Zákon č. 221/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) a ktorým sa mení zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov

Čiastka 70/2011
Platnosť od 15.07.2011
Účinnosť od 01.09.2011
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené