Zákon č. 172/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 56/2011
Platnosť od 15.06.2011
Účinnosť od 01.07.2011
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené