Zákon č. 115/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 522/2008 Z. z. o vyznamenaniach Slovenskej republiky

Čiastka 38/2011
Platnosť od 15.04.2011
Účinnosť od 15.04.2011

OBSAH

115

ZÁKON

z 23. marca 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 522/2008 Z. z. o vyznamenaniach Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 522/2008 Z. z. o vyznamenaniach Slovenskej republiky sa mení a dopĺňa takto:

1. § 2 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Iné vyznamenania sú vyznamenania podľa osobitných predpisov.“.

2. V § 8 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: „Medaila prezidenta Slovenskej republiky sa udeľuje aj občanom Slovenskej republiky, ktorí sa s nasadením vlastného života zaslúžili o záchranu ľudského života alebo záchranu značných materiálnych hodnôt. Medaila prezidenta Slovenskej republiky sa výnimočne udeľuje aj občanom iných štátov.“.

3. V § 11 ods. 1 sa za slovo „dvojkríža“ vkladajú slová „a Medaily prezidenta Slovenskej republiky občanom iných štátov“.

4. V § 11 ods. 2 druhej vete sa za slovo „dvojkríža“ vkladajú slová „a Medailu prezidenta Slovenskej republiky občanom iných štátov“.

5. V § 17 ods. 1 prvej vete sa za slovo „dvojkríža“ vkladajú slová „a Medaily prezidenta Slovenskej republiky občanom iných štátov“.

6. V prílohe č. 6 čl. I prvom bode sa slová „60 mm“ nahrádzajú slovami „40 mm“ a v treťom bode sa slová „60 mm“ nahrádzajú slovami „55 mm“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Ivan Gašparovič v. r.

Richard Sulík v. r.

Iveta Radičová v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.