorej území sa nachádzajú kultúrne pamiatky, pamiatkové územia, archeologické nálezy, archeologické náleziská, chránené ložiskové územie, chránené vtáčie územia, chránené územia európskeho významu a zóny chránených území  navrhované alebo patriace do európskej sústavy chránených území (NATURA 2000)  alebo kúpeľné miesto10
E
Umiestnenie vybraných nových líniových stavieb v katastri obce
ministerstvo a žiadosťE.1Navrhované nové líniové dopravné stavby v rámci spracovania územného plánu obce a jej zmien a doplnkov – železnica, diaľnica, rýchlostná cesta, cesta 1. triedy20
E.2Navrhované nové líniové vodné stavby v rámci spracovania územného plánu obce a jej zmien a doplnkov  – ochranné hrádze a protipovodňové línie20
F
Dátum doručenia žiadosti na ministerstvo
ministerstvo a žiadosťF.1Doručené na ministerstvo v úradných hodinách podateľne v pracovných dňoch v termíne od 15. januára do 29. januára 4
F.2Doručené na ministerstvo v úradných hodinách podateľne v pracovných dňoch v termíne od 30. januára do 13. februára3
F.3Doručené na ministerstvo v úradných hodinách podateľne v pracovných dňoch v termíne  od 14. februára do 25. februára2
F.4Doručené na ministerstvo v úradných hodinách podateľne v pracovných dňoch v termíne od 25. februára do 28. februára1
G
Opakovaná žiadosť
ministerstvoGŽiadateľom je obec, ktorá si opätovne podala žiadosť a v predchádzajúcom roku jej žiadosť nebola schválená, hoci splnila podmienky poskytnutia dotácie15
H
Rozsah čerpania dotácií poskytnutých  žiadateľovi 
v predchádzajúcich troch rokoch
ministerstvoH.1Rozsah čerpania dotácie je 90 % a viac, ale menej ako 100 % schválenej dotácie-2
H.2Rozsah čerpania dotácie je 80 % a viac, ale menej ako 90 % schválenej dotácie-6
H.3Rozsah čerpania dotácie je 70 % a viac, ale menej ako 80 % schválenej dotácie -9
H.4Rozsah čerpania dotácie je 60 % a viac, ale menej ako 70 % schválenej dotácie-12
H.5Rozsah čerpania dotácie je menej ako 60 % schválenej dotácie -25

S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.