Vyhláška č. 114/2011 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia odborov vzdelania

Čiastka 37/2011
Platnosť od 15.04.2011 do31.08.2012
Účinnosť od 01.05.2011 do31.08.2012
Zrušený 243/2012 Z. z.

114

VYHLÁŠKA

Štatistického úradu Slovenskej republiky

z 28. marca 2011,

ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia odborov vzdelania

Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 2 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike ustanovuje:


§ 1

Vydáva sa Štatistická klasifikácia odborov vzdelania uvedená v prílohe.

§ 2

Predmetom Štatistickej klasifikácie odborov vzdelania sú vedné odbory a študijné odbory na vysokých školách a študijné odbory a učebné odbory na stredných školách.


§ 3

Zrušuje sa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 161/2010 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia odborov vzdelania.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2011.


Ľudmila Benkovičová v. r.


Príloha k vyhláške č. 114/2011 Z. z.

Štatistická klasifikácia odborov vzdelania

KódNázovCharakteristikaSt. vz.
  1 Prírodné vedy   
  11 Fyzikálno-matematické vedy   
1101 9 00 matematická logika a základy matematiky  6
1102 9 00 algebra a teória čísiel  6
1104 8 00 matematická analýza  5A
1104 9 00 matematická analýza  6
1105 8 00 približné a numerické metódy  5A
1106 8 00 pravdepodobnosť a matematická štatistika  5A
1106 9 00 pravdepodobnosť a matematická štatistika  6
1107 9 00 numerická analýza a vedecko-technické výpočty  6
1108 8 00 teoretická kybernetika a matematická informatika a teória systémov  5A
1110 8 00 matematická informatika  5A
1111 9 00 diskrétna matematika  6
1113 7 00 matematika /Bc/ 5A
1113 7 01 matematika – štatistické metódy a informačné systémy /Bc/ 5A
1113 7 02 matematika – matematické a informačné metódy v ekonómii /Bc/ 5A
1113 7 03 matematika – matematická štatistika a finančná matematika /Bc/ 5A
1113 7 10 matematika – matematika – geografia /Bc/ 5A
1113 7 11 matematika – matematika – fyzika /Bc/ 5A
1113 7 12 matematika – matematika – chémia /Bc/ 5A
1113 7 13 matematika – matematika – biológia /Bc/ 5A
1113 7 14 matematika – matematika – informatika /Bc/ 5A
1113 7 18 matematika – matematika – psychológia /Bc/ 5A
1113 7 19 matematika – matematika – filozofia /Bc/ 5A
1113 7 21 matematika – matematika – slovenský jazyk a literatúra /Bc/ 5A
1113 7 31 matematika – matematika – britské a americké štúdiá /Bc/ 5A
1113 8 00 matematika  5A
1113 8 03 matematika – matematická štatistika a finančná matematika  5A
1113 8 04 matematika – ekonomická a finančná matematika  5A
1113 8 05 matematika – informatická matematika  5A
1113 8 06 matematika – manažérska matematika  5A
1113 8 07 matematika – matematické štruktúry  5A
1113 8 08 matematika – matematická analýza  5A
1113 8 09 matematika – numerická analýza a vedecko-technické výpočty  5A
1113 8 15 matematika – počítačová grafika a geometria  5A
1114 7 00 aplikovaná matematika /Bc/ 5A
1114 7 03 aplikovaná matematika – ekonomická a finančná matematika /Bc/ 5A
1114 7 04 aplikovaná matematika – matematické a informačné metódy v ekonómii /Bc/ 5A
1114 7 05 aplikovaná matematika – manažérska matematika /Bc/ 5A
1114 7 06 aplikovaná matematika – matematicko-počítačové modelovanie /Bc/ 5A
1114 7 07 aplikovaná matematika – matematické modelovanie /Bc/ 5A
1114 7 08 aplikovaná matematika – matematika – priemyselné aplikácie /Bc/ 5A
1114 8 00 aplikovaná matematika  5A
1114 8 03 aplikovaná matematika – ekonomická a finančná matematika  5A
1114 8 05 aplikovaná matematika – manažérska matematika  5A
1114 8 06 aplikovaná matematika – matematicko-počítačové modelovanie  5A
1114 8 07 aplikovaná matematika – matematické modelovanie  5A
1114 9 00 aplikovaná matematika  6
1115 8 00 matematické inžinierstvo  5A
1116 9 00 geometria a topológia  6
1117 9 00 teória vyučovania matematiky  6
1118 8 00 ekonomika a finančná matematika  5A
1121 9 00 všeobecná fyzika a matematická fyzika  6
1121 9 02 všeobecná fyzika a matematická fyzika – environmentálna fyzika  6
1121 9 03 všeobecná fyzika a matematická fyzika – nové a obnoviteľné zdroje energie  6
1122 9 00 fyzika kondenzovaných látok a akustika  6
1122 9 02 fyzika kondenzovaných látok a akustika – fyzika materiálov  6
1122 9 03 fyzika kondenzovaných látok a akustika – fyzika kondenzovaných látok  6
1123 9 00 kvantová elektronika a optika  6
1123 9 02 kvantová elektronika a optika – kvantová elektronika a optika a optická spektroskopia  6
1124 9 00 jadrová a subjadrová fyzika  6
1125 8 00 fyzika plazmy  5A
1125 9 00 fyzika plazmy  6
1140 6 00 astronómia /PŠ/ 4A
1140 9 00 astronómia  6
1140 9 02 astronómia – astronómia a astrofyzika  6
1141 9 00 astrofyzika  6
1145 9 00 geofyzika  6
1155 9 00 meteorológia a klimatológia  6
1156 9 00 chemická fyzika (aj pre chemické vedy)  6
1157 9 00 biofyzika (aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne, poľnohospodársko-lesnícke a chemické vedy)  6
1160 7 00 fyzika /Bc/ 5A
1160 7 01 fyzika – astronómia a astrofyzika /Bc/ 5A
1160 7 02 fyzika – fyzikálne a technické merania /Bc/ 5A
1160 7 04 fyzika – experimentálna fyzika /Bc/ 5A
1160 7 05 fyzika – fyzika materiálov /Bc/ 5A
1160 7 06 fyzika – biomedicínska fyzika /Bc/ 5A
1160 7 11 fyzika – počítačové modelovanie v prírodných vedách /Bc/ 5A
1160 7 13 fyzika – fyzika – geografia /Bc/ 5A
1160 7 14 fyzika – fyzika – chémia /Bc/ 5A
1160 7 15 fyzika – fyzika – biológia /Bc/ 5A
1160 7 16 fyzika – environmentálna fyzika /Bc/ 5A
1160 7 17 fyzika – fyzika – filozofia /Bc/ 5A
1160 7 18 fyzika – fyzika – psychológia /Bc/ 5A
1160 7 19 fyzika – fyzika – informatika /Bc/ 5A
1160 7 28 fyzika – obnoviteľné zdroje energie a environmentálna fyzika /Bc/ 5A
1160 7 29 fyzika – fyzika – slovenský jazyk a literatúra /Bc/ 5A
1160 7 31 fyzika – fyzika – britské a americké štúdiá /Bc/ 5A
1160 8 00 fyzika  5A
1160 8 01 fyzika – astronómia a astrofyzika  5A
1160 8 03 fyzika – teoretická fyzika  5A
1160 8 05 fyzika – fyzika materiálov  5A
1160 8 06 fyzika – biomedicínska fyzika  5A
1160 8 07 fyzika – jadrová a subjadrová fyzika  5A
1160 8 08 fyzika – biofyzika  5A
1160 8 09 fyzika – fyzika kondenzovaných látok  5A
1160 8 10 fyzika – fyzika tuhých látok  5A
1160 8 12 fyzika – biofyzika a chemická fyzika  5A
1160 8 21 fyzika – fyzika plazmy  5A
1160 8 22 fyzika – optika a lasery  5A
1160 8 23 fyzika – optika, lasery a optická spektroskopia  5A
1160 8 24 fyzika – geofyzika  5A
1160 8 25 fyzika – fyzika Zeme a planét  5A
1160 8 26 fyzika – meteorológia a klimatológia  5A
1160 8 27 fyzika – environmentálna fyzika a obnoviteľné zdroje energie  5A
1160 9 00 fyzika  6
1161 8 00 fyzika materiálov  5A
1163 8 00 fyzika hraničných odborov  5A
1164 8 00 fyzika pevných látok  5A
1165 9 00 teória vyučovania fyziky  6
1166 8 00 biofyzika a chemická fyzika  5A
1167 8 00 jadrová fyzika  5A
1168 8 00 fyzikálna elektronika a mikroelektronika  5A
1169 8 00 optika a optoelektronika  5A
1170 8 00 fyzikálna elektronika a optika  5A
1180 9 00 teoretická informatika  6
1181 9 00 teória vyučovania informatiky  6
  12 Geologické vedy   
1201 7 00 geológia /Bc/ 5A
1201 7 07 geológia – technická mineralógia – gemológia /Bc/ 5A
1201 7 15 geológia – aplikovaná geológia /Bc/ 5A
1201 8 00 geológia  5A
1201 8 01 geológia – aplikovaná a environmentálna geofyzika  5A
1201 8 02 geológia – environmentálna geológia  5A
1201 8 03 geológia – inžinierska geológia a hydrogeológia  5A
1201 8 04 geológia – základná a ložisková geológia  5A
1201 8 05 geológia – geochémia  5A
1201 8 06 geológia – paleontológia  5A
1201 8 08 geológia – ložisková geológia  5A
1201 8 09 geológia – mineralógia a petrológia  5A
1201 8 11 geológia – všeobecná geológia a tektonika  5A
1201 8 13 geológia – pedológia  5A
1201 9 00 geológia  6
1202 9 00 hydrogeológia  6
1203 9 00 inžinierska geológia  6
1204 9 00 ložisková geológia, ekonomická geológia  6
1205 8 00 geochémia  5A
1205 9 00 geochémia  6
1206 8 00 geológia a geochémia  5A
1207 9 00 mineralógia  6
1208 8 00 užitá geofyzika  5A
1209 8 00 inžinierska geológia a hydrogeológia  5A
1211 8 00 aplikovaná geofyzika  5A
1211 9 00 aplikovaná geofyzika  6
1214 9 00 ložisková geológia  6
1220 9 00 paleontológia  6
1220 9 02 paleontológia – všeobecná geológia  6
1225 9 00 petrológia  6
1226 9 00 tektonika  6
1226 9 02 tektonika – všeobecná geológia  6
1228 8 00 ložisková geológia a aplikovaná geofyzika  5A
  13 Geografické vedy   
1301 9 00 fyzická geografia a geoekológia  6
1302 9 00 humánna geografia  6
1302 9 02 humánna geografia – humánna geografia a demografia  6
1303 9 00 regionálna geografia  6
1303 9 02 regionálna geografia – regionálna geografia a regionálny rozvoj  6
1304 8 00 kartografia (aj technické vedy)  5A
1305 9 00 kartografia a geoinformatika  6
1306 9 00 historická geografia  6
1307 9 00 politická geografia  6
1309 9 00 demografia  6
1313 7 00 geografia a kartografia /Bc/ 5A
1313 7 06 geografia a kartografia – geografické informačné systémy /Bc/ 5A
1313 8 00 geografia a kartografia  5A
1313 8 01 geografia a kartografia – humánna geografia  5A
1313 8 02 geografia a kartografia – fyzická geografia a geoekológia  5A
1313 8 03 geografia a kartografia – kartografia, geoinformatika a diaľkový prieskum Zeme  5A
1313 8 04 geografia a kartografia – regionálna geografia, ochrana a plánovanie krajiny  5A
1313 8 05 geografia a kartografia – demogeografia a demografia  5A
1313 8 06 geografia a kartografia – geografické informačné systémy  5A
1314 7 00 geografia a verejná správa /Bc/ 5A
1316 7 00 geografia /Bc/ 5A
1316 7 02 geografia – geografia v regionálnom rozvoji /Bc/ 5A
1316 7 03 geografia – geografia a kartografia /Bc/ 5A
1316 7 09 geografia – štruktúra krajiny a jej transformácia /Bc/ 5A
1316 7 10 geografia – geografia–štruktúra krajiny a jej transformácia /Bc/ 5A
1316 7 11 geografia – geografia a krajinná ekológia /Bc/ 5A
1316 7 12 geografia – geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia /Bc/ 5A
1316 7 13 geografia – geografia a demografia /Bc/ 5A
1316 7 14 geografia – geografia v administratíve /Bc/ 5A
1316 7 16 geografia – sociálna geografia /Bc/ 5A
1316 7 17 geografia – geografia v štátnej správe a samospráve /Bc/ 5A
1316 7 18 geografia – geografia, geoinformatika a kartografia /Bc/ 5A
1316 7 19 geografia – geografia – informatika /Bc/ 5A
1316 7 20 geografia – geografia a geoekológia pre plánovanie
krajiny
/Bc/ 5A
1316 7 21 geografia – geografia a filozofia /Bc/ 5A
1316 7 23 geografia – geografia – psychológia /Bc/ 5A
1316 7 29 geografia – geografia – slovenský jazyk a literatúra /Bc/ 5A
1316 7 31 geografia – geografia – britské a americké štúdiá /Bc/ 5A
1316 8 00 geografia  5A
1316 8 02 geografia – geografia v regionálnom rozvoji  5A
1316 8 04 geografia – geoekológia a krajinné plánovanie  5A
1316 8 05 geografia – fyzická geografia a geoekológia  5A
1316 8 06 geografia – geografická kartografia, geoinformatika a diaľkový prieskum Zeme  5A
1316 8 07 geografia – humánna geografia a demografia  5A
1316 8 08 geografia – regionálna geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia  5A
1316 8 15 geografia – humánna geografia v administratíve  5A
1316 8 41 geografia – fyzická geografia a geoinformatika  5A
1316 8 44 geografia – humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve  5A
1321 7 00 geografické informačné systémy /Bc/ 5A
  14 Chemické vedy   
1401 8 00 anorganická chémia  5A
1401 9 00 anorganická chémia  6
1401 9 02 anorganická chémia – materiálová chémia  6
1402 8 00 organická chémia  5A
1402 9 00 organická chémia  6
1402 9 02 organická chémia – bioorganická chémia  6
1402 9 03 organická chémia – environmentálna chémia  6
1403 8 00 analytická chémia  5A
1403 9 00 analytická chémia  6
1403 9 01 analytická chémia – aplikovaná analytická chémia  6
1403 9 03 analytická chémia – aplikovaná analytická a bioanalytická chémia  6
1404 8 00 fyzikálna chémia  5A
1404 9 00 fyzikálna chémia  6
1405 9 00 makromolekulová chémia  6
1407 8 00 jadrová chémia  5A
1407 9 00 jadrová chémia  6
1410 8 00 biochémia  5A
1410 9 00 biochémia (aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne a poľnohospodársko-lesnícke vedy)  6
1410 9 02 biochémia – veterinárna biochémia  6
1411 8 00 biochémia a biotechnológia  5A
1415 8 00 chémia a biochémia  5A
1420 7 00 chémia /Bc/ 5A
1420 7 03 chémia – biochémia /Bc/ 5A
1420 7 07 chémia – environmentálna chémia /Bc/ 5A
1420 7 09 chémia – chémia životného prostredia /Bc/ 5A
1420 7 10 chémia – chémia a medicínska chémia /Bc/ 5A
1420 7 15 chémia – chémia a aplikovaná chémia /Bc/ 5A
1420 7 16 chémia – chémia, medicínska chémia a chemické materiály /Bc/ 5A
1420 7 17 chémia – chémia – geografia /Bc/ 5A
1420 7 19 chémia – chémia – informatika /Bc/ 5A
1420 7 22 chémia – environmentálna chémia a remediačné technológie /Bc/ 5A
1420 7 25 chémia – radiačná a chemická ochrana /Bc/ 5A
1420 7 27 chémia – chémia – filozofia /Bc/ 5A
1420 7 28 chémia – chémia – psychológia /Bc/ 5A
1420 7 29 chémia – chémia – slovenský jazyk a literatúra /Bc/ 5A
1420 7 31 chémia – chémia – britské a americké štúdiá /Bc/ 5A
1420 8 00 chémia  5A
1420 8 01 chémia – analytická chémia  5A
1420 8 02 chémia – anorganická chémia  5A
1420 8 03 chémia – biochémia  5A
1420 8 04 chémia – fyzikálna chémia  5A
1420 8 05 chémia – jadrová chémia a rádioekológia  5A
1420 8 06 chémia – organická chémia  5A
1420 8 07 chémia – environmentálna chémia  5A
1420 8 08 chémia – biotechnológie  5A
1420 8 11 chémia – technická chémia  5A
1420 8 12 chémia – materiálová chémia  5A
1420 8 13 chémia – fyzikálna a chemická analýza odpadových materiálov  5A
1420 8 14 chémia – teoretická a počítačová chémia  5A
1420 8 21 chémia – aplikovaná chémia a biotechnológie  5A
1420 8 23 chémia – bioorganická chémia  5A
1420 8 24 chémia – organická a bioorganická chémia  5A
1420 8 26 chémia – environmentálna analýza  5A
  15 Biologické vedy   
1501 8 00 všeobecná biológia (aj lekárske vedy)  5A
1501 9 00 všeobecná biológia (aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne, poľnohospodársko-lesnícke vedy)  6
1502 9 00 molekulárna biológia (aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne, poľnohospodársko-lesnícke vedy)  6
1503 9 00 genetika (aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne, poľnohospodársko-lesnícke vedy)  6
1503 9 02 genetika – genotoxikológia  6
1505 8 00 fyziológia rastlín  5A
1505 9 00 fyziológia rastlín  6
1506 9 00 zoológia  6
1506 9 02 zoológia – aplikovaná biológia  6
1507 8 00 botanika  5A
1507 9 00 botanika  6
1508 9 00 hydrobiológia  6
1509 9 00 entomológia  6
1510 8 00 mikrobiológia  5A
1510 9 00 mikrobiológia (aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne, poľnohospodársko-lesnícke vedy)  6
1511 9 00 virológia (aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne, poľnohospodársko-lesnícke vedy)  6
1512 9 00 parazitológia (aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne, poľnohospodársko-lesnícke vedy)  6
1513 9 00 mykológia (aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne, poľnohospodársko-lesnícke vedy)  6
1514 9 00 onkológia (aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne, poľnohospodársko-lesnícke vedy)  6
1515 9 00 imunológia (aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne, poľnohospodársko-lesnícke vedy)  6
1516 8 00 antropológia  5A
1516 9 00 antropológia (aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne, poľnohospodársko-lesnícke vedy)  6
1517 9 00 fyziológia živočíchov (aj pre poľnohospodársko-lesnícke vedy)  6
1518 8 00 genetické manipulácie  5A
1521 8 00 ekológia  5A
1521 9 00 ekológia (aj pre poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy)  6
1522 8 00 aplikovaná ekológia  5A
1523 8 00 ekológia lesa  5A
1524 8 00 všeobecná ekológia  5A
1525 9 00 pedológia (aj pre poľnohospodársko-lesnícke vedy)  6
1526 9 00 etológia (aj pre poľnohospodársko-lesnícke vedy)  6
1530 8 00 špeciálna biológia a ekológia  5A
1532 8 00 molekulárna biológia a genetika  5A
1536 7 00 biológia /Bc/ 5A
1536 7 13 biológia – systematická biológia a ekológia /Bc/ 5A
1536 7 17 biológia – systematická biológia /Bc/ 5A
1536 7 18 biológia – aplikovaná biológia /Bc/ 5A
1536 7 29 biológia – biológia – slovenský jazyk a literatúra /Bc/ 5A
1536 7 31 biológia – biológia – britské a americké štúdiá /Bc/ 5A
1536 7 33 biológia – biológia – chémia /Bc/ 5A
1536 7 35 biológia – biológia – geografia /Bc/ 5A
1536 7 37 biológia – biológia – informatika /Bc/ 5A
1536 7 41 biológia – biológia – filozofia /Bc/ 5A
1536 7 42 biológia – biológia – psychológia /Bc/ 5A
1536 8 00 biológia  5A
1536 8 01 biológia – antropológia  5A
1536 8 02 biológia – botanika  5A
1536 8 03 biológia – cytológia  5A
1536 8 04 biológia – ekológia  5A
1536 8 05 biológia – fyziológia rastlín  5A
1536 8 06 biológia – mikrobiológia  5A
1536 8 07 biológia – molekulárna biológia  5A
1536 8 08 biológia – virológia  5A
1536 8 09 biológia – zoológia  5A
1536 8 10 biológia – živočíšna fyziológia a etológia  5A
1536 8 11 biológia – biotechnológia  5A
1536 8 12 biológia – genetika  5A
1536 8 14 biológia – bunková a molekulová biológia a genetika  5A
1536 8 15 biológia – zoológia a fyziológia živočíchov  5A
1536 8 16 biológia – botanika a fyziológia rastlín  5A
1536 8 18 biológia – aplikovaná biológia  5A
1536 8 19 biológia – fyziológia živočíchov a etológia  5A
1536 8 21 biológia – genotoxikológia  5A
1536 8 22 biológia – genetika a molekulárna cytológia  5A
1536 8 25 biológia – ochrana diverzity biologických systémov  5A
1536 8 26 biológia – aplikovaná a environmentálna geofyzika  5A
1536 8 28 biológia – fyziológia živočíchov  5A
1538 7 00 aplikovaná biológia /Bc/ 5A
1538 8 00 aplikovaná biológia  5A
1545 9 00 molekulárna cytológia  6
1545 9 02 molekulárna cytológia – bunková biológia  6
  16 Ochrana životného prostredia   
1601 7 00 environmentalistika /Bc/ 5A
1601 8 00 environmentalistika  5A
1601 8 01 environmentalistika – ekosozológia a fyziotaktika  5A
1601 8 02 environmentalistika – environmentálna geochémia  5A
1601 8 03 environmentalistika – environmentálne plánovanie a manažment  5A
1601 8 04 environmentalistika – pedológia  5A
1603 7 00 hodnotenie kvality životného prostredia /Bc/ 5A
1604 7 00 environmentálna výchova /Bc/ 5A
1605 7 00 environmentálna ekológia /Bc/ 5A
1605 7 04 environmentálna ekológia – ekochémia /Bc/ 5A
1605 8 00 environmentálna ekológia  5A
1605 8 01 environmentálna ekológia – environmentálna výchova  5A
1605 8 02 environmentálna ekológia – ekomuzeológia  5A
1605 8 03 environmentálna ekológia – krajinná ekológia  5A
1605 8 04 environmentálna ekológia – ekochémia  5A
1605 8 06 environmentálna ekológia – environmentálna chémia  5A
1612 7 00 environmentálne inžinierstvo /Bc/ 5A
1612 7 02 environmentálne inžinierstvo – spracovanie a recyklácia odpadov /Bc/ 5A
1612 7 04 environmentálne inžinierstvo – environmentálne inžinierstvo stavieb /Bc/ 5A
1612 7 05 environmentálne inžinierstvo – inžinierstvo životného prostredia /Bc/ 5A
1612 7 09 environmentálne inžinierstvo – technika ochrany životného prostredia /Bc/ 5A
1612 8 00 environmentálne inžinierstvo  5A
1612 8 02 environmentálne inžinierstvo – spracovanie a recyklácia odpadov  5A
1612 8 03 environmentálne inžinierstvo – environmentálna analýza  5A
1612 8 06 environmentálne inžinierstvo – environmentálne a bezpečnostné inžinierstvo  5A
1612 8 07 environmentálne inžinierstvo – stavby s environmentálnym určením  5A
1612 8 09 environmentálne inžinierstvo – technika ochrany životného prostredia  5A
1612 9 00 environmentálne inžinierstvo  6
1612 9 02 environmentálne inžinierstvo – spracovanie a recyklácia odpadov  6
1612 9 04 environmentálne inžinierstvo – environmentálne inžinierstvo stavieb  6
1612 9 09 environmentálne inžinierstvo – technika ochrany životného prostredia  6
1615 7 00 environmentálny manažment /Bc/ 5A
1615 7 02 environmentálny manažment – manažment prírodných zdrojov /Bc/ 5A
1615 7 03 environmentálny manažment – manažment životného prostredia /Bc/ 5A
1615 7 05 environmentálny manažment – environmentálny manažment múzejných zariadení /Bc/ 5A
1615 7 06 environmentálny manažment – environmentálny manažment výchovných zariadení /Bc/ 5A
1615 7 09 environmentálny manažment – environmentálne manažérstvo /Bc/ 5A
1615 7 11 environmentálny manažment – riadenie životného prostredia /Bc/ 5A
1615 8 00 environmentálny manažment  5A
1615 8 02 environmentálny manažment – manažment prírodných zdrojov  5A
1615 8 05 environmentálny manažment – environmentálny manažment múzejných zariadení  5A
1615 8 06 environmentálny manažment – environmentálny manažment výchovných zariadení  5A
1615 8 07 environmentálny manažment – environmentálne plánovanie a manažment  5A
1615 8 09 environmentálny manažment – environmentálne manažérstvo  5A
1615 9 00 environmentálny manažment  6
1615 9 01 environmentálny manažment – environmentálna politika v organizáciách  6
1615 9 09 environmentálny manažment – environmentálne manažérstvo  6
1620 8 00 technológia životného prostredia  5A
1622 7 00 všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií /Bc/ 5A
1622 7 02 všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií – ekológia /Bc/ 5A
1622 7 03 všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií – ekológia a ochrana biodiverzity /Bc/ 5A
1622 8 00 všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií  5A
1622 8 02 všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií – ekológia  5A
1622 8 03 všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií – ekológia a ochrana biodiverzity  5A
1622 9 00 všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií  6
1622 9 01 všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií – environmentálna ekológia  6
1622 9 03 všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií – ekológia a ochrana biodiverzity  6
1624 7 00 synekológia /Bc/ 5A
1624 7 02 synekológia – systémová ekológia /Bc/ 5A
1624 8 00 synekológia  5A
1624 8 02 synekológia – systémová ekológia  5A
1626 7 00 ochrana a využívanie krajiny /Bc/ 5A
1626 7 04 ochrana a využívanie krajiny – environmentalistika /Bc/ 5A
1626 7 05 ochrana a využívanie krajiny – ekológia a využívanie krajiny /Bc/ 5A
1626 7 06 ochrana a využívanie krajiny – starostlivosť o krajinu /Bc/ 5A
1626 7 09 ochrana a využívanie krajiny – stráž prírody /Bc/ 5A
1626 7 10 ochrana a využívanie krajiny – životné prostredie a regionálny rozvoj /Bc/ 5A
1626 7 11 ochrana a využívanie krajiny – životné prostredie /Bc/ 5A
1626 8 00 ochrana a využívanie krajiny  5A
1626 8 03 ochrana a využívanie krajiny – ochrana a využívanie prírody a krajiny  5A
1626 8 04 ochrana a využívanie krajiny – environmentalistika  5A
1626 8 07 ochrana a využívanie krajiny – environmentálna geochémia  5A
1626 9 00 ochrana a využívanie krajiny  6
1626 9 02 ochrana a využívanie krajiny – ochrana prírody a biodiverzity  6
1626 9 04 ochrana a využívanie krajiny – environmentalistika  6
1626 9 07 ochrana a využívanie krajiny – environmentálna geochémia  6
  2 Technické vedy a náuky I   
  21 Baníctvo, geológia a geotechnika   
2101 8 00 dobývanie ložísk úžitkových nerastov  5A
2102 9 00 banské meračstvo a geodézia  6
2104 9 00 dobývanie ložísk nerastov a geotechnika  6
2105 8 00 riadenie procesov získavania a spracovania surovín  5A
2105 9 00 riadenie procesov získavania a spracovania surovín  6
2106 8 00 banská mechanizácia, doprava a hlbinné vŕtanie  5A
2106 9 00 banská mechanizácia, doprava a hlbinné vŕtanie  6
2107 8 00 dobývanie ložísk, využívanie a ochrana zemských zdrojov  5A
2108 8 00 vŕtanie, ťažba a uskladnenie uhlia  5A
2110 8 00 hlbinné dobývanie ložísk nerastov  5A
2111 8 00 lomové dobývanie ložísk nerastov  5A
2114 8 00 meračstvo, geodézia a kartografia  5A
2116 8 00 získavanie a spracovanie surovín, informatizácia
procesov
 5A
2118 7 00 získavanie a spracovanie zemských zdrojov /Bc/ 5A
2118 7 03 získavanie a spracovanie zemských zdrojov – riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín /Bc/ 5A
2118 7 04 získavanie a spracovanie zemských zdrojov – manažérstvo zemských zdrojov /Bc/ 5A
2118 7 05 získavanie a spracovanie zemských zdrojov – využívanie alternatívnych zdrojov energie /Bc/ 5A
2118 7 06 získavanie a spracovanie zemských zdrojov – informatizácia procesov získavania a spracovania surovín /Bc/ 5A
2118 7 08 získavanie a spracovanie zemských zdrojov – riadenie dopravy surovín /Bc/ 5A
2118 7 11 získavanie a spracovanie zemských zdrojov –
geoturizmus
/Bc/ 5A
2118 7 14 získavanie a spracovanie zemských zdrojov – hospodárenie s vodou v komunálnej sfére /Bc/ 5A
2118 7 15 získavanie a spracovanie zemských zdrojov – riadenie procesov /Bc/ 5A
2118 7 17 získavanie a spracovanie zemských zdrojov – manažérstvo procesov /Bc/ 5A
2118 8 00 získavanie a spracovanie zemských zdrojov  5A
2118 8 04 získavanie a spracovanie zemských zdrojov – manažérstvo zemských zdrojov  5A
2118 8 05 získavanie a spracovanie zemských zdrojov – využívanie alternatívnych zdrojov energie  5A
2118 8 06 získavanie a spracovanie zemských zdrojov – informatizácia procesov získavania a spracovania surovín  5A
2118 8 08 získavanie a spracovanie zemských zdrojov – riadenie dopravy surovín  5A
2118 8 11 získavanie a spracovanie zemských zdrojov –
geoturizmus
 5A
2118 9 00 získavanie a spracovanie zemských zdrojov  6
2118 9 01 získavanie a spracovanie zemských zdrojov – ekonomika zemských zdrojov  6
2118 9 02 získavanie a spracovanie zemských zdrojov – využívanie a ochrana zemských zdrojov  6
2118 9 16 získavanie a spracovanie zemských zdrojov – riadenie procesov získavania a spracovania surovín  6
2120 8 00 technika a technológia ložiskových geologických prác  5A
2121 7 00 banská geológia a geologický prieskum /Bc/ 5A
2121 7 03 banská geológia a geologický prieskum – geológia a regionálny rozvoj /Bc/ 5A
2121 7 05 banská geológia a geologický prieskum – geotechnológie prieskumu nerastných surovín pevnín a oceánov /Bc/ 5A
2121 7 08 banská geológia a geologický prieskum – technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle /Bc/ 5A
2121 8 00 banská geológia a geologický prieskum  5A
2121 8 02 banská geológia a geologický prieskum – geologické inžinierstvo  5A
2121 8 05 banská geológia a geologický prieskum – geotechnológie prieskumu nerastných surovín pevnín a oceánov    5A
2121 8 08 banská geológia a geologický prieskum – technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle  5A
2121 9 00 banská geológia a geologický prieskum  6
2123 8 00 úprava nerastných surovín  5A
2124 8 00 ekonomika a riadenie baníctva  5A
2130 8 00 automatizované systémy riadenia v baníctve  5A
2131 8 00 geoinformatika  5A
2132 8 00 mineralurgia a environmentálne technológie  5A
2132 9 00 mineralurgia a environmentálne technológie  6
2133 7 00 mineralurgia /Bc/ 5A
2133 7 03 mineralurgia – mineralurgia a environmentálne technológie /Bc/ 5A
2133 7 06 mineralurgia – úprava a spracovanie surovín /Bc/ 5A
2133 8 00 mineralurgia  5A
2133 8 03 mineralurgia – mineralurgia a environmentálne technológie  5A
2133 9 00 mineralurgia  6
2133 9 03 mineralurgia – mineralurgia a environmentálne technológie  6
2140 8 00 baníctvo a banícka geológia  5A
2141 6 00 geológia a baníctvo  3A*)
2141 6 01 geológia a baníctvo – inžinierska geológia a hydrogeológia  3A*)
2141 6 02 geológia a baníctvo – geochémia životného prostredia  3A*)
2141 6 03 geológia a baníctvo – meračstvo a geodézia  3A*)
2141 6 04 geológia a baníctvo – prieskum ložísk  3A*)
2141 6 05 geológia a baníctvo – dobývanie ložísk  3A*)
2141 6 06 geológia a baníctvo – podzemné staviteľstvo  3A*)
2141 6 07 geológia a baníctvo – vŕtanie  3A*)
2141 6 08 geológia a baníctvo – úpravníctvo  3A*)
2147 6 00 kamenárstvo  3A*)
2147 6 01 kamenárstvo – výroba drveného a ťaženého kameniva  3A*)
2147 6 02 kamenárstvo – hrubá a ušľachtilá kamenárska výroba  3A*)
2147 6 03 kamenárstvo – manažment a marketing v kameňopriemysle  3A*)
2153 4 00 baníctvo /NŠ/ 3A
2153 7 00 baníctvo /Bc/ 5A
2153 7 03 baníctvo – baníctvo a geotechnika /Bc/ 5A
2153 7 07 baníctvo – záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika /Bc/ 5A
2153 8 00 baníctvo  5A
2153 8 02 baníctvo – ťažba nerastných surovín  5A
2153 8 05 baníctvo – technológie baníctva a tunelárstva  5A
2153 9 00 baníctvo  6
2153 9 01 baníctvo – ťažba nerastov a inžinierske geotechnológie  6
2156 7 00 geopropagácia krajiny  5B
2157 6 00 geológia, geotechnika a environmentalistika  3A*)
2160 8 00 geoprieskum  5A
2164 8 00 geologické inžinierstvo  5A
2166 8 00 využitie a ochrana zemných zdrojov  5A
2176 2 00 mechanik banských prevádzok  3C
2181 8 00 inžiniersky manažment  5A
2183 8 00 technologický manažment  5A
2187 7 00 krajinná geopropagácia /Bc/ 5A
2191 8 00 riadenia výrobných procesov  5A
2195 8 00 podzemné staviteľstvo a geotechnika  5A
2197 2 00 banský priemysel /ŠP/ 2C
2197 2 01 banský priemysel – banské práce /ŠP/ 2C
2197 2 02 banský priemysel – hlbinné dobývanie /ŠP/ 2C
2198 8 00 meračstvo a inžinierska geodézia  5A
  22 Hutníctvo   
2201 9 00 hutníctvo kovov  6
2202 9 00 chemická metalurgia  6
2203 9 00 fyzikálna metalurgia (aj pre strojárstvo)  6
2210 8 00 hutníctvo železa a ocele  5A
2212 8 00 hutníctvo neželezných kovov  5A
2214 8 00 náuka o kovoch a tvárnenie kovov  5A
2215 8 00 energetické inžinierstvo  5A
2215 8 01 energetické inžinierstvo – doprava a využitie plynu  5A
2215 8 02 energetické inžinierstvo – tepelná energetika  5A
2217 8 00 ekonomika a manažment v priemysle  5A
2220 8 00 automatizované systémy riadenia v hutníctve  5A
2226 8 00 materiálové inžinierstvo  5A
2226 8 01 materiálové inžinierstvo – hutnícke tvárnenie kovov  5A
2226 8 02 materiálové inžinierstvo – materiálové inžinierstvo kovových a nekovových materiálov  5A
2234 6 00 zlievačstvo  3A*)
2234 6 01 zlievačstvo – prevádzka zlievarní  3A*)
2234 6 02 zlievačstvo – netradičné spôsoby zlievačskej výroby  3A*)
2234 6 03 zlievačstvo – riadenie priemyselných podnikov  3A*)
2234 8 00 zlievačstvo  5A
2235 6 00 hutníctvo  3A*)
2235 6 01 hutníctvo – výroba kovov  3A*)
2235 6 02 hutníctvo – tvárnenie kovov  3A*)
2235 6 03 hutníctvo – kovové a nekovové materiály  3A*)
2235 6 04 hutníctvo – ekológia v hutníctve  3A*)
2235 6 05 hutníctvo – riadenie priemyselných podnikov  3A*)
2235 6 06 hutníctvo – tepelná energetika  3A*)
2235 6 07 hutníctvo – výskyt a spracúvanie druhotných surovín  3A*)
2235 6 08 hutníctvo – keramické materiály  3A*)
2235 6 09 hutníctvo – výroba neželezných kovov  3A*)
2235 7 00 hutníctvo /Bc/ 5A
2235 8 00 hutníctvo  5A
2235 8 01 hutníctvo – hutníctvo železa a ocele  5A
2235 8 02 hutníctvo – zlievarenstvo  5A
2235 8 03 hutníctvo – hutníctvo neželezných kovov  5A
2236 8 00 tvárnenie kovov  5A
2237 8 00 technológia hutníckej keramiky  5A
2238 8 00 priemyselná keramika  5A
2238 8 01 priemyselná keramika – technická keramika a sklo  5A
2238 8 02 priemyselná keramika – žiaruvzdorná keramika  5A
2239 8 00 technológia keramických materiálov  5A
2241 6 00 polytechnika  3A*)
2241 7 00 polytechnika  5B
2262 4 00 hutník operátor  3A*)
2262 4 01 hutník operátor – pre metalurgiu  3A*)
2262 4 02 hutník operátor – pre tvárnenie kovov  3A*)
2275 2 00 hutník  3C
2275 2 01 hutník – výroba koksu  3C
2275 2 02 hutník – výroba železných kovov  3C
2275 2 03 hutník – výroba neželezných kovov  3C
2275 2 04 hutník – tvárnenie kovov  3C
2294 2 00 hutnícka výroba /ŠP/ 2C
2294 2 01 hutnícka výroba – neželezné kovy /ŠP/ 2C
2294 2 02 hutnícka výroba – valcovne /ŠP/ 2C
  23 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I   
2301 9 00 časti a mechanizmy strojov  6
2302 7 00 dopravné stroje a zariadenia /Bc/ 5A
2302 7 06 dopravné stroje a zariadenia – dopravná a manipulačná technika /Bc/ 5A
2302 7 15 dopravné stroje a zariadenia – prevádzka dopravných a manipulačných strojov /Bc/ 5A
2302 8 00 dopravné stroje a zariadenia  5A
2302 8 05 dopravné stroje a zariadenia – environmentálne stroje a zariadenia  5A
2302 8 08 dopravné stroje a zariadenia – prevádzka dopravných strojov a zariadení  5A
2302 8 09 dopravné stroje a zariadenia – stroje a zariadenia pre stavebníctvo, úpravníctvo a poľnohospodárstvo  5A
2302 8 10 dopravné stroje a zariadenia – stroje a zariadenia pre stavebníctvo, poľnohospodárstvo a úpravníctvo  5A
2302 8 11 dopravné stroje a zariadenia – dopravná technika a logistika  5A
2302 8 13 dopravné stroje a zariadenia – konštrukcia strojov a zariadení  5A
2302 9 00 dopravné stroje a zariadenia
(aj pre poľnohospodársko-lesnícke vedy)
 6
2302 9 01 dopravné stroje a zariadenia – motorové vozidlá a lode  6
2302 9 02 dopravné stroje a zariadenia – stavebné a poľnohospodárske stroje (mobilné)  6
2302 9 03 dopravné stroje a zariadenia – dopravné a manipulačné zariadenia  6
2302 9 04 dopravné stroje a zariadenia – koľajové vozidlá  6
2302 9 07 dopravné stroje a zariadenia – dopravná technika  6
2303 9 00 výrobné stroje a zariadenia  6
2304 7 00 energetické stroje a zariadenia /Bc/ 5A
2304 7 05 energetické stroje a zariadenia – technika prostredia /Bc/ 5A
2304 8 00 energetické stroje a zariadenia  5A
2304 8 04 energetické stroje a zariadenia – spaľovacie motory, letecké motory  5A
2304 8 05 energetické stroje a zariadenia – technika prostredia  5A
2304 9 00 energetické stroje a zariadenia  6
2304 9 01 energetické stroje a zariadenia – hydraulické stroje a zariadenia  6
2304 9 02 energetické stroje a zariadenia – tepelná energetika
(aj pre hutníctvo a stavebníctvo)
 6
2304 9 03 energetické stroje a zariadenia – spaľovacie motory  6
2305 7 00 výrobné technológie /Bc/ 5A
2305 7 02 výrobné technológie – počítačová podpora výrobných technológií /Bc/ 5A
2305 7 03 výrobné technológie – manažment výroby /Bc/ 5A
2305 7 04 výrobné technológie – integrované manažérske systémy vo výrobe /Bc/ 5A
2305 7 05 výrobné technológie – výrobné technológie spotrebného priemyslu /Bc/ 5A
2305 7 06 výrobné technológie – konfekčné výrobné technológie /Bc/ 5A
2305 7 19 výrobné technológie – strojárske technológie a materiály /Bc/ 5A
2305 7 22 výrobné technológie – automobilová výroba /Bc/ 5A
2305 7 24 výrobné technológie – počítačová podpora strojárskej výroby /Bc/ 5A
2305 7 26 výrobné technológie – strojárska výroba a manažérstvo kvality /Bc/ 5A
2305 7 27 výrobné technológie – riadenie výroby /Bc/ 5A
2305 7 31 výrobné technológie – prevádzka priemyselných technológií /Bc/ 5A
2305 8 00 výrobné technológie  5A
2305 8 02 výrobné technológie – počítačová podpora výrobných technológií  5A
2305 8 08 výrobné technológie – automatizované výrobné systémy  5A
2305 8 11 výrobné technológie – inžinierstvo povrchov  5A
2305 8 12 výrobné technológie – zváranie a spájanie materiálov  5A
2305 8 13 výrobné technológie – tvárnenie  5A
2305 8 14 výrobné technológie – priemyselné a umelecké zlievarenstvo  5A
2305 8 15 výrobné technológie – počítačová podpora návrhu a výroby  5A
2305 8 16 výrobné technológie – prášková metalurgia  5A
2305 8 17 výrobné technológie – obrábanie a montáž  5A
2305 8 18 výrobné technológie – inžinierske koordinácie a inšpekcie vo zváraní  5A
2305 8 19 výrobné technológie – strojárske technológie a materiály  5A
2305 8 20 výrobné technológie – strojárske technológie  5A
2305 8 21 výrobné technológie – spracovanie plastov  5A
2305 8 22 výrobné technológie – automobilová výroba  5A
2305 8 24 výrobné technológie – počítačová podpora strojárskej výroby  5A
2305 8 27 výrobné technológie – riadenie výroby  5A
2305 8 29 výrobné technológie – zváranie  5A
2307 7 00 strojárske technológie a materiály /Bc/ 5A
2307 8 00 strojárske technológie a materiály  5A
2307 9 00 strojárske technológie a materiály  6
2307 9 01 strojárske technológie a materiály – obrábanie, tvárnenie a povrchová úprava  6
2307 9 02 strojárske technológie a materiály – zváranie, zlievanie a prášková metalurgia  6
2307 9 03 strojárske technológie a materiály – príprava a spracovanie kovových a nekovových materiálov  6
2307 9 04 strojárske technológie a materiály – automatizované riadenie výrobných a technologických procesov  6
2307 9 05 strojárske technológie a materiály – výrobné technológie  6
2307 9 06 strojárske technológie a materiály – počítačová podpora výrobných technológií  6
2307 9 07 strojárske technológie a materiály – automatizované výrobné systémy  6
2308 8 00 technika pracovného prostredia  5A
2310 8 00 strojárska technológia  5A
2310 8 01 strojárska technológia – obrábanie a výrobná technika  5A
2310 8 02 strojárska technológia – strojárska výroba  5A
2310 8 03 strojárska technológia – výrobné systémy s priemyselnými robotmi a manipulátormi  5A
2311 8 00 technológie strojárskej výroby  5A
2313 8 00 technologické zariadenia a systémy  5A
2314 8 00 tepelné a energetické zariadenia  5A
2315 8 00 tepelné a jadrové stroje a zariadenia  5A
2316 8 00 hydraulické a pneumatické stroje a zariadenia  5A
2317 7 00 všeobecné strojárstvo /Bc/ 5A
2317 8 00 všeobecné strojárstvo  5A
2318 7 00 automatizácia a informatika v strojárstve /Bc/ 5A
2319 8 00 výrobné systémy s priemyselnými robotmi a manipulátormi  5A
2320 8 00 stroje a zariadenia pre strojársku výrobu  5A
2321 8 00 stroje a zariadenia pre chemický a potravinársky priemysel a spotrebný priemysel  5A
2321 9 00 stroje a zariadenia pre chemický a potravinársky priemysel  6
2322 8 00 stroje a zariadenia pre stavebníctvo, úpravníctvo a poľnohospodárstvo  5A
2323 7 00 keramické materiály /Bc/ 5A
2324 9 00 stroje a zariadenia pre spotrebný priemysel (koža, sklo, guma, drevo, textil)  6
2325 8 00 výrobné inžinierstvo  5A
2325 8 01 výrobné inžinierstvo – strojárska technológia  5A
2325 8 02 výrobné inžinierstvo – technologické zariadenia a systémy  5A
2325 9 00 výrobné inžinierstvo  6
2326 8 00 potravinárske stroje  5A
2327 8 00 mechanika strojov a zariadení  5A
2328 8 00 stavba lesných a drevárskych strojov a zariadení  5A
2329 7 00 výrobná technika /Bc/ 5A
2329 7 02 výrobná technika – výrobná technika v spracovateľskom priemysle /Bc/ 5A
2329 7 03 výrobná technika – technika pre obnoviteľné zdroje energie /Bc/ 5A
2329 7 04 výrobná technika – výrobné zariadenia a systémy /Bc/ 5A
2329 7 05 výrobná technika – výrobné stroje a zariadenia /Bc/ 5A
2329 7 06 výrobná technika – prevádzka výrobnej techniky /Bc/ 5A
2329 7 09 výrobná technika – technika pre potravinársku výrobu /Bc/ 5A
2329 7 11 výrobná technika – výrobné systémy a manažérstvo kvality /Bc/ 5A
2329 7 13 výrobná technika – informačné a riadiace systémy vo výrobnej technike /Bc/ 5A
2329 7 15 výrobná technika – navrhovanie technických zariadení /Bc/ 5A
2329 7 16 výrobná technika – monitoring a diagnostika technických zariadení /Bc/ 5A
2329 7 19 výrobná technika – recyklačná technika /Bc/ 5A
2329 8 00 výrobná technika  5A
2329 8 02 výrobná technika – výrobná technika v spracovateľskom priemysle  5A
2329 8 04 výrobná technika – výrobné zariadenia a systémy  5A
2329 8 05 výrobná technika – výrobné stroje a zariadenia  5A
2329 8 07 výrobná technika – robotická technika  5A
2329 8 16 výrobná technika – monitoring a diagnostika technických zariadení  5A
2329 8 17 výrobná technika – navrhovanie technologických zariadení  5A
2329 8 21 výrobná technika – výrobná a environmentálna technika  5A
2329 9 00 výrobná technika  6
2329 9 04 výrobná technika – výrobné zariadenia a systémy  6
2329 9 05 výrobná technika – výrobné stroje a zariadenia  6
2329 9 17 výrobná technika – navrhovanie technologických zariadení  6
2330 8 00 prístrojová, regulačná a automatizačná technika  5A
2331 8 00 strojárska metalurgia  5A
2332 8 00 zlievačská technológia  5A
2333 8 00 manažment strojárskych podnikov  5A
2334 8 00 teoretická technológia a nástroje  5A
2335 8 00 dopravná a manipulačná technika  5A
2335 8 01 dopravná a manipulačná technika – koľajové vozidlá a traťové stroje  5A
2335 8 02 dopravná a manipulačná technika – spaľovacie motory, letecké motory  5A
2335 8 03 dopravná a manipulačná technika – dopravné a manipulačné zariadenia  5A
2335 8 04 dopravná a manipulačná technika – konštrukcia strojov a zariadení  5A
2335 8 05 dopravná a manipulačná technika – prevádzka a údržba dráhových vozidiel  5A
2335 8 06 dopravná a manipulačná technika – hydraulické pneumatické stroje a zariadenia  5A
2337 8 00 prístrojová, informačná a automatizačná technika  5A
2338 8 00 ekonomika a riadenie strojárskej výroby  5A
2339 7 00 manažment strojárskej výroby /Bc/ 5A
2340 8 00 automatizácia a riadenia v strojárstve  5A
2342 8 00 materiálové inžinierstvo  5A
2343 8 00 robotechnológia  5A
2344 8 00 automatizácia a robototechnológia  5A
2345 9 00 bezpečnosť technických systémov a bezpečnosť práce  6
2346 7 00 manažment výroby a služieb /Bc/ 5A
2350 7 00 technológia kovovýroby a plastovýroby /Bc/ 5A
2352 8 00 bezpečnosť technických systémov  5A
2352 9 00 bezpečnosť technických systémov  6
2352 9 01 bezpečnosť technických systémov – bezpečnosť technických systémov a bezpečnosť práce  6
2353 7 00 motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá /Bc/ 5A
2353 7 02 motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá – automobily, lode a spaľovacie motory /Bc/ 5A
2353 7 04 motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá – prevádzka lietadiel /Bc/ 5A
2353 7 05 motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá – vozidlá a motory /Bc/ 5A
2353 7 07 motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá – automobily a spaľovacie motory /Bc/ 5A
2353 8 00 motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá  5A
2353 8 02 motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá – automobily, lode a spaľovacie motory  5A
2353 8 03 motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá – koľajové vozidlá  5A
2353 9 00 motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá  6
2353 9 03 motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá – koľajové vozidlá  6
2353 9 04 motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá – prevádzka lietadiel  6
2354 7 00 procesná technika /Bc/ 5A
2354 7 04 procesná technika – procesné strojníctvo /Bc/ 5A
2354 7 06 procesná technika – procesná a environmentálna technika /Bc/ 5A
2354 8 00 procesná technika  5A
2354 8 02 procesná technika – chemické a potravinárske stroje a zariadenia  5A
2354 9 00 procesná technika  6
2355 7 00 údržba strojov a zariadení /Bc/ 5A
2355 7 04 údržba strojov a zariadení – prevádzka a údržba strojov /Bc/ 5A
2355 7 06 údržba strojov a zariadení – servis a opravy automobilov /Bc/ 5A
2355 7 08 údržba strojov a zariadení – riadenie a diagnostika výrobnej, robotickej a dopravnej techniky /Bc/ 5A
2355 8 00 údržba strojov a zariadení  5A
2355 8 02 údržba strojov a zariadení – údržba dopravných prostriedkov  5A
2356 7 00 výrobné postupy a nástroje /Bc/ 5A
2357 7 00 prevádzka výrobných strojov /Bc/ 5A
2358 7 00 technologická príprava výroby /Bc/ 5A
2359 8 00 strojárska aplikovaná informatika  5A
2361 8 00 technika ochrany životného prostredia  5A
2362 8 00 environmentálna a výrobná technika  5A
2365 8 00 technika prostredia  5A
2366 8 00 inžinierstvo životného prostredia  5A
2367 7 00 prevádzkový manažment /Bc/ 5A
2368 8 00 kvalita produkcie a bezpečnosť technických systémov  5A
2369 7 00 zakladanie a prevádzka malých podnikov /Bc/ 5A
2372 8 00 manažment priemyselných podnikov  5A
2373 8 00 zabezpečovacia technika  5A
2373 8 01 zabezpečovacia technika – bezpečnosť technologických systémov a procesov  5A
2373 9 00 zabezpečovacia technika  6
2374 7 00 metrológia, skúšobníctvo a kontrola akosti /Bc/ 5A
2375 8 00 inžinierska mechanika  5A
2377 7 00 aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle /Bc/ 5A
2377 8 00 aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle  5A
2378 7 00 informatika v strojárstve /Bc/ 5A
2379 7 00 prevádzka automatizovaných zariadení /Bc/ 5A
2381 6 00 strojárstvo  3A*)
2381 6 01 strojárstvo – stavba strojov  3A*)
2381 6 02 strojárstvo – technický manažment  3A*)
2381 6 03 strojárstvo – diagnostika a servis  3A*)
2381 6 04 strojárstvo – dopravné zariadenia  3A*)
2381 6 05 strojárstvo – technika prostredia  3A*)
2381 6 06 strojárstvo – konštrukcia a oprava lodí  3A*)
2381 6 07 strojárstvo – príprava a riadenie výroby  3A*)
2381 6 11 strojárstvo – zlievačská výroba  3A*)
2381 6 13 strojárstvo – grafické systémy  3A*)
2381 6 15 strojárstvo – obnoviteľné zdroje energie  3A*)
2381 7 00 strojárstvo aj /Bc/ 5B, 5A
2381 7 01 strojárstvo – hydraulické systémy  5B
2381 7 02 strojárstvo – príprava a riadenie výroby  5B
2381 7 08 strojárstvo – grafické systémy CAD, CAM  5B
2381 7 09 strojárstvo – automatizácia v strojárstve  5B
2381 7 21 strojárstvo – špeciálna strojárska technika /Bc/ 5A
2381 7 22 strojárstvo – všeobecné strojárstvo /Bc/ 5A
2381 7 23 strojárstvo – strojárske technológie /Bc/ 5A
2381 8 00 strojárstvo  5A
2381 8 21 strojárstvo – špeciálna strojárska technika  5A
2381 8 23 strojárstvo – strojárske technológie  5A
2381 8 24 strojárstvo – automatizované výrobné systémy  5A
2381 8 25 strojárstvo – strojné inžinierstvo  5A
2382 7 00 strojárska výroba /Bc/ 5A
2384 6 00 strojárska konštrukcia  3A*)
2386 7 00 kvalita produkcie /Bc/ 5A
2386 7 04 kvalita produkcie – integrované systémy riadenia /Bc/ 5A
2386 7 05 kvalita produkcie – manažérstvo kvality produkcie /Bc/ 5A
2386 7 06 kvalita produkcie – prevádzková bezpečnosť techniky /Bc/ 5A
2386 8 00 kvalita produkcie  5A
2386 8 02 kvalita produkcie – spoľahlivosť a bezpečnosť technických systémov  5A
2386 8 03 kvalita produkcie – informačná a automatizačná technika v kvalite produkcie  5A
2386 8 04 kvalita produkcie – integrované systémy riadenia  5A
2386 8 05 kvalita produkcie – manažérstvo kvality produkcie  5A
2386 8 07 kvalita produkcie – inžinierstvo kvality produkcie  5A
2386 8 08 kvalita produkcie – manažérstvo kvality v strojárskych podnikoch  5A
2386 8 09 kvalita produkcie – kvalita produkcie v strojárskych podnikoch  5A
2386 9 00 kvalita produkcie  6
2386 9 07 kvalita produkcie – inžinierstvo kvality produkcie  6
2387 6 00 mechatronika  3A*)
2387 7 00 mechatronika /Bc/ 5A
2387 7 03 mechatronika – informatické a riadiace systémy v mechatronike /Bc/ 5A
2387 7 08 mechatronika – mechatronika cestných motorových vozidiel /Bc/ 5A
2387 7 09 mechatronika – automobilová mechatronika /Bc/ 5A
2387 7 11 mechatronika – mechatronika technologických zariadení a systémov /Bc/ 5A
2387 7 12 mechatronika – automatizácia mechatronických systémov /Bc/ 5A
2387 8 00 mechatronika  5A
2387 8 02 mechatronika – riadenie mechatronických systémov  5A
2387 8 04 mechatronika – prístrojové a automatizačné inžinierstvo  5A
2387 8 06 mechatronika – prístrojová, automatizačná a regulačná technika  5A
2387 8 12 mechatronika – automatizácia mechatronických
systémov
 5A
2387 8 14 mechatronika – aplikovaná mechatronika  5A
2387 9 00 mechatronika  6
2387 9 01 mechatronika – mechatronické systémy  6
2388 6 00 základy strojárstva a elektrotechniky  3A*)
2389 8 00 sociálne vedy a bezpečnosť pri práci  5A
2390 8 00 energetické stroje  5A
2392 8 00 mechanika materiálov  5A
2393 8 00 inžinierstvo kvality produkcie  5A
2394 8 00 priemyselné inžinierstvo a manažment  5A
2394 9 00 priemyselné inžinierstvo a manažment  6
2397 8 00 inžinierstvo riadenia priemyslu  5A
2397 8 01 inžinierstvo riadenia priemyslu – integrovaný manažment v hutníctve  5A
2397 8 03 inžinierstvo riadenia priemyslu – manažérstvo rizika  5A
2397 8 04 inžinierstvo riadenia priemyslu – riadenie alternatívnej energetiky  5A
2397 8 05 inžinierstvo riadenia priemyslu – technicko-výrobný manažment  5A
2398 1 00 základy techniky  2A
2398 4 00 základy techniky  3A
2398 6 00 základy techniky  3A
2399 6 00 technik v strojárstve  3A
2399 6 01 technik v strojárstve – stavba strojov  3A*)
2399 6 02 technik v strojárstve – technický manažment  3A*)
2399 6 04 technik v strojárstve – dopravné zariadenia  3A*)
2399 6 05 technik v strojárstve – technika prostredia  3A*)
  24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II   
2401 2 00 zlievač  3C
2411 4 00 mechanik nastavovač  3A*)
2411 4 01 mechanik nastavovač – obrábacie stroje a linky  3A*)
2411 4 02 mechanik nastavovač – stavebné stroje  3A*)
2411 4 03 mechanik nastavovač – linky na výrobu stavebných látok  3A*)
2412 4 00 mechanik číslicovo riadených strojov  3A*)
2413 4 00 mechanik strojov a zariadení  3A*)
2414 4 00 strojárstvo  3A
2414 4 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení /NŠ/ 3A
2414 4 02 strojárstvo – obrábanie materiálov /NŠ/ 3A
2414 4 03 strojárstvo – tvárnenie, odlievanie a úprava kovov /NŠ/ 3A
2414 4 04 strojárstvo – podnikanie a služby /NŠ/ 3A
2414 4 06 strojárstvo – dizajn /NŠ/ 3A
2415 4 00 plynárenstvo /NŠ/ 3A
2417 4 00 prevádzka strojov a zariadení /NŠ/ 3A
2418 4 00 mechanik požiarnej techniky  3A*)
2419 4 00 operátor ekologických zariadení  3A*)
2423 2 00 nástrojár  3C
2423 2 01 nástrojár – lovecké a športové zbrane  3C
2426 4 00 programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení  3A*)
2430 2 00 operátor strojárskej výroby  3C
2431 2 00 operátor v kovoobrábaní a službách  3C
2432 2 00 puškár  3C
2433 2 00 obrábač kovov  3C
2433 2 01 obrábač kovov – univerzálne obrábanie  3C
2433 2 02 obrábač kovov – sústruženie  3C
2433 2 03 obrábač kovov – frézovanie  3C
2433 2 04 obrábač kovov – brúsenie  3C
2433 2 05 obrábač kovov – sústruženie a frézovanie  3C
2433 2 06 obrábač kovov – sústruženie a brúsenie  3C
2433 2 07 obrábač kovov – frézovanie a brúsenie  3C
2435 2 00 klampiar  3C
2435 2 01 klampiar – strojárska výroba  3C
2435 2 02 klampiar – stavebná výroba  3C
2436 2 00 modelár  3C
2439 2 00 lakovník  3C
2458 2 00 mechanik cestných a diaľničných strojov  3C
2463 2 00 hodinár  3C
2464 2 00 strojný mechanik  3C
2464 2 01 strojný mechanik – stroje a zariadenia  3C
2464 2 02 strojný mechanik – oceľové konštrukcie  3C
2464 2 03 strojný mechanik – výroba a montáž potrubia  3C
2464 2 04 strojný mechanik – výroba a montáž kotlov  3C
2464 2 05 strojný mechanik – okuliarová výroba  3C
2464 2 06 strojný mechanik – traťové montáže  3C
2464 2 07 strojný mechanik – zváranie  3C
2465 2 00 strojník  3C
2465 2 01 strojník – vrtné súpravy  3C
2465 2 02 strojník – hutnícka druhovýroba kovov  3C
2465 2 03 strojník – energetické zariadenia  3C
2465 2 04 strojník – výroba stavebných látok  3C
2465 2 05 strojník – duté sklo  3C
2465 2 06 strojník – ploché sklo  3C
2465 2 07 strojník – výroba krmív a úprava plodín  3C
2465 2 08 strojník – drevárske polovýrobky  3C
2465 2 09 strojník – konštrukčné dosky  3C
2465 2 10 strojník – stavebné stroje  3C
2465 2 11 strojník – vodohospodárske zariadenia  3C
2465 2 12 strojník – traťové stroje  3C
2465 2 14 strojník – výroba papiera  3C
2465 2 15 strojník – spracúvanie papiera  3C
2465 2 16 strojník – banské úpravne  3C
2466 2 00 mechanik opravár  3C
2466 2 01 mechanik opravár – plynárenské zariadenia  3C
2466 2 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia  3C
2466 2 03 mechanik opravár – požiarna technika  3C
2466 2 04 mechanik opravár – lesné stroje a zariadenia  3C
2466 2 05 mechanik opravár – poľnohospodárska technika rastlinnej výroby  3C
2466 2 06 mechanik opravár – poľnohospodárska technika živočíšnej výroby  3C
2466 2 07 mechanik opravár – cukrovary a škrobárne  3C
2466 2 08 mechanik opravár – renovácia poľnohospodárskej techniky a kováčstvo  3C
2466 2 09 mechanik opravár – cestné motorové vozidlá  3C
2466 2 10 mechanik opravár – koľajové vozidlá  3C
2466 2 11 mechanik opravár – lietadlá  3C
2466 2 12 mechanik opravár – banské stroje a zariadenia  3C
2466 2 13 mechanik opravár – hutnícke zariadenia  3C
2466 2 14 mechanik opravár – stroje a zariadenia v poľnohospodárstve  3C
2466 2 15 mechanik opravár – stroje a zariadenia na výrobu papiera  3C
2468 2 00 nastavovač textilných strojov  3C
2468 2 01 nastavovač textilných strojov – tkáčovne  3C
2468 2 02 nastavovač textilných strojov – pradiarne  3C
2468 2 03 nastavovač textilných strojov – pletiarne  3C
2477 0 00 obrábanie kovov  2C
2478 0 00 strojárska výroba  2C
2478 2 00 strojárska výroba /ŠP/ 2C
2478 2 01 strojárska výroba – sústruženie kovov /ŠP/ 2C
2478 2 02 strojárska výroba – obrábanie kovov /ŠP/ 2C
2478 2 03 strojárska výroba – stavba oceľových konštrukcií /ŠP/ 2C
2478 2 04 strojárska výroba – ručné spracúvanie kovov /ŠP/ 2C
2478 2 05 strojárska výroba – kováčske práce /ŠP/ 2C
2478 2 06 strojárska výroba – strojové formovanie /ŠP/ 2C
2485 2 00 rytec kovov  3C
2485 2 01 rytec kovov – tlačiace a raziace valce  3C
2485 2 02 rytec kovov – nástroje a znaky  3C
2487 2 00 autoopravár  3C
2487 2 01 autoopravár – mechanik  3C
2487 2 02 autoopravár – elektrikár  3C
2487 2 03 autoopravár – karosár  3C
2487 2 04 autoopravár – lakovník  3C
2488 2 00 mechanik špecialista automobilovej výroby  3C
2489 4 00 manažér predaja a prevádzky autoservisu  3A
2489 4 01 manažér predaja a prevádzky autoservisu – predaj automobilov  3A
2489 4 02 manažér predaja a prevádzky autoservisu – prijímací technik  3A
2489 4 03 manažér predaja a prevádzky autoservisu – logistik  3A
2490 4 00 manažér výroby a kontroly v automobilovom priemysle  3A
2490 4 01 manažér výroby a kontroly v automobilovom priemysle – automobilové diely a príslušenstvo  3A
2490 4 02 manažér výroby a kontroly v automobilovom priemysle – autoelektronika  3A
2499 2 00 mechanik v strojárstve  3C
2499 2 08 mechanik v strojárstve – opravár strojov a zariadení  3C
2499 2 09 mechanik v strojárstve – opravár cestných motorových vozidiel  3C
2499 4 00 mechanik v strojárstve  3A
2499 4 01 mechanik v strojárstve – obrábacie stroje a linky  3A
2499 4 02 mechanik v strojárstve – stroje a zariadenia  3A
2499 4 03 mechanik v strojárstve – plynárenstvo  3A
2499 4 04 mechanik v strojárstve – číslicovo riadené stroje  3A
  25 Informatika a výpočtová technika   
2503 8 00 kognitívna veda  5A
2503 9 00 kognitívna veda  6
2508 7 00 informatika /Bc/ 5A
2508 7 02 informatika – informačné technológie pre prácu so zdravotne a sociálne znevýhodnenými /Bc/ 5A
2508 7 03 informatika – informatika pre sociálnu prácu so zdravotne znevýhodnenými /Bc/ 5A
2508 7 21 informatika – filozofia /Bc/ 5A
2508 7 22 informatika – psychológia /Bc/ 5A
2508 8 00 informatika  5A
2508 9 00 informatika  6
2511 7 00 aplikovaná informatika /Bc/ 5A
2511 7 02 aplikovaná informatika – priemyselná informatika /Bc/ 5A
2511 7 04 aplikovaná informatika – počítačové modelovanie /Bc/ 5A
2511 8 00 aplikovaná informatika  5A
2511 8 04 aplikovaná informatika – počítačové modelovanie  5A
2511 9 00 aplikovaná informatika  6
2521 9 00 počítačové prostriedky a systémy  6
2523 7 00 počítačové inžinierstvo /Bc/ 5A
2523 7 02 počítačové inžinierstvo – počítačové systémy a siete /Bc/ 5A
2523 7 03 počítačové inžinierstvo – počítačové systémy, siete a služby /Bc/ 5A
2523 7 04 počítačové inžinierstvo – počítačové a komunikačné systémy a siete /Bc/ 5A
2523 8 00 počítačové inžinierstvo  5A
2523 8 02 počítačové inžinierstvo – počítačové systémy a siete  5A
2523 8 04 počítačové inžinierstvo – počítačové a komunikačné systémy a siete  5A
2523 9 00 počítačové inžinierstvo  6
2523 9 02 počítačové inžinierstvo – počítačové systémy a siete  6
2531 9 00 programové a informačné systémy  6
2533 8 00 informačné systémy  5A
2535 8 00 softvérové inžinierstvo  5A
2535 9 00 softvérové inžinierstvo  6
2535 9 02 softvérové inžinierstvo – programové systémy  6
2541 8 00 umelá inteligencia  5A
2541 9 00 umelá inteligencia  6
  26 Elektrotechnika   
2601 8 00 elektrotechnológia  5A
2602 9 00 teoretická elektrotechnika  6
2602 9 02 teoretická elektrotechnika – priemyselná elektrotechnika  6
2605 8 00 technológie elektroniky  5A
2607 8 00 rádioelektronika  5A
2610 8 00 elektronika a vákuová technika  5A
2611 8 00 mikroelektronika  5A
2613 7 00 elektronika /Bc/ 5A
2613 7 07 elektronika – elektronické komunikácie v letectve /Bc/ 5A
2613 7 08 elektronika – avionické systémy /Bc/ 5A
2613 7 09 elektronika – letecká a priemyselná magnetometria a senzorika /Bc/ 5A
2613 7 11 elektronika – elektronické systémy /Bc/ 5A
2613 7 12 elektronika – senzorika /Bc/ 5A
2613 7 13 elektronika – automobilová elektronika /Bc/ 5A
2613 7 15 elektronika – výrobné procesy v elektronike /Bc/ 5A
2613 8 00 elektronika  5A
2613 8 01 elektronika – rádioelektronika  5A
2613 8 02 elektronika – mikroelektronika  5A
2613 8 05 elektronika – infoelektronika  5A
2613 8 06 elektronika – technológie výroby v elektronike  5A
2613 8 07 elektronika – elektronické komunikácie v letectve  5A
2613 8 08 elektronika – avionické systémy  5A
2613 8 10 elektronika – letecká, bezpečnostná a priemyselná senzorika  5A
2613 8 11 elektronika – elektronické systémy  5A
2613 8 12 elektronika – senzorika  5A
2613 8 19 elektronika – senzorika a avionické systémy  5A
2613 8 21 elektronika – progresívne materiály a technológie v automobilovej elektronike  5A
2613 9 00 elektronika  6
2613 9 01 elektronika – rádioelektronika  6
2613 9 02 elektronika – mikroelektronika  6
2613 9 03 elektronika – optoelektronika  6
2613 9 04 elektronika – vákuová elektronika a technika  6
2613 9 05 elektronika – infoelektronika  6
2613 9 14 elektronika – elektronické meracie systémy  6
2613 9 18 elektronika – letecké a priemyselné elektronické systémy  6
2614 7 00 technická kybernetika a umelá inteligencia /Bc/ 5A
2614 8 00 technická kybernetika a umelá inteligencia  5A
2615 8 00 technická kybernetika  5A
2617 8 00 výpočtová technika  5A
2618 8 00 optoelektronika  5A
2620 8 00 elektronické počítače  5A
2621 7 00 automatizácia /Bc/ 5A
2621 7 10 automatizácia – bezpečné riadenie procesov /Bc/ 5A
2621 7 13 automatizácia – automatizácia a riadenie procesov získavania a spracovania surovín /Bc/ 5A
2621 7 16 automatizácia – automatizácia a informatizácia strojov a procesov /Bc/ 5A
2621 7 18 automatizácia – automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a v potravinárstve /Bc/ 5A
2621 7 19 automatizácia – aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle /Bc/ 5A
2621 8 00 automatizácia  5A
2621 8 03 automatizácia – riadenie procesov  5A
2621 8 05 automatizácia – riadenie procesov získavania a spracovania surovín  5A
2621 8 07 automatizácia – robotika  5A
2621 8 08 automatizácia – bezpečné riadenie procesov v doprave  5A
2621 8 09 automatizácia – bezpečné riadenie procesov v priemysle  5A
2621 8 15 automatizácia – automatizácia a informatizácia procesov  5A
2621 8 16 automatizácia – automatizácia a informatizácia strojov a procesov  5A
2621 8 17 automatizácia – automatizácia a informatizácia v chémii a v potravinárstve  5A
2621 8 19 automatizácia – aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle  5A
2621 8 21 automatizácia – automatizácia a riadenie strojov a procesov  5A
2621 9 00 automatizácia  6
2621 9 02 automatizácia – automatizácia a riadenie  6
2621 9 03 automatizácia – riadenie procesov  6
2621 9 15 automatizácia – automatizácia a informatizácia procesov  6
2621 9 16 automatizácia – automatizácia a informatizácia strojov a procesov  6
2621 9 21 automatizácia – automatizácia a riadenie strojov a procesov  6
2624 8 00 informatizácia manažmentu  5A
2625 8 00 riadiaca technika a automatizácia  5A
2626 7 00 telekomunikačná technika /Bc/ 5A
2626 8 00 telekomunikačná technika  5A
2627 7 00 telekomunikácie /Bc/ 5A
2627 7 04 telekomunikácie – multimediálne technológie /Bc/ 5A
2627 7 05 telekomunikácie – digitálne technológie /Bc/ 5A
2627 8 00 telekomunikácie  5A
2627 8 02 telekomunikácie – multimediálne telekomunikácie  5A
2627 8 03 telekomunikácie – telekomunikačné a rádiokomunikačné inžinierstvo  5A
2627 8 07 telekomunikácie – telekomunikačný manažment  5A
2627 9 00 telekomunikácie  6
2628 8 00 informačné a zabezpečovacie systémy  5A
2629 8 00 špeciálne elektrotechnické systémy  5A
2629 8 01 špeciálne elektrotechnické systémy – navádzacie systémy mobilných protilietadlových raketových komplexov  5A
2629 8 03 špeciálne elektrotechnické systémy – navádzacie systémy viackanálových protilietadlových raketových komplexov  5A
2629 8 04 špeciálne elektrotechnické systémy – rádiolokačná technika  5A
2629 8 05 špeciálne elektrotechnické systémy – systémy rádiotechnického prieskumu  5A
2629 8 06 špeciálne elektrotechnické systémy – systémy rádioelektronického boja  5A
2629 8 08 špeciálne elektrotechnické systémy – systémy technického zabezpečenia protivzdušnej obrany, mobilné a viackanálové  5A
2629 8 09 špeciálne elektrotechnické systémy – rádioelektronika (civilná)  5A
2630 8 00 elektronika a telekomunikačná technika  5A
2630 8 01 elektronika a telekomunikačná technika – vojenské komunikačné a informačné technológie  5A
2630 8 02 elektronika a telekomunikačná technika – vojenská spojovacia technika  5A
2630 8 03 elektronika a telekomunikačná technika – špeciálne rádiové systémy  5A
2630 8 04 elektronika a telekomunikačná technika – komunikačné a informačné technológie  5A
2632 7 00 silnoprúdová elektrotechnika /Bc/ 5A
2632 8 00 silnoprúdová elektrotechnika  5A
2632 9 00 silnoprúdová elektrotechnika  6
2632 9 01 silnoprúdová elektrotechnika – elektrické pohony  6
2632 9 02 silnoprúdová elektrotechnika – elektrické stroje a prístroje  6
2632 9 03 silnoprúdová elektrotechnika – výkonová elektronika  6
2632 9 04 silnoprúdová elektrotechnika – elektrická trakcia  6
2632 9 06 silnoprúdová elektrotechnika – elektrotechnické systémy  6
2633 7 00 energetické a silnoprúdové inžinierstvo /Bc/ 5A
2633 8 00 energetické a silnoprúdové inžinierstvo  5A
2634 7 00 elektroenergetika /Bc/ 5A
2634 8 00 elektroenergetika  5A
2634 9 00 elektroenergetika  6
2634 9 01 elektroenergetika – technika vysokých napätí  6
2634 9 02 elektroenergetika – výroba a rozvod elektrickej energie  6
2634 9 03 elektroenergetika – elektrotepelná technika  6
2634 9 04 elektroenergetika – svetelná technika  6
2635 9 00 elektrotechnológie a materiály  6
2636 7 00 elektroenergetické a silnoprúdové inžinierstvo /Bc/ 5A
2636 8 00 elektroenergetické a silnoprúdové inžinierstvo  5A
2636 8 01 elektroenergetické a silnoprúdové inžinierstvo – elektrická trakcia  5A
2636 8 02 elektroenergetické a silnoprúdové inžinierstvo – elektroenergetika  5A
2636 8 03 elektroenergetické a silnoprúdové inžinierstvo – elektrické pohony  5A
2636 8 04 elektroenergetické a silnoprúdové inžinierstvo – výkonová elektronika  5A
2637 8 00 ekonomika a riadenie elektrotechniky a energetiky  5A
2638 7 00 elektrické pohony /Bc/ 5A
2638 8 00 elektrické pohony  5A
2640 8 00 automatizované systémy riadenia v elekrotechnike a ich projektovanie  5A
2641 7 00 elektromateriálové inžinierstvo /Bc/ 5A
2641 8 00 elektromateriálové inžinierstvo  5A
2642 8 00 materiálové inžinierstvo  5A
2643 8 00 výpočtová technika a informatika  5A
2645 7 00 priemyselné inžinierstvo /Bc/ 5A
2645 7 03 priemyselné inžinierstvo – inžinierstvo riadenia
priemyslu
/Bc/ 5A
2645 7 04 priemyselné inžinierstvo – priemyselná logistika /Bc/ 5A
2645 7 05 priemyselné inžinierstvo – priemyselné manažérstvo /Bc/ 5A
2645 7 06 priemyselné inžinierstvo – integrovaný manažment /Bc/ 5A
2645 7 08 priemyselné inžinierstvo – personálna práca v priemyselnom podniku /Bc/ 5A
2645 8 00 priemyselné inžinierstvo  5A
2645 8 02 priemyselné inžinierstvo – riadenie kvality získavania a spracovania surovín  5A
2645 8 03 priemyselné inžinierstvo – inžinierstvo riadenia
priemyslu
 5A
2645 8 04 priemyselné inžinierstvo – priemyselná logistika  5A
2645 8 05 priemyselné inžinierstvo – priemyselné manažérstvo  5A
2645 8 07 priemyselné inžinierstvo – vedenie ľudí a koučing  5A
2645 8 09 priemyselné inžinierstvo – projektovanie, organizácia a riadenie výroby  5A
2645 8 11 priemyselné inžinierstvo – manažérstvo chemických a potravinárskych technológií  5A
2645 9 00 priemyselné inžinierstvo  6
2645 9 01 priemyselné inžinierstvo – riadenie priemyselnej výroby  6
2645 9 05 priemyselné inžinierstvo – priemyselné manažérstvo  6
2646 8 00 elektrofyzikálne inžinierstvo  5A
2647 7 00 kybernetika /Bc/ 5A
2647 7 03 kybernetika – inteligentné systémy /Bc/ 5A
2647 8 00 kybernetika  5A
2647 8 05 kybernetika – kybernetika a informačno-riadiace
systémy
 5A
2647 9 00 kybernetika  6
2647 9 05 kybernetika – kybernetika a informačno-riadiace
systémy
 6
2649 9 00 elektrotechnológie a materiály  6
2649 9 03 elekrotechnológie a materiály – progresívne materiály a technológie v automobilovej elektronike  6
2664 7 00 biomedicínske inžinierstvo /Bc/ 5A
2664 7 03 biomedicínske inžinierstvo – protetika a ortotika /Bc/ 5A
2664 8 00 biomedicínske inžinierstvo  5A
2664 8 02 biomedicínske inžinierstvo – rehabilitačné inžinierstvo  5A
2664 9 00 biomedicínske inžinierstvo  6
2665 7 00 manažment a podnikanie v elektrotechnike  5B
2670 4 00 mechanik silnoprúdových zariadení  3A
2672 4 00 mechanik elektronik  3A
2672 4 01 mechanik elektronik – automatizačná technika  3A
2672 4 02 mechanik elektronik – organizačná a výpočtová technika  3A
2672 4 03 mechanik elektronik – oznamovacia a zabezpečovacia technika  3A
2672 4 04 mechanik elektronik – telekomunikačné zariadenia  3A
2672 4 05 mechanik elektronik – prenosové zariadenia  3A
2672 4 06 mechanik elektronik – vysielače a technika VKV  3A
2672 4 07 mechanik elektronik – spotrebná elektronika  3A
2672 4 08 mechanik elektronik – číslicová a riadiaca technika  3A
2672 4 09 mechanik elektronik – časomerné zariadenia  3A
2672 4 10 mechanik elektronik – zdravotnícka elektronika  3A
2672 4 11 mechanik elektronik – optoelektronické zariadenia  3A
2672 4 12 mechanik elektronik – telekomunikačná a zabezpečovacia technika  3A
2672 4 13 mechanik elektronik – autoelektronika  3A
2672 4 15 mechanik elektronik – automatizačná a riadiaca technika v doprave  3A
2675 1 00 elektrotechnika  2A
2675 1 03 elektrotechnika – elektronické zariadenia  2A
2675 1 04 elektrotechnika – montáž, opravy a údržba elektrotechnických zariadení  2A
2675 1 05 elektrotechnika – silnoprúdová elektrotechnika  2A
2675 4 00 elektrotechnika  3A
2675 4 01 elektrotechnika – energetika /NŠ/ 3A
2675 4 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení /NŠ/ 3A
2675 4 03 elektrotechnika – elektronické zariadenia /NŠ/ 3A
2675 6 00 elektrotechnika  3A*)
2675 6 01 elektrotechnika – elektrické stroje a prístroje  3A*)
2675 6 02 elektrotechnika – elektroenergetika  3A*)
2675 6 03 elektrotechnika – výkonová elektronika  3A*)
2675 6 04 elektrotechnika – elektrické zariadenia  3A*)
2675 6 11 elektrotechnika – oznamovacia technika  3A*)
2675 6 12 elektrotechnika – elektronické počítačové systémy  3A*)
2675 6 13 elektrotechnika – automatizačná technika  3A*)
2675 6 14 elektrotechnika – prístrojové a zdravotnícke zariadenia  3A*)
2675 6 15 elektrotechnika – obrazová a zvuková technika  3A*)
2675 6 16 elektrotechnika – technológia mikroelektroniky  3A*)
2675 6 17 elektrotechnika – informatické a telekomunikačné systémy  3A*)
2675 6 18 elektrotechnika – televízna a komunikačná technika  3A*)
2675 7 00 elektrotechnika aj /Bc/ 5B, 5A
2675 7 02 elektrotechnika – elektroenergetika /Bc/ 5A
2675 7 06 elektrotechnika – racionalizácia výroby a spotreba
energie
 5B
2675 7 13 elektrotechnika – automatizačná technika  5B
2675 7 22 elektrotechnika – elektrotechnické inžinierstvo /Bc/ 5A
2675 7 24 elektrotechnika – elektrotechnické systémy v mechatronike /Bc/ 5A
2675 7 28 elektrotechnika – komerčná elektrotechnika /Bc/ 5A
2675 7 29 elektrotechnika – autoelektrotechnika /Bc/ 5A
2675 7 31 elektrotechnika – elektroenergetika v životnom prostredí /Bc/ 5A
2675 7 32 elektrotechnika – dispečerské systémy
v elektroenergetike
/Bc/ 5A
2675 7 33 elektrotechnika – inžinierstvo riadenia priemyslu /Bc/ 5A
2675 7 34 elektrotechnika – priemyselná elektrotechnika /Bc/ 5A
2675 8 00 elektrotechnika  5A
2675 8 02 elektrotechnika – elektroenergetika  5A
2675 8 22 elektrotechnika – elektrotechnické inžinierstvo  5A
2675 8 24 elektrotechnika – elektrotechnické systémy v mechatronike  5A
2675 8 25 elektrotechnika – elektrická trakcia  5A
2675 8 26 elektrotechnika – elektrické pohony  5A
2675 8 27 elektrotechnika – výkonové a polovodičové systémy  5A
2675 8 36 elektrotechnika – výkonové elektronické systémy  5A
2676 4 00 zariadenia oznamovacej techniky /NŠ/ 3A
2677 2 00 elektronik  3C
2677 2 01 elektronik – automatizačná technika  3C
2677 2 03 elektronik – oznamovacia a zabezpečovacia technika  3C
2677 2 07 elektronik – spotrebná elektronika  3C
2677 2 08 elektronik – číslicová a riadiaca technika  3C
2679 4 00 mechanik – mechatronik  3A*)
2680 2 00 mechanik  3C
2680 2 01 mechanik – vážiace zariadenia  3C
2680 2 02 mechanik – zdvíhacie zariadenia  3C
2680 2 03 mechanik – chladiace zariadenia  3C
2680 2 04 mechanik – stroje a zariadenia  3C
2680 2 05 mechanik – elektrotechnika  3C
2680 2 06 mechanik – meracie prístroje a zariadenia  3C
2680 2 07 mechanik – administratívna technika  3C
2680 2 08 mechanik – chladiace a klimatizačné zariadenia  3C
2682 4 00 mechanik počítačových sietí  3A*)
2683 2 00 elektromechanik  3C
2683 2 01 elektromechanik – banské stroje a zariadenia  3C
2683 2 02 elektromechanik – oznamovacie a zabezpečovacie zariadenia  3C
2683 2 03 elektromechanik – rozvodné zariadenia  3C
2683 2 04 elektromechanik – stroje a zariadenia  3C
2683 2 11 elektromechanik – silnoprúdová technika  3C
2683 2 12 elektromechanik – automatizačná technika  3C
2683 2 13 elektromechanik – telekomunikačná technika  3C
2683 2 14 elektromechanik – oznamovacia a zabezpečovacia technika  3C
2683 2 15 elektromechanik – úžitková technika  3C
2683 2 17 elektromechanik – chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá  3C
2686 2 00 mechanik elektronických zariadení  3C
2689 2 00 spojový mechanik  3C
2689 2 01 spojový mechanik – oznamovacie siete  3C
2689 2 02 spojový mechanik – spojové zariadenia  3C
2691 2 00 elektrotechnická výroba /ŠP/ 2C
2691 2 01 elektrotechnická výroba – výroba elektronických a elektromechanických zariadení /ŠP/ 2C
2691 2 02 elektrotechnická výroba – elektrotechnická a strojárska montáž /ŠP/ 2C
2694 6 00 informačné a sieťové technológie  3A
2695 7 00 počítačové systémy  5B
2697 4 00 mechanik elektrotechnik  3A*)
2698 2 00 mechanik v elektrotechnike  3C
2698 2 14 mechanik v elektrotechnike – mechanik elektronických zariadení  3C
2698 2 15 mechanik v elektrotechnike – mechanik strojov a zariadení  3C
2698 4 00 mechanik v elektrotechnike  3A
2698 4 01 mechanik v elektrotechnike – automatizačná technika  3A*)
2698 4 02 mechanik v elektrotechnike – organizačná a výpočtová technika  3A*)
2698 4 03 mechanik v elektrotechnike – oznamovacia a zabezpečovacia technika  3A*)
2698 4 07 mechanik v elektrotechnike – spotrebná elektronika  3A*)
2698 4 08 mechanik v elektrotechnike – číslicová a riadiaca technika  3A*)
2698 4 10 mechanik v elektrotechnike – silnoprúdové zariadenia  3A*)
2699 6 00 technik v elektrotechnike  3A*)
2699 6 11 technik v elektrotechnike – oznamovacia technika  3A*)
2699 6 12 technik v elektrotechnike – elektronické počítačové systémy  3A*)
2699 6 13 technik v elektrotechnike – automatizačná technika  3A*)
2699 6 14 technik v elektrotechnike – informačné technológie  3A*)
  27 Technická chémia silikátov   
2706 8 00 technológia silikátov  5A
2720 6 00 chémia silikátov  3A*)
2720 6 01 chémia silikátov – chémia stavebných spojív  3A*)
2720 6 02 chémia silikátov – chémia keramiky  3A*)
2720 6 03 chémia silikátov – automatizované systémy riadenia keramického priemyslu  3A*)
2720 6 04 chémia silikátov – chémia skla  3A*)
2731 4 00 keramický priemysel  3A
2733 4 00 sklársky priemysel  3A
2733 4 01 sklársky priemysel – výroba skla  3A
2733 4 02 sklársky priemysel – zošľachťovanie skla  3A
2733 4 03 sklársky priemysel – optika  3A
2733 4 04 sklársky priemysel – brúsenie technického a šperkového kameňa  3A
2737 4 00 sklársky a keramický priemysel /NŠ/ 3A
2738 2 00 operátor sklárskej výroby  3C
2738 2 01 operátor sklárskej výroby – výroba dutého a lisovaného skla  3C
2738 2 02 operátor sklárskej výroby – obsluha sklárskych automatov  3C
2738 2 03 operátor sklárskej výroby – úprava a zošľachťovanie plochého skla  3C
2738 2 04 operátor sklárskej výroby – maľba skla a keramiky  3C
2738 2 05 operátor sklárskej výroby – výroba bižutérie a ozdobných predmetov  3C
2738 2 06 operátor sklárskej výroby – brúsenie skla  3C
2738 2 07 operátor sklárskej výroby – výroba vianočných ozdôb  3C
2752 0 00 výroba úžitkového skla  2C
2755 2 00 maliar skla a keramiky  3C
2755 2 01 maliar skla a keramiky – maľba skla  3C
2755 2 02 maliar skla a keramiky – maľba a dekorácia keramiky  3C
2756 2 00 sklár  3C
2756 2 01 sklár – duté a lisované sklo  3C
2756 2 02 sklár – výroba foriem  3C
2756 2 03 sklár – technické sklo  3C
2756 2 04 sklár – obsluha sklárskych automatov  3C
2756 2 05 sklár – úprava a zošľachťovanie skla  3C
2759 2 00 výrobca ozdobných predmetov a zapínadiel  3C
2759 2 01 výrobca ozdobných predmetov a zapínadiel – ozdobné predmety  3C
2759 2 02 výrobca ozdobných predmetov a zapínadiel – zapínadlá  3C
2759 2 03 výrobca ozdobných predmetov a zapínadiel – vianočné ozdoby  3C
2781 2 00 keramická výroba /ŠP/ 2C
2781 2 01 keramická výroba – keramické výrobky /ŠP/ 2C
2781 2 02 keramická výroba – výrobky sanitnej keramiky /ŠP/ 2C
2782 0 00 sklárska výroba  2C
2782 2 00 sklárska výroba /ŠP/ 2C
2782 2 01 sklárska výroba – výroba lisovaného skla /ŠP/ 2C
2782 2 02 sklárska výroba – dobrusovanie predlisovaného skla /ŠP/ 2C
2782 2 03 sklárska výroba – výroba dutého skla /ŠP/ 2C
2782 2 04 sklárska výroba – hutnícka výroba skla /ŠP/ 2C
2782 2 05 sklárska výroba – zušľachťovanie skla /ŠP/ 2C
2782 2 06 sklárska výroba – strojovo brúsené výrobky /ŠP/ 2C
2782 2 07 sklárska výroba – bižutérna výroba /ŠP/ 2C
2783 2 00 brusič skla  3C
2783 2 01 brusič skla – zabrusovanie a obrusovanie  3C
2783 2 02 brusič skla – vybrusovanie  3C
2783 2 03 brusič skla – rytie  3C
2789 2 00 výroba stavebných hmôt /ŠP/ 2C
2789 2 01 výroba stavebných hmôt – stavebná keramika /ŠP/ 2C
2789 2 02 výroba stavebných hmôt – úprava surovín /ŠP/ 2C
2789 2 03 výroba stavebných hmôt – výroba cementu a vápna /ŠP/ 2C
2789 2 04 výroba stavebných hmôt – stavebné dielce /ŠP/ 2C
2789 2 05 výroba stavebných hmôt – výroba tehál /ŠP/ 2C
2789 2 06 výroba stavebných hmôt – azbestocementárska výroba /ŠP/ 2C
2789 2 07 výroba stavebných hmôt – výroba izolácií /ŠP/ 2C
2789 2 08 výroba stavebných hmôt – kamenárska výroba /ŠP/ 2C
2791 2 00 spracúvanie bižutérie /ŠP/ 2C
  28 Technická a aplikovaná chémia   
2801 8 00 anorganická technológia  5A
2802 8 00 anorganická technológia a materiály  5A
2802 9 00 anorganická technológia a materiály  6
2802 9 02 anorganická technológia a materiály – anorganické technológie a nekovové materiály  6
2802 9 03 anorganická technológia a materiály – anorganické technológie a materiály  6
2802 9 05 anorganická technológia a materiály – priemyselná keramika  6
2804 9 00 organická technológia a technológia palív  6
2804 9 02 organická technológia a technológia palív – organická technológia  6
2804 9 03 organická technológia a technológia palív – technológia palív  6
2805 8 00 technológia vody  5A
2806 7 00 chémia a technológia materiálov /Bc/ 5A
2806 8 00 chémia a technológia materiálov  5A
2807 8 00 technológia palív a petrochémia  5A
2810 8 00 technológia výroby a spracovania polymérov  5A
2811 9 00 technológia makromolekulových látok  6
2811 9 02 technológia makromolekulových látok – technológia polymérnych materiálov  6
2812 8 00 chémia a technológia dreva, celulózy a papiera  5A
2813 8 00 chémia a technológia dreva a vláknitých materiálov  5A
2814 8 00 chemická technológia vlákien a textilu  5A
2815 8 00 technológia anorganických výrob  5A
2816 8 00 technológia organických výrob  5A
2817 8 00 anorganické technológie a materiály  5A
2817 9 00 anorganické technológie a materiály  6
2818 8 00 organické technológie a petrochémia  5A
2822 7 00 chemické technológie /Bc/ 5A
2822 7 02 chemické technológie – technológia polymérnych materiálov /Bc/ 5A
2822 7 03 chemické technológie – plasty v strojárstve a technológie spracovania plastov /Bc/ 5A
2822 7 05 chemické technológie – žiaruvzdorná keramika /Bc/ 5A
2822 7 13 chemické technológie – environmentálne a chemické technológie /Bc/ 5A
2822 7 14 chemické technológie – inžinierstvo chemických a environmentálnych technológií /Bc/ 5A
2822 7 18 chemické technológie – priemyselná keramika /Bc/ 5A
2822 8 00 chemické technológie  5A
2822 8 01 chemické technológie – chémia  5A
2822 8 02 chemické technológie – technológia polymérnych materiálov  5A
2822 8 03 chemické technológie – plasty v strojárstve a technológie spracovania plastov  5A
2822 8 04 chemické technológie – chémia a technológia skla a špeciálnych keramických materiálov  5A
2822 8 05 chemické technológie – žiaruvzdorná keramika  5A
2822 8 06 chemické technológie – technická a úžitková keramika  5A
2822 8 07 chemické technológie – anorganické technológie a materiály  5A
2822 8 08 chemické technológie – chémia a technológia životného prostredia  5A
2822 8 09 chemické technológie – organická technológia a petrochémia  5A
2822 8 11 chemické technológie – polymérne materiály  5A
2822 8 12 chemické technológie – prírodné a syntetické polyméry  5A
2822 8 15 chemické technológie – environmentálna chémia a technológia  5A
2822 8 16 chemické technológie – ochrana materiálov a objektov dedičstva  5A
2822 8 18 chemické technológie – priemyselná keramika  5A
2822 8 21 chemické technológie – riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstve  5A
2824 8 00 chemické a energetické spracúvanie palív  5A
2827 8 00 technická fyzikálna a analytická chémia  5A
2828 8 00 procesy a zariadenia chemických a potravinárskych
výrob
 5A
2829 8 00 ekonomika a riadenie chemického a potravinárskeho priemyslu  5A
2830 8 00 chemické inžinierstvo a riadenie procesov  5A
2830 9 00 chemické inžinierstvo a riadenie procesov  6
2831 7 00 chemické inžinierstvo /Bc/ 5A
2831 8 00 chemické inžinierstvo  5A
2831 8 02 chemické inžinierstvo – chemické inžinierstvo a riadenie procesov  5A
2831 9 00 chemické inžinierstvo  6
2833 8 00 automatizované systémy riadenia chemických a potravinárskych výrob  5A
2834 8 00 automatizované systémy riadenia výrobných procesov v chemickom priemysle  5A
2835 8 00 procesové inžinierstvo  5A
2836 8 00 manažment chemických a potravinárskych podnikov  5A
2838 9 00 teoretická a počítačová chémia  6
2840 6 00 biotechnológia a farmakológia  3A*)
2841 6 00 technológia ochrany a tvorby životného prostredia  3A*)
2842 8 00 materiálové inžinierstvo  5A
2845 8 00 polymérne materiály  5A
2847 6 00 technológia kozmetiky a chemických liečiv  3A
2848 6 00 chemická informatika  3A*)
2849 6 00 kontrolné analytické metódy  3A*)
2850 6 00 chémia  3A*)
2850 6 01 chémia – chemická technológia  3A*)
2850 6 02 chémia – chémia liečiv  3A*)
2850 6 03 chémia – výroba čistých a špeciálnych chemikálií  3A*)
2850 6 04 chémia – analytická chémia  3A*)
2850 6 05 chémia – výroba tukov a kozmetických prípravkov  3A*)
2850 6 06 chémia – biotechnológia  3A*)
2850 6 07 chémia – monitorovanie životného prostredia  3A*)
2850 6 08 chémia – sanácia životného prostredia  3A*)
2850 6 09 chémia – technológia polymérov  3A*)
2850 6 10 chémia – výroba celulózy a papiera  3A*)
2850 6 11 chémia – chemická technológia textilu  3A*)
2850 6 12 chémia – chemická technológia kože  3A*)
2851 8 00 chemická technológia  5A
2858 4 00 priemyselná chémia  3A
2858 4 01 priemyselná chémia – chemickotechnologické procesy  3A
2858 4 02 priemyselná chémia – farmaceutická výroba  3A
2858 4 03 priemyselná chémia – výroba a spracúvanie papiera  3A
2858 4 04 priemyselná chémia – spracúvanie kaučuku a plastov  3A
2859 4 00 operátor gumárskej a plastikárskej výroby  3A*)
2860 4 00 chemik operátor  3A*)
2860 4 01 chemik operátor – priemyselná chémia  3A*)
2860 4 02 chemik operátor – výroba celulózy a papiera  3A*)
2860 4 03 chemik operátor – farmaceutická výroba  3A*)
2860 4 04 chemik operátor – ochrana a tvorba životného prostredia  3A*)
2861 2 00 prevádzkový chemik  3C
2861 2 01 prevádzkový chemik – priemyselná chémia  3C
2861 2 02 prevádzkový chemik – výroba tukov a kozmetiky  3C
2861 2 03 prevádzkový chemik – farmaceutická výroba  3C
2866 2 00 gumár plastikár  3C
2866 2 01 gumár plastikár – spracúvanie kaučuku  3C
2866 2 02 gumár plastikár – spracúvanie plastov  3C
2873 2 00 textilný chemik  3C
2873 2 01 textilný chemik – úprava textílií  3C
2873 2 02 textilný chemik – farbenie textílií  3C
KódNázovCharakteristikaSt. vz.
2873203textilný chemik – potlačovanie textílií  3C
2877200chemik pre udržiavanie textilných výrobkov a ďalšie služby  3C
2878200biochemik  3C
2878201biochemik – mliekarská výroba  3C
2878202biochemik – výroba piva a sladu  3C
2878203biochemik – liehovarnícka výroba a výroba vína  3C
2880400chémia a životné prostredie  3A*)
2882800spracovanie plastických nekovov – polymérne materiály  5A
2884200gumárska a plastikárska výroba/ŠP/2C
2884201gumárska a plastikárska výroba – plastikárska výroba/ŠP/2C
2884202gumárska a plastikárska výroba – gumárska výroba /ŠP/2C
2885000chemická výroba  2C
2885600chemická výroba  3A*)
2887400riadenie chemickotechnologických procesov  3A
2887401riadenie chemickotechnologických procesov – manažér gumárskej a plastikárskej výroby  3A
2888400operátor farmaceutickej výroby  3A*)
2889200chemik  3C
2889201chemik – chemickotechnologické procesy  3C
2889202chemik – farmaceutická výroba  3C
2889203chemik – výroba a spracúvanie papiera  3C
2889204chemik – spracúvanie kaučuku a plastov  3C
2889205chemik – ochrana a tvorba životného prostredia  3C
2890400chemický a farmaceutický priemysel/NŠ/3A
2893200papierenská výroba/ŠP/2C
2895700chémia a technológia životného prostredia/Bc/5A
2895800chémia a technológia životného prostredia  5A
2895900chémia a technológia životného prostredia  6
2897700biochemická technológia/Bc/5A
2897800biochemická technológia  5A
    29Potravinárstvo   
2901800chémia a technológia požívatín  5A
2901900chémia a technológia požívatín  6
2901902chémia a technológia požívatín – výživa a ochrana zdravia  6
2903800kvasná chémia a bioinžinierstvo  5A
2906800biochémia a biotechnológia  5A
2907800biotechnológia  5A
2907900biotechnológia  6
2908700biotechnológie/Bc/5A
2908702biotechnológie – agrobiotechnológie/Bc/5A
2908703biotechnológie – biotechnológia/Bc/5A
2908705biotechnológie – biotechnológia a potravinárska technológia/Bc/5A
2908800biotechnológie  5A
2908803biotechnológie – biotechnológia  5A
2908804biotechnológie – biotechnológia a biochémia  5A
2908807biotechnológie – medicínske inžinierstvo  5A
2908900biotechnológie  6
2908903biotechnológie – biotechnológia  6
2908907biotechnológie – medicínske inžinierstvo  6
2910700potravinárskobiochemický/Bc/5A
2911800chémia a hodnotenie potravín  5A
2920800chémia a analýza potravín  5A
2921800chémia a technológia sacharidov a cereálií  5A
2923800technológia mlieka, tukov a kozmetiky  5A
2924800konzervovanie potravín a technológia mäsa  5A
2935800technológia potravín  5A
2935801technológia potravín – potraviny rastlinného pôvodu  5A
2935802technológia potravín – potraviny živočíšneho pôvodu  5A
2940600potravinárstvo  3A*)
2940601potravinárstvo – výroba cukru a cukroviniek  3A*)
2940602potravinárstvo – priemyselná výroba krmív a mlynárstvo  3A*)
2940603potravinárstvo – spracúvanie múky  3A*)
2940604potravinárstvo – kvasná technológia  3A*)
2940605potravinárstvo – spracúvanie mlieka  3A*)
2940606potravinárstvo – spracúvanie mäsa  3A*)
2940607potravinárstvo – konzervárstvo  3A*)
2940608potravinárstvo – podnikanie v potravinárstve  3A*)
2940609potravinárstvo – potravinár – kvalitár  3A*)
2940610potravinárstvo – syrárstvo a fermentované výrobky  3A*)
2940700potravinárstvo Aj /Bc/5B, 5A
2940701potravinárstvo – hygiena potravín  5B
2940714potravinárstvo – výživa – kozmetika – ochrana zdravia/Bc/5A
2940800potravinárstvo  5A
2940812potravinárstvo – potraviny, hygiena, kozmetika  5A
2940813potravinárstvo – výživa a ochrana zdravia  5A
2949600výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín  3A*)
2951600výživa a šport  3A*)
2952200výroba potravín  3C
2952201výroba potravín – mäsiar, spracovanie a predaj mäsa  3C
2952202výroba potravín – cukrár, výroba a predaj  3C
2952203výroba potravín – mliekar, spracovanie a predaj  3C
2952204výroba potravín – cukrovinkár, výroba a predaj  3C
2952205výroba potravín – predavač, potravinársky tovar  3C
2952400výroba potravín/NŠ/3A
2954200mäsiar  3C
2955200mäsiar, lahôdkar  3C
2958400kontrolór potravín  3A
2959400potravinársky priemysel  3A
2960400operátor potravinárskej výroby  3A*)
2962200pekár  3C
2963200mlynár a cestovinár  3C
2964200cukrár  3C
2965200cukrovinkár pečivár  3C
2965201cukrovinkár pečivár – výroba cukroviniek  3C
2965202cukrovinkár pečivár – výroba trvanlivého pečiva  3C
2968200mäsiar údenár  3C
2968201mäsiar údenár – spracúvanie mäsa a mäsových výrobkov  3C
2968202mäsiar údenár – predaj mäsa a mäsových výrobkov  3C
2977200cukrár kuchár  3C
2978200cukrár pekár  3C
2982000potravinárska výroba  2C
2982200potravinárska výroba/ŠP/2C
2982201potravinárska výroba – spracúvanie mäsa/ŠP/2C
2982202potravinárska výroba – pekárenská výroba/ŠP/2C
2982203potravinárska výroba – výroba cukroviniek/ŠP/2C
2982204potravinárska výroba – výroba trvanlivého pečiva/ŠP/2C
2982205potravinárska výroba – mliekarenská výroba/ŠP/2C
2982206potravinárska výroba – výroba nápojov a konzervovanie/ŠP/2C
2982400potravinárska výroba  3A
2982401potravinárska výroba – mäsová a údenárska výroba/NŠ/3A
2982402potravinárska výroba – pekárska a cukrárska výroba/NŠ/3A
2982403potravinárska výroba – cukrovinkárska a pečivárska výroba/NŠ/3A
2982404potravinárska výroba – mliekarská výroba/NŠ/3A
2982405potravinárska výroba – konzervárenská výroba/NŠ/3A
2982406potravinárska výroba – mlynárska a cestovinárska výroba/NŠ/3A
2982407potravinárska výroba – spracúvanie cukru a perníka – špeciálne techniky/NŠ/3A
2982408potravinárska výroba – výroba piva, sladu, nealkoholických nápojov a spracovanie minerálnych vôd/NŠ/3A
2982409potravinárska výroba – liehovarnícka výroba, výroba vína a nealkoholických nápojov/NŠ/3A
2985200cukrárska výroba/ŠP/2C
    3Technické vedy a náuky II   
    31Textil a odevníctvo   
3112800technológia textilu a odevníctvo  5A
3115800ekonomika a riadenie spotrebného priemyslu  5A
3117700technológia tvorby odevov/Bc/5A
3118700textilná technológia a návrhárstvo/Bc/5A
3120800automatizované systémy riadenia v spotrebnom
priemysle
  5A
3125400odevníctvo/NŠ/3A*)
3125600odevníctvo  3A*)
3125601odevníctvo – technológia odevov  3A*)
3125602odevníctvo – konštrukcia odevov  3A*)
3126600textilná technológia  3A*)
3126601textilná technológia – pradiarstvo  3A*)
3126602textilná technológia – tkáčstvo  3A*)
3126603textilná technológia – pletiarstvo  3A*)
3126604textilná technológia – riadenie technologických procesov  3A*)
3126700textilná technológia  5B
3126708textilná technológia – tkáčska výroba a dizajn  5B
3126709textilná technológia – pletiarska výroba a dizajn  5B
3126710textilná technológia – textilný manažment  5B
3133700manažér v odevníctve  5B
3135700komerčný pracovník v odevníctve  5B
3137400operátor odevnej výroby  3A*)
3137401operátor odevnej výroby – odevná výroba  3A*)
3137402operátor odevnej výroby – odevné stroje a zariadenia  3A*)
3138400operátor textilnej výroby  3A*)
3138401operátor textilnej výroby – tkáčovne  3A*)
3138402operátor textilnej výroby – pradiarne  3A*)
3138403operátor textilnej výroby – pletiarne  3A*)
3138404operátor textilnej výroby – zošľachťovanie textílií  3A*)
3139400textilný priemysel  3A
3139401textilný priemysel – prevádzka textilných strojov/NŠ/3A
3139402textilný priemysel – textilná technológia/NŠ/3A
3139403textilný priemysel – zošľachťovanie textílií/NŠ/3A
3143200pradiar  3C
3143201pradiar – spracúvanie textilných vláken  3C
3143202pradiar – výroba netkaných textílií  3C
3146200tkáč  3C
3146201tkáč – plošné textílie  3C
3146202tkáč – kovové tkaniny a sitá  3C
3148200gubár  3C
3151200pletiar  3C
3152200krajčír  3C
3152201krajčír – pánske odevy  3C
3152202krajčír – dámske odevy  3C
3152203krajčír – univerzálne šitie odevov  3C
3155600grafické systémy v odevníctve  3A*)
3158600styling a marketing  3A*)
3161000praktická žena  2C
3178000výroba konfekcie  2C
3178200výroba konfekcie  3C
3178200výroba konfekcie/ŠP/2C
3178201výroba konfekcie – šitie odevov v odevnej konfekcii/ŠP/2C
3178202výroba konfekcie – šitie bielizne/ŠP/2C
3178203výroba konfekcie – šitie bielizne a ručné techniky/ŠP/2C
3179000textilná výroba  2C
3179200textilná výroba/ŠP/2C
3179201textilná výroba – pradiarne/ŠP/2C
3179202textilná výroba – tkáčovne/ŠP/2C
3179203textilná výroba – pletiarne/ŠP/2C
3179204textilná výroba – pradiarstvo/ŠP/2C
3179205textilná výroba – výroba klobúkov/ŠP/2C
3179206textilná výroba – výroba baretov a fezov/ŠP/2C
3179207textilná výroba – úprava plsti/ŠP/2C
3179208textilná výroba – výroba kobercov/ŠP/2C
3179209textilná výroba – tkáč/ŠP/2C
3179210textilná výroba – ľudovoumelecká tvorba/ŠP/2C
3185200krajčírka  3C
3185201krajčírka – odevná konfekcia a bielizeň  3C
3185202krajčírka – technická konfekcia  3C
3185203krajčírka – textilné hračky  3C
    32Spracúvanie kože, plastov a gumy, výroba obuvi   
3231600výroba obuvi a galantérneho tovaru  3A*)
3231601výroba obuvi a galantérneho tovaru – výroba obuvi  3A*)
3231602výroba obuvi a galantérneho tovaru – výroba galantérneho tovaru  3A*)
3243400operátor kožiarskej výroby  3A*)
3244400operátor kožušníckej výroby  3A*)
3247400technik obuvníckej výroby  3A*)
3248400kožiarstvo/NŠ/3A
3250200remenár sedlár  3C
3251200kožušník  3C
3251201kožušník – príprava kožušinových výrobkov  3C
3251202kožušník – šitie a oprava kožušinových výrobkov  3C
3272200zvrškár  3C
3274200obuvník  3C
3274201obuvník – priemyselná výroba  3C
3274202obuvník – zákazková výroba a opravy obuvi  3C
3274203obuvník – ortopedická obuv  3C
3274204obuvník – obuvnícke polovýrobky  3C
3274205obuvník – výroba gumenej obuvi  3C
3274206obuvník – univerzálny obuvník  3C
3274207obuvník – výroba zvrškov a spodkov  3C
3274208obuvník – výroba spodkov  3C
3282000výroba obuvi  2C
3283000výroba koženej galantérie  2C
3284000kožušnícka výroba  2C
3291200kožiarska výroba/ŠP/2C
3291201kožiarska výroba – výroba remenárskeho tovaru/ŠP/2C
3291202kožiarska výroba – rukavičiarska výroba/ŠP/2C
3291203kožiarska výroba – obuvnícka manipulácia/ŠP/2C
3291204kožiarska výroba – obuvnícka montáž/ŠP/2C
3291205kožiarska výroba – šitie obuvi/ŠP/2C
3291206kožiarska výroba – oprava obuvi/ŠP/2C
    33Spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov   
3301800technológia spracovania dreva  5A
3301900technológia spracovania dreva  6
3302800základné spracúvanie dreva  5A
3315800ekonomika a riadenie drevárskeho priemyslu  5A
3321800drevené stavby a výroby pre stavebníctvo  5A
3330800drevárske inžinierstvo  5A
3331600drevárstvo  3A*)
3331700drevárstvo/Bc/5A
3331702drevárstvo – drevárske inžinierstvo/Bc/5A
3331703drevárstvo – chemické spracovanie dreva/Bc/5A
3331708drevárstvo – konštrukcia drevených stavieb a nábytku/Bc/5A
3331709drevárstvo – prevádzka strojov a zariadení/Bc/5A
3331710drevárstvo – výroba nábytku/Bc/5A
3331712drevárstvo – manažment drevárskej a nábytkárskej výroby/Bc/5A
3331713drevárstvo – drevárske technológie/Bc/5A
3331714drevárstvo – technická produkcia a prvostupňové spracovanie dreva/Bc/5A
3331715drevárstvo – technológie spracovania biomasy/Bc/5A
3331800drevárstvo  5A
3331802drevárstvo – drevárske inžinierstvo  5A
3331803drevárstvo – chemické spracovanie dreva  5A
3331804drevárstvo – konštrukcia drevárskych výrobkov  5A
3331805drevárstvo – technika pre spracovanie dreva  5A
3331806drevárstvo – nábytok a výrobky z dreva  5A
3331807drevárstvo – materiálové inžinierstvo v drevárstve  5A
3331815drevárstvo – technológie spracovania biomasy  5A
3332600nábytkárstvo  3A*)
3332800nábytkárstvo  5A
3336600drevárstvo a nábytkárstvo  3A*)
3336601drevárstvo a nábytkárstvo – drevárstvo  3A*)
3336602drevárstvo a nábytkárstvo – nábytkárstvo  3A*)
3336603drevárstvo a nábytkárstvo – čalúnnictvo  3A*)
3336604drevárstvo a nábytkárstvo – manažment v drevárstve  3A*)
3337600výroba hudobných nástrojov  3A*)
3337601výroba hudobných nástrojov – technológie výroby hudobných nástrojov  3A*)
3337602výroba hudobných nástrojov – manažment predaja hudobných nástrojov  3A*)
3338900štruktúra a vlastnosti dreva  6
3339900konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov  6
3341400operátor drevárskej a nábytkárskej výroby  3A*)
3343401nábytkárska výroba – stolárstvo  3A
3343402nábytkárska výroba – čalúnnictvo  3A
3347400drevárska a nábytkárska výroba/NŠ/3A
3347401drevárska a nábytkárska výroba – drevárstvo a nábytkárstvo  3A
3347402drevárska a nábytkárska výroba – čalúnnictvo  3A
3355200stolár  3C
3355201stolár – výroba nábytku a zariadení  3C
3355202stolár – stavebnostolárska výroba  3C
3355203stolár – poľnohospodárska výroba  3C
3355204stolár – priemyselné obrábanie dreva  3C
3356200spracúvateľ prírodných pletív  3C
3370200čalúnnik  3C
3382000košikárska výroba/ŠP/2C
3382200košikárska výroba/ŠP/2C
3383000spracúvanie dreva  2C
3383200spracúvanie dreva/ŠP/2C
3383201spracúvanie dreva – drevárska prvovýroba/ŠP/2C
3383202spracúvanie dreva – stolárska výroba/ŠP/2C
3383203spracúvanie dreva – kefárska výroba/ŠP/2C
3383204spracúvanie dreva – drevárska druhovýroba/ŠP/2C
3383205spracúvanie dreva – drobná drevárska výroba/ŠP/2C
3383206spracúvanie dreva – čalúnenie nábytku/ŠP/2C
3383207spracúvanie dreva – čalúnenie dopravných prostriedkov/ŠP/2C
3383208spracúvanie dreva – výroba úžitkových a umeleckých predmetov/ŠP/2C
3383600spracúvanie dreva  3A*)
3383700spracúvanie dreva  5B
3383711spracúvanie dreva – manažment a podnikanie v spracúvaní dreva  5B
3384000čalúnnická výroba/ŠP/2C
    34Polygrafia a médiá   
3431600polygrafia  3A*)
3431601polygrafia – polygrafická technológia  3A*)
3431602polygrafia – grafika tlačovín  3A*)
3432600obalová technika  3A*)
3434400operátor obalových materiálov  3A*)
3446400grafik tlačových médií  3A*)
3447400grafik digitálnych médií  3A*)
3453400tlačiar na polygrafických strojoch  3A*)
3454400polygrafický priemysel/NŠ/3A
3471400reprodukčný grafik  3A*)
3473200polygraf  3C
3473201polygraf – sadzba  3C
3473202polygraf – reprodukčná grafika  3C
3473203polygraf – polygrafická montáž  3C
3473204polygraf – tlač na polygrafických strojoch  3C
3473205polygraf – dokončovacie spracúvanie  3C
    35Architektúra   
3501800architektúra  5A
3501900architektúra  6
3502800urbanizmus  5A
3502900urbanizmus  6
3503800dizajn v architektúre  5A
3507700architektúra a urbanizmus/Bc/5A
3507800architektúra a urbanizmus  5A
3507801architektúra a urbanizmus – architektúra  5A
3507802architektúra a urbanizmus – urbanizmus  5A
3507803architektúra a urbanizmus – konštrukcie v architektúre  5A
3507900architektúra a urbanizmus  6
3507901architektúra a urbanizmus – architektúra  6
3507902architektúra a urbanizmus – urbanizmus  6
3507903architektúra a urbanizmus – konštrukcie v architektúre  6
3507904architektúra a urbanizmus – obnova architektonického dedičstva  6
3512800urbanizmus a územné plánovanie  5A
3514700priestorové plánovanie/Bc/5A
3514701priestorové plánovanie – priestorové plánovanie a manažment/Bc/5A
3514704priestorové plánovanie – dopravné plánovanie/Bc/5A
3514800priestorové plánovanie  5A
3514801priestorové plánovanie – priestorové plánovanie a manažment  5A
3514900priestorové plánovanie  6
3516700krajinná architektúra a krajinné plánovanie/Bc/5A
3516800krajinná architektúra a krajinné plánovanie  5A
3521800dizajn v architektúre a stavebníctve  5A
    36Stavebníctvo, geodézia a kartografia   
3601900teória a konštrukcia pozemných stavieb  6
3602900teória a konštrukcia inžinierskych stavieb  6
3603900technológia stavieb  6
3605900zdravotnícko-technické stavby  6
3607800ekológia v stavebníctve  5A
3608900geotechnika  6
3609800manažment v stavebníctve  5A
3615800inžinierstvo životného prostredia  5A
3615801inžinierstvo životného prostredia – environmentalistika v stavebníctve  5A
3617700realizácia dopravných stavieb/Bc/5A
3617800realizácia dopravných stavieb  5A
3621800stavebné inžinierstvo – Civil Engineering  5A
3623800pozemné stavby a architektúra  5A
3629700vodné stavby/Bc/5A
3629702vodné stavby – vodné stavby a vodné hospodárstvo/Bc/5A
3629800vodné stavby  5A
3629802vodné stavby – vodné stavby a vodné hospodárstvo  5A
3629803vodné stavby – hydrotechnika  5A
3629804vodné stavby – zdravotné inžinierstvo  5A
3629806vodné stavby – environmentálne staviteľstvo  5A
3629900vodné stavby  6
3629903vodné stavby – hydrotechnika  6
3629904vodné stavby – zdravotné inžinierstvo  6
3629905vodné stavby – vodohospodárske inžinierstvo  6
3630900hydrotechnika  6
3631700pozemné stavby/Bc/5A
3631705pozemné stavby – budovy a prostredie/Bc/5A
3631708pozemné stavby – pozemné stavby a architektúra/Bc/5A
3631709pozemné stavby – pozemné staviteľstvo/Bc/5A
3631716pozemné stavby – nosné konštrukcie a prostredie budov/Bc/5A
3631717pozemné stavby – pozemné stavby – budovy a prostredie/Bc/5A
3631800pozemné stavby  5A
3631801pozemné stavby – architektúra  5A
3631804pozemné stavby – architektonické konštrukcie a projektovanie  5A
3631805pozemné stavby – budovy a prostredie  5A
3631806pozemné stavby – technické zariadenia budov  5A
3631807pozemné stavby – nosné konštrukcie budov  5A
3631808pozemné stavby – pozemné stavby a architektúra  5A
3631811pozemné stavby – mestské stavebné inžinierstvo  5A
3631812pozemné stavby – nosné konštrukcie pozemných stavieb  5A
3631813pozemné stavby – tvorba budov a prostredia  5A
3631816pozemné stavby – nosné konštrukcie a prostredie budov  5A
3631900pozemné stavby  6
3631902pozemné stavby – teória a konštrukcie pozemných
stavieb
  6
3631903pozemné stavby – teória a technika prostredia budov  6
3631914pozemné stavby – teória tvorby budov a prostredia  6
3631916pozemné stavby – nosné konštrukcie a prostredie budov  6
3633800priemyselná výroba stavebných hmôt a dielcov  5A
3634800konštrukcie a dopravné stavby  5A
3635800vodné hospodárstvo a vodné stavby  5A
3636700geodézia a kartografia/Bc/5A
3636703geodézia a kartografia – geodézia a kataster nehnuteľností/Bc/5A
3636704geodézia a kartografia – geografické informačné systémy/Bc/5A
3636705geodézia a kartografia – geodézia a geografické informačné systémy/Bc/5A
3636800geodézia a kartografia  5A
3636802geodézia a kartografia – inžinierska geodézia a kataster nehnuteľností  5A
3636900geodézia a kartografia  6
3637800ekonomika a riadenie stavebníctva  5A
3639700realizácia stavieb/Bc/5A
3639800realizácia stavieb  5A
3640800automatizované systémy riadenia v stavebníctve  5A
3641800mestské inžinierstvo  5A
3642800materiálové inžinierstvo  5A
3644700inžinierske konštrukcie a dopravné stavby/Bc/5A
3644705inžinierske konštrukcie a dopravné stavby – cestné staviteľstvo/Bc/5A
3644706inžinierske konštrukcie a dopravné stavby – objekty dopravných stavieb/Bc/5A
3644708inžinierske konštrukcie a dopravné stavby – železničné staviteľstvo/Bc/5A
3644711inžinierske konštrukcie a dopravné stavby – dopravné plánovanie/Bc/5A
3644713inžinierske konštrukcie a dopravné stavby – stavebné inžinierstvo/Bc/5A
3644716inžinierske konštrukcie a dopravné stavby – nosné konštrukcie a prostredie budov/Bc/5A
3644718inžinierske konštrukcie a dopravné stavby – staviteľstvo/Bc/5A
3644800inžinierske konštrukcie a dopravné stavby  5A
3644803inžinierske konštrukcie a dopravné stavby – nosné konštrukcie inžinierskych stavieb  5A
3644804inžinierske konštrukcie a dopravné stavby – dopravné stavby  5A
3644805inžinierske konštrukcie a dopravné stavby – cestné staviteľstvo  5A
3644806inžinierske konštrukcie a dopravné stavby – objekty dopravných stavieb  5A
3644808inžinierske konštrukcie a dopravné stavby – železničné staviteľstvo  5A
3644809inžinierske konštrukcie a dopravné stavby – nosné konštrukcie a dopravné stavby  5A
3644811inžinierske konštrukcie a dopravné stavby – dopravné plánovanie  5A
3644812inžinierske konštrukcie a dopravné stavby – stavby a životné prostredie  5A
3644816inžinierske konštrukcie a dopravné stavby – nosné konštrukcie a prostredie budov  5A
3644900inžinierske konštrukcie a dopravné stavby  6
3644902inžinierske konštrukcie a dopravné stavby – teória a konštrukcia inžinierskych stavieb  6
3644915inžinierske konštrukcie a dopravné stavby – teória a navrhovanie inžinierskych stavieb  6
3646700inžinierske stavby a vodné hospodárstvo/Bc/5A
3646800inžinierske stavby a vodné hospodárstvo  5A
3650600staviteľstvo  3A*)
3650601staviteľstvo – pozemné staviteľstvo  3A*)
3650602staviteľstvo – dopravné staviteľstvo  3A*)
3650603staviteľstvo – železničné staviteľstvo  3A*)
3650604staviteľstvo – vodohospodárske stavby  3A*)
3650605staviteľstvo – požiarna ochrana  3A*)
3650606staviteľstvo – rekonštrukcia a adaptácia budov  3A*)
3650607staviteľstvo – technické zariadenie budov  3A*)
3650608staviteľstvo – ekologické staviteľstvo  3A*)
3650609staviteľstvo – hydroekologické stavby  3A*)
3650610staviteľstvo – stavebný manažment  3A*)
3652800technické zariadenie budov  5A
3655600geodézia  3A*)
3656400operátor stavebnej výroby  3A*)
3656401operátor stavebnej výroby – murované konštrukcie  3A*)
3656402operátor stavebnej výroby – betónové konštrukcie  3A*)
3656403operátor stavebnej výroby – kvalita stavebných prác  3A*)
3658400mechanik stavebnoinštalačných zariadení  3A*)
3659400stavebníctvo/NŠ/3A
3659401stavebníctvo – výroba stavieb/NŠ/3A
3659402stavebníctvo – technické zariadenie budov/NŠ/3A
3659405stavebníctvo – podnikanie v stavebníctve/NŠ/3A
3659700stavebníctvo/Bc/5A
3659715stavebníctvo – technológia a manažment stavieb/Bc/5A
3659716stavebníctvo – technológie a manažérstvo stavieb/Bc/5A
3659717stavebníctvo – inžinierstvo životného prostredia/Bc/5A
3659718stavebníctvo – stavebné inžinierstvo/Bc/5A
3659725stavebníctvo – technológia a manažment v stavebníctve/Bc/5A
3659800stavebníctvo  5A
3659812stavebníctvo – technológia stavieb  5A
3659813stavebníctvo – realizácia stavieb  5A
3659814stavebníctvo – stavebné materiály a prefabrikácia  5A
3659815stavebníctvo – technológia a manažment stavieb  5A
3659818stavebníctvo – stavebné inžinierstvo  5A
3659819stavebníctvo – technológia a realizácia stavieb  5A
3659821stavebníctvo – ekonomika a riadenie stavebníctva  5A
3659823stavebníctvo – technika prostredia budov  5A
3659825stavebníctvo – technológia a manažment v stavebníctve  5A
3659900stavebníctvo  6
3659912stavebníctvo – technológia stavieb  6
3659916stavebníctvo – technológie a manažérstvo stavieb  6
3659920stavebníctvo – teória technológie a riadenia
v stavebníctve
  6
3660400vodné hospodárstvo/NŠ/3A
3660700vodné hospodárstvo/Bc/5A
3660704vodné hospodárstvo – vodné hospodárstvo krajiny/Bc/5A
3660800vodné hospodárstvo  5A
3660804vodné hospodárstvo – vodné hospodárstvo krajiny  5A
3660805vodné hospodárstvo – krajinné inžinierstvo  5A
3661200murár  3C
3663200tesár  3C
3664200železobetonár  3C
3665200štukatér  3C
3668200montér suchých stavieb  3C
3672200kamenár  3C
3673200kachliar  3C
3675200maliar  3C
3675201maliar – interiéry  3C
3675202maliar – stavebná výroba  3C
3676200izolatér  3C
3678200inštalatér  3C
3678200inštalatér/ŠP/2C
3678201inštalatér – vodovodné zariadenia/ŠP/2C
3679200sklenár  3C
3680200podlahár  3C
3684200strechár  3C
3686000stavebná výroba  2C
3686200stavebná výroba/ŠP/2C
3686201stavebná výroba – podlahárske práce/ŠP/2C
3686202stavebná výroba – pokrývačské práce/ŠP/2C
3686203stavebná výroba – murárske práce/ŠP/2C
3686204stavebná výroba – stavebné práce/ŠP/2C
3686205stavebná výroba – železobetonárska výroba/ŠP/2C
3686206stavebná výroba – stavebné zámočníctvo/ŠP/2C
3686207stavebná výroba – stavebné klampiarstvo/ŠP/2C
3686208stavebná výroba – stavebné tesárstvo/ŠP/2C
3686209stavebná výroba – dláždenie/ŠP/2C
3686210stavebná výroba – maliarske a natieračské práce/ŠP/2C
3686211stavebná výroba – stavebné stolárstvo/ŠP/2C
3686212stavebná výroba – stavebné sklenárstvo/ŠP/2C
3688200kominár  3C
3692600geodézia, kartografia a kataster  3A*)
3693400technik energetických zariadení budov  3A
3698800architektúra a pozemné stavby  5A
3699600technik v stavebníctve  3A
3699601technik v stavebníctve – pozemné staviteľstvo  3A*)
    37Doprava, pošty a telekomunikácie   
3701900dopravná a spojová technológia  6
3701901dopravná a spojová technológia – dopravná technológia  6
3701902dopravná a spojová technológia – spojová technológia  6
3701903dopravná a spojová technológia – dopravné a spojové systémy  6
3702700dopravné služby/Bc/5A
3702702dopravné služby – doprava v krízových situáciách/Bc/5A
3702703dopravné služby – zasielateľstvo/Bc/5A
3702704dopravné služby – integrované prepravné služby/Bc/5A
3702705dopravné služby – zasielateľstvo a logistika/Bc/5A
3702800dopravné služby  5A
3702802dopravné služby – doprava v krízových situáciách  5A
3702803dopravné služby – zasielateľstvo  5A
3702805dopravné služby – zasielateľstvo a logistika  5A
3702900dopravné služby  6
3702902dopravné služby – doprava v krízových situáciách  6
3703800dopravná technika  5A
3704700poštové služby/Bc/5A
3704800poštové služby  5A
3704900poštové služby  6
3706800poštová a telekomunikačná prevádzka  5A
3706801poštová a telekomunikačná prevádzka – prevádzka a ekonomika pošty  5A
3706802poštová a telekomunikačná prevádzka – prevádzka a ekonomika telekomunikácií  5A
3706803poštová a telekomunikačná prevádzka – ekonomika pošty a telekomunikácií  5A
3706804poštová a telekomunikačná prevádzka – technológia pošty a telekomunikácií  5A
3707800technické prostriedky  5A
3710700rekonštrukcia a stavebná údržba dopravných stavieb/Bc/5A
3710800rekonštrukcia a stavebná údržba dopravných stavieb  5A
3712800prevádzka a údržba koľajových vozidiel  5A
3714800oznamovacia a zabezpečovacia technika v doprave  5A
3715800technická prevádzka telekomunikácií  5A
3716800prevádzka a ekonomika železničnej dopravy  5A
3717800prevádzka a ekonomika cestnej, mestskej a vodnej dopravy  5A
3718800prevádzka a ekonomika leteckej dopravy  5A
3719800prevádzka a ekonomika spojov  5A
3720800prevádzka a ekonomika vodnej dopravy  5A
3722800kybernetika v doprave a spojoch  5A
3723800železničné staviteľstvo  5A
3724800materiálové inžinierstvo  5A
3725800priemyslové inžinierstvo a manažment  5A
3726700výrobný manažment/Bc/5A
3730800železničná doprava  5A
3730801železničná doprava – prevádzka a ekonomika železničnej dopravy  5A
3731800stavba a obnova železníc  5A
3732800stavba a obnova cestnej siete  5A
3736800vodná doprava  5A
3736801vodná doprava – prevádzka a ekonomika vodnej dopravy  5A
3738800cestná a vodná doprava  5A
3739600elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách  3A*)
3740600elektrotechnika v doprave a spojoch  3A*)
3740601elektrotechnika v doprave a spojoch – elektrická trakcia a energetika v doprave  3A*)
3740602elektrotechnika v doprave a spojoch – silnoprúdová elektrotechnika v doprave  3A*)
3740603elektrotechnika v doprave a spojoch – údržba a oprava vozidiel  3A*)
3740604elektrotechnika v doprave a spojoch – oznamovacia technika v doprave a spojoch  3A*)
3740605elektrotechnika v doprave a spojoch – zabezpečovacia technika v doprave  3A*)
3740606elektrotechnika v doprave a spojoch – telekomunikačná technika  3A*)
3740607elektrotechnika v doprave a spojoch – rádiokomunikačná technika  3A*)
3744600cestná doprava  3A*)
3744601cestná doprava – prevádzka a údržba vozidiel  3A*)
3744602cestná doprava – doprava a preprava  3A*)
3744800cestná doprava  5A
3744801cestná doprava – prevádzka a ekonomika cestnej dopravy  5A
3744802cestná doprava – dopravné inžinierstvo  5A
3748800mestská dráhová doprava  5A
3751800cestné staviteľstvo  5A
3752800objekty dopravných stavieb  5A
3753800konštrukcia a prevádzka strojov pre dopravné staviteľstvo  5A
3754800riadenie a technológia železničnej a automobilovej dopravy  5A
3755800konštrukcia a technológia dopravných stavieb  5A
3756400poštová prevádzka/NŠ/3A
3757400dopravná prevádzka  3A
3757401dopravná prevádzka – cestná a mestská doprava/NŠ/3A
3757402dopravná prevádzka – železničná doprava a preprava/NŠ/3A
3757403dopravná prevádzka – lodná doprava/NŠ/3A
3757404dopravná prevádzka – bezpečnosť a ochrana železničnej prevádzky/NŠ/3A
3757405dopravná prevádzka – obchodná činnosť železníc/NŠ/3A
3757406dopravná prevádzka – železničná dopravná cesta/NŠ/3A
3757408dopravná prevádzka – vodná doprava/NŠ/3A
3758400operátor prevádzky a ekonomiky dopravy  3A*)
3759400komerčný pracovník v doprave  3A*)
3759401komerčný pracovník v doprave – cestná a mestská doprava  3A*)
3759402komerčný pracovník v doprave – železničná doprava  3A*)
3759403komerčný pracovník v doprave – vodná doprava  3A*)
3759405komerčný pracovník v doprave – letecká doprava  3A*)
3759406komerčný pracovník v doprave – zasielateľstvo a colná deklarácia  3A*)
3759407komerčný pracovník v doprave – dopravná logistika  3A*)
3760600prevádzka a ekonomika dopravy  3A*)
3760601prevádzka a ekonomika dopravy – železničná doprava  3A*)
3760602prevádzka a ekonomika dopravy – železničná preprava  3A*)
3760603prevádzka a ekonomika dopravy – colný deklarant  3A*)
3760604prevádzka a ekonomika dopravy – zasielateľstvo  3A*)
3760605prevádzka a ekonomika dopravy – cestná doprava a preprava  3A*)
3760606prevádzka a ekonomika dopravy – logistika v doprave  3A*)
3762200železničiar  3C
3762201železničiar – dopravná cesta  3C
3762202železničiar – obchodná činnosť  3C
3763200manipulant poštovej prevádzky a prepravy  3C
3764700logistika a manažment v cestnej preprave  5B
3765600technika a prevádzka dopravy  3A*)
3766200lodník  3C
3767600dopravná akadémia  3A*)
3768700poštové technológie/Bc/5A
3768704poštové technológie – poštové technológie a služby/Bc/5A
3768800poštové technológie  5A
3768802poštové technológie – poštové inžinierstvo  5A
3768900poštové technológie  6
3772600doprava  3A*)
3772601doprava – prevádzka a údržba cestných vozidiel  3A*)
3772602doprava – mestská hromadná doprava  3A*)
3772603doprava – lodná doprava  3A*)
3772605doprava – kamiónová doprava  3A*)
3772700doprava/Bc/5A
3772714doprava – letecká doprava/Bc/5A
3772715doprava – cestná doprava/Bc/5A
3772716doprava – železničná doprava/Bc/5A
3772717doprava – vodná doprava/Bc/5A
3772719doprava – profesionálny pilot/Bc/5A
3772721doprava – riadenie leteckej dopravy/Bc/5A
3772722doprava – pracovník riadenia letovej prevádzky/Bc/5A
3772725doprava – prevádzka letísk/Bc/5A
3772800doprava  5A
3772811doprava – riadenie dopravných a logistických procesov  5A
3772814doprava – letecká doprava  5A
3772815doprava – cestná doprava  5A
3772816doprava – železničná doprava  5A
3772817doprava – vodná doprava  5A
3772818doprava – dopravné inžinierstvo  5A
3772821doprava – riadenie leteckej dopravy  5A
3772900doprava  6
3772912doprava – riadenie dopravných systémov  6
3772913doprava – dopravná technika a technológia  6
3774400mechanik telekomunikácií  3A*)
3774401mechanik telekomunikácií – telekomunikačné zariadenia  3A*)
3774402mechanik telekomunikácií – telekomunikačné služby  3A*)
3774403mechanik telekomunikácií – informačné komunikačné technológie  3A*)
3776400mechanik lietadiel  3A*)
3776401mechanik lietadiel – mechanika  3A*)
3776402mechanik lietadiel – avionika  3A*)
3778400technik informačných a telekomunikačných technológií  3A*)
3779600súkromný pilot  3A
3780800letecká doprava  5A
3780801letecká doprava – prevádzka a ekonomika  5A
3786800vybavenie lietadiel  5A
3787800prevádzka letectva a letecké mechanizmy  5A
3788800letecká technika a prevádzkové zariadenia  5A
3789800riadenie leteckej prevádzky  5A
3791400spojový manipulant  3A*)
3792400poštový manipulant  3A*)
3794600poštové a peňažné služby  3A*)
3798800dopravný inžinier – manažér  5A
3799800informačné a riadiace systémy  5A
    38Automatizácia a riadenie   
3801900automatizácia a riadenie  6
3801901automatizácia a riadenie – technická kybernetika  6
3801902automatizácia a riadenie – riadenie procesov  6
3801903automatizácia a riadenie – robotika  6
3801904automatizácia a riadenie – senzorika  6
    39Špeciálne technické odbory   
3901700aplikovaná mechanika/Bc/5A
3901705aplikovaná mechanika – aplikovaná mechanika a mechatronika/Bc/5A
3901800aplikovaná mechanika  5A
3901900aplikovaná mechanika  6
3901901aplikovaná mechanika – mechanika tuhých a poddajných telies  6
3901902aplikovaná mechanika – mechanika tekutín  6
3901903aplikovaná mechanika – termomechanika  6
3903900materiálové inžinierstvo a medzné stavy materiálov  6
3904900medzné stavy materiálov  6
3907800konštrukcia a výroba špeciálnej techniky  5A
3912800spracovanie a aplikácia nekovov  5A
3913900náuka o nekovových materiáloch a stavebných hmotách  6
3914900nekovové materiály a stavebné hmoty  6
3915800environmentalistika  5A
3915801environmentalistika – spracovanie a recyklácia odpadov  5A
3915900environmentalistika  6
3916600životné prostredie  3A*)
3917600technické a informatické služby  3A*)
3917601technické a informatické služby – v hutníctve  3A*)
3917602technické a informatické služby – v strojárstve  3A*)
3917603technické a informatické služby – v elektrotechnike  3A*)
3917604technické a informatické služby – v chémii  3A*)
3917605technické a informatické služby – v textile a odevníctve  3A*)
3917606technické a informatické služby – v stavebníctve  3A*)
3917607technické a informatické služby – prevádzka a ekonomika železníc  3A*)
3917608technické a informatické služby – mechanizácia a doprava v poľnohospodárstve  3A*)
3917609technické a informatické služby – zasielateľstvo  3A*)
3917610technické a informatické služby – odevníctvo  3A*)
3917611technické a informatické služby – obuvníctvo  3A*)
3917612technické a informatické služby – spracúvanie dreva  3A*)
3917613technické a informatické služby – geológia a baníctvo  3A*)
3917614technické a informatické služby – zdravotnícke služby  3A*)
3918600technické lýceum  3A*)
3919700technicko-organizačné riadenie v priemyselnej výrobe  5B
3921700energetika/Bc/5A
3921704energetika – tepelná energetika a plynárenstvo/Bc/5A
3921709energetika – energetické strojárstvo/Bc/5A
3921713energetika – energetika a elektroenergetika/Bc/5A
3921800energetika  5A
3921802energetika – tepelná energetika  5A
3921803energetika – doprava a využitie plynu  5A
3921804energetika – tepelná energetika a plynárenstvo  5A
3921806energetika – nízkopotenciálna energetika  5A
3921807energetika – tepelné energetické stroje a zariadenia  5A
3921808energetika – hydraulické a pneumatické stroje a zariadenia  5A
3921900energetika  6
3921902energetika – tepelná energetika  6
3921905energetika – tepelné a hydraulické stroje a zariadenia  6
3921911energetika – fluidné stroje a zariadenia  6
3922800podniková energetika a ekológia  5A
3923800tepelná energetika  5A
3924800tepelná energetika a technika prostredia  5A
3925900jadrová energetika  6
3931900geodézia a geodetická kartografia  6
3940700fyzikálne inžinierstvo/Bc/5A
3940702fyzikálne inžinierstvo – fyzikálne inžinierstvo moderných materiálov/Bc/5A
3940800fyzikálne inžinierstvo  5A
3940802fyzikálne inžinierstvo – fyzikálne inžinierstvo moderných materiálov  5A
3940900fyzikálne inžinierstvo  6
3941900hydrológia a vodné hospodárstvo  6
3943900hydrológia  6
3943902hydrológia – inžinierska hydrológia  6
3948700materiály/Bc/5A
3948707materiály – kovové a nekovové materiály/Bc/5A
3948708materiály – technické materiály/Bc/5A
3948709materiály – nekovové materiály/Bc/5A
3948711materiály – materiálové inžinierstvo/Bc/5A
3948713materiály – materiálová technológia/Bc/5A
3948715materiály – textilná technológia a návrhárstvo/Bc/5A
3948717materiály – materiály pre automobilový priemysel/Bc/5A
3948800materiály  5A
3948804materiály – materiálové inžinierstvo kovových a nekovových materiálov  5A
3948805materiály – tvárnenie kovov  5A
3948808materiály – technické materiály  5A
3948809materiály – nekovové materiály  5A
3948811materiály – materiálové inžinierstvo  5A
3948818materiály – spracovanie a aplikácia nekovov  5A
3948900materiály  6
3948902materiály – tvárnenie materiálov  6
3948903materiály – náuka o materiáloch a materiálové inžinierstvo  6
3948906materiály – fyzikálne inžinierstvo materiálov  6
3948908materiály – technické materiály  6
3948911materiály – materiálové inžinierstvo  6
3948918materiály – spracovanie a aplikácia nekovov  6
3948919materiály – plastické deformácie  6
3951900mechatronika  6
3952900bionika a biomechanika (aj lekárske a biologické vedy)  6
3963700požiarna ochrana/PŠ/ aj /Bc/5B, 5A
3963800požiarna ochrana  5A
3964600ochrana osôb a majetku pred požiarom  3A
3965600bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci  3A*)
3965700bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci/Bc/5A
3965705bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci – kultúra a bezpečnosť práce/Bc/5A
3965800bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci  5A
3965802bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci – integrovaná bezpečnosť  5A
3965900bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci  6
3965902bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci – integrovaná bezpečnosť  6
3968600logistika  3A
3968700logistika/Bc/5A
3968702logistika – priemyselná logistika/Bc/5A
3968704logistika – dopravná logistika podniku/Bc/5A
3968800logistika  5A
3968802logistika – priemyselná logistika  5A
3968900logistika  6
3968902logistika – priemyselná logistika  6
3971800meracia technika  5A
3971900meracia technika  6
3973800meranie  5A
3973802meranie – meracia a informačná technika  5A
3973803meranie – elektronické meranie  5A
3973805meranie – meranie a skúšobníctvo  5A
3975900metrológia  6
3976900inžinierstvo kvality produkcie  6
3981800súdne inžinierstvo  5A
3981811súdne inžinierstvo – expertízna činnosť v priemysle  5A
3981900súdne inžinierstvo  6
3981901súdne inžinierstvo – doprava  6
3981902súdne inžinierstvo – stavebníctvo  6
3981903súdne inžinierstvo – strojárstvo  6
3981904súdne inžinierstvo – elektrotechnika  6
    4Poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy
a náuky
   
    41Poľnohospodársko-lesnícke vedy    
4101900všeobecná rastlinná výroba  6
4102900špeciálna rastlinná výroba  6
4103900agrochémia a výživa rastlín  6
4104900všeobecná zootechnika  6
4105900špeciálna zootechnika  6
4107900pestovanie lesa  6
4107902pestovanie lesa – pestovanie a ochrana lesa  6
4108900hospodárska úprava lesov  6
4109900hydromeliorácie  6
4109902hydromeliorácie – lesnícke meliorácie  6
4110800meliorácie (aj technické vedy)  5A
4110900meliorácie (aj pre stavebníctvo)  6
4111900mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby  6
4111901mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby – lesná a mobilná technika  6
4111902mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby – lesnícka a mobilná technika  6
4111903mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby – technika a technológie lesníckej výroby  6
4111904mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby – technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby  6
4112700poľnohospodárska a lesnícka technika/Bc/5A
4112702poľnohospodárska a lesnícka technika – poľnohospodárska technika/Bc/5A
4112703poľnohospodárska a lesnícka technika – technológia a technika spracovania poľnohospodárskych produktov/Bc/5A
4112705poľnohospodárska a lesnícka technika – technika spracovania poľnohospodárskych produktov/Bc/5A
4112706poľnohospodárska a lesnícka technika – poľnohospodárska technika a komerčné činnosti/Bc/5A
4112708poľnohospodárska a lesnícka technika – ekotechnika/Bc/5A
4112709poľnohospodárska a lesnícka technika – technika pre agroenvironment/Bc/5A
4112800poľnohospodárska a lesnícka technika  5A
4112802poľnohospodárska a lesnícka technika – poľnohospodárska technika  5A
4112803poľnohospodárska a lesnícka technika – technológia a technika spracovania poľnohospodárskych produktov  5A
4112804poľnohospodárska a lesnícka technika – lesnícka a mobilná technika  5A
4112806poľnohospodárska a lesnícka technika – poľnohospodárska technika a komerčné činnosti  5A
4112808poľnohospodárska a lesnícka technika – ekotechnika  5A
4113800poľnohospodárska technika  5A
4113801poľnohospodárska technika – servis a opravy techniky  5A
4113802poľnohospodárska technika – doprava a manipulácia  5A
4113803poľnohospodárska technika – komerčné služby  5A
4113804poľnohospodárska technika – komunálne technické služby  5A
4113805poľnohospodárska technika – potravinárska technika  5A
4113806poľnohospodárska technika – vývoj a skúšanie techniky  5A
4114800spoľahlivosť techniky  5A
4114801spoľahlivosť techniky – prevádzková spoľahlivosť strojov  5A
4114802spoľahlivosť techniky – spoľahlivosť strojov a konštrukcií  5A
4114900spoľahlivosť techniky  6
4115900technika a mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby  6
4120800záhradná a krajinná architektúra  5A
4120900záhradná a krajinná architektúra  6
4121700krajinná a záhradná architektúra/Bc/5A
4121701krajinná a záhradná architektúra – záhradná a krajinná architektúra/Bc/5A
4121702krajinná a záhradná architektúra – krajinná architektúra a krajinné plánovanie/Bc/5A
4121704krajinná a záhradná architektúra – biotechnika parkových a krajinných úprav/Bc/5A
4121800krajinná a záhradná architektúra  5A
4121801krajinná a záhradná architektúra – záhradná a krajinná architektúra  5A
4121802krajinná a záhradná architektúra – krajinná architektúra a krajinné plánovanie  5A
4121804krajinná a záhradná architektúra – biotechnika parkových a krajinných úprav  5A
4121900krajinná a záhradná architektúra  6
4121901krajinná a záhradná architektúra – záhradná a krajinná architektúra  6
4121902krajinná a záhradná architektúra – krajinná architektúra a krajinné plánovanie  6
4122700záhradnícke škôlkarstvo/Bc/5A
4124800udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka  5A
4126700záhradný dizajn/Bc/5A
4127700krajinárstvo/Bc/5A
4127702krajinárstvo – krajinné inžinierstvo/Bc/5A
4127703krajinárstvo – pozemkové úpravy a geografické informačné systémy/Bc/5A
4127705krajinárstvo – zakladanie a údržba športových plôch/Bc/5A
4127800krajinárstvo  5A
4127802krajinárstvo – krajinné inžinierstvo  5A
4127804krajinárstvo – pozemkové úpravy  5A
4127807krajinárstvo – krajinárstvo a krajinné plánovanie  5A
4127900krajinárstvo  6
4127902krajinárstvo – krajinné inžinierstvo  6
4128800krajinné plánovanie a tvorba krajiny  5A
4131900fyziológia plodín a drevín  6
4132900všeobecná rastlinná produkcia  6
4133900všeobecná živočíšna produkcia  6
4134800agroenvironmentalistika  5A
4136700manažment životného prostredia a regionálny rozvoj /Bc/5A
4136800manažment životného prostredia a regionálny rozvoj  5A
4137900ochrana pôdy  6
4138900ochrana lesa  6
4139900lesnícka fytológia  6
4140700všeobecné poľnohospodárstvo/Bc/5A
4140702všeobecné poľnohospodárstvo – udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka/Bc/5A
4140800všeobecné poľnohospodárstvo  5A
4140802všeobecné poľnohospodárstvo – udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka  5A
4140803všeobecné poľnohospodárstvo – produkcia potravinových zdrojov  5A
4140805všeobecné poľnohospodárstvo – agroekológia  5A
4140807všeobecné poľnohospodárstvo – genetické technológie v agrobiológii  5A
4141700fytotechnika/Bc/5A
4141800fytotechnika  5A
4142700záhradníctvo/Bc/5A
4142800záhradníctvo  5A
4142900záhradníctvo  6
4143700zootechnika/Bc/5A
4143800zootechnika  5A
4145800mechanizácia poľnohospodárstva  5A
4146700prevádzka a ekonomika poľnohospodárskych podnikov/Bc/5A
4146800prevádzka a ekonomika poľnohospodárskych podnikov  5A
4148800lesné inžinierstvo – lesníctvo  5A
4149800lesné hospodárstvo  5A
4150800riadenie v poľnohospodárstve  5A
4150801riadenie v poľnohospodárstve – podnikový manažment  5A
4150802riadenie v poľnohospodárstve – krízový manažment  5A
4150803riadenie v poľnohospodárstve – kvantitatívny manažment a aplikácie informatiky  5A
4150804riadenie v poľnohospodárstve – komerčný manažment  5A
4155800automatizované systémy riadenia v poľnohospodárstve  5A
4156800procesy spracovania dreva  5A
4157800manažment lesných podnikov a podnikanie v lesníctve  5A
4158800podnikateľské riadenie  5A
4160800manažment a financovanie lesných podnikov  5A
4161800finančná a komerčná činnosť  5A
4162800agroinformatika  5A
4163800technika a mechanizácia výrobných procesov  5A
4164800personálny a sociálny rozvoj PPoK  5A
4166800aplikovaná zoológia a poľovníctvo  5A
4168700poľovníctvo/Bc/5A
4168702poľovníctvo – aplikovaná zoológia a poľovníctvo/Bc/5A
4168800poľovníctvo  5A
4168802poľovníctvo – aplikovaná zoológia a poľovníctvo  5A
4168900poľovníctvo  6
4168902poľovníctvo – aplikovaná zoológia a poľovníctvo  6
4170700spracovanie poľnohospodárskych produktov/Bc/5A
4170703spracovanie poľnohospodárskych produktov – agropotravinárstvo/Bc/5A
4170704spracovanie poľnohospodárskych produktov – bezpečnosť a kontrola potravín/Bc/5A
4170800spracovanie poľnohospodárskych produktov  5A
4170802spracovanie poľnohospodárskych produktov – technológia potravín  5A
4170804spracovanie poľnohospodárskych produktov – bezpečnosť a kontrola potravín  5A
4170900spracovanie poľnohospodárskych produktov  6
4170902spracovanie poľnohospodárskych produktov – technológia potravín  6
4171700technológia spracovania poľnohospodárskych produktov/Bc/5A
4171800technológia spracovania poľnohospodárskych produktov  5A
4172800technika a mechanizácia potravinárskej výroby  5A
4172900technika a mechanizácia potravinárskej výroby  6
4173700rastlinná produkcia/Bc/5A
4173702rastlinná produkcia – manažment rastlinnej výroby/Bc/5A
4173800rastlinná produkcia  5A
4173802rastlinná produkcia – manažment rastlinnej výroby  5A
4173804rastlinná produkcia – výživa a ochrana rastlín  5A
4173806rastlinná produkcia – agroekológia  5A
4175800prevádzka a ekonomika agropotravinárskych podnikov  5A
4176800manažment rastlinnej výroby  5A
4176801manažment rastlinnej výroby – manažment a ekonomika rastlinnej výroby  5A
4176802manažment rastlinnej výroby – poľnohospodárstvo marginálnych oblastí  5A
4176803manažment rastlinnej výroby – šľachtenie a semenárstvo  5A
4176804manažment rastlinnej výroby – výživa rastlín  5A
4177900špeciálna rastlinná produkcia  6
4178800manažment živočíšnej výroby  5A
4178801manažment živočíšnej výroby – manažment a ekonomika živočíšnej výroby  5A
4178802manažment živočíšnej výroby – šľachtenie zvierat a reprodukcia  5A
4178803manažment živočíšnej výroby – špeciálne odvetvia živočíšnej výroby  5A
4178804manažment živočíšnej výroby – výživa zvierat a krmivárstvo  5A
4179700živočíšna produkcia/Bc/5A
4179702živočíšna produkcia – manažment živočíšnej výroby/Bc/5A
4179705živočíšna produkcia – špeciálne chovateľstvo/Bc/5A
4179708živočíšna produkcia – hipológia/Bc/5A
4179800živočíšna produkcia  5A
4179802živočíšna produkcia – manažment živočíšnej výroby  5A
4179804živočíšna produkcia – špeciálne chovateľské odvetvia  5A
4179806živočíšna produkcia – genetické technológie
v agrobiológii
  5A
4181700inžinierstvo strojov a zariadení/Bc/5A
4181800inžinierstvo strojov a zariadení  5A
4181801inžinierstvo strojov a zariadení – drevárska a lesnícka technika  5A
4181802inžinierstvo strojov a zariadení – drevárske stroje a zariadenia  5A
4181803inžinierstvo strojov a zariadení – environmentálna technika a zariadenia  5A
4181804inžinierstvo strojov a zariadení – lesná a mobilná technika  5A
4181805inžinierstvo strojov a zariadení – riadiace systémy a zariadenia  5A
4183900špeciálna živočíšna produkcia  6
4185800vedecká výživa ľudí  5A
4187800výživa ľudí  5A
4188700výživa/Bc/5A
4188702výživa – výživa ľudí/Bc/5A
4188800výživa  5A
4188802výživa – výživa ľudí  5A
4188804výživa – výživa zvierat a krmivárstvo  5A
4188900výživa  6
4196700krajinné inžinierstvo/Bc/5A
4196800krajinné inžinierstvo  5A
4196900krajinné inžinierstvo  6
4197800ochrana rastlín  5A
4197900ochrana rastlín  6
    42Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj
vidieka I
   
4210600agropodnikanie  3A*)
4210601agropodnikanie – poľnohospodárska prevádzka  3A*)
4210602agropodnikanie – poľnohospodárske služby  3A*)
4210603agropodnikanie – podnikanie a služby na vidieku  3A*)
4210604agropodnikanie – farmárstvo  3A*)
4210605agropodnikanie – mechanizácia poľnohospodárskej výroby  3A*)
4210606agropodnikanie – ekologické poľnohospodárstvo  3A*)
4210607agropodnikanie – hydinárstvo  3A*)
4210608agropodnikanie – poľnohospodársky manažment  3A*)
4210609agropodnikanie – záhradnícka výroba  3A*)
4210610agropodnikanie – krajinnoekologické meliorácie  3A*)
4210611agropodnikanie – agroturistika  3A*)
4210612agropodnikanie – produkcia potravín  3A*)
4210613agropodnikanie – alternatívne poľnohospodárstvo  3A*)
4210614agropodnikanie – chovateľstvo hospodárskych zvierat  3A*)
4210615agropodnikanie – plemenárstvo  3A*)
4210616agropodnikanie – pestovateľstvo  3A*)
4210617agropodnikanie – chov koní a jazdectvo  3A*)
4210618agropodnikanie – kynológia  3A*)
4210700agropodnikanie  5B
4210701agropodnikanie – reprodukcia a hygiena v chove hospodárskych zvierat  5B
4210702agropodnikanie – hygiena potravín živočíšneho pôvodu  5B
4210703agropodnikanie – chov koní  5B
4211600záhradníctvo  3A*)
4211601záhradníctvo – ovocinárstvo a zeleninárstvo  3A*)
4211602záhradníctvo – kvetinárstvo a sadovníctvo  3A*)
4211603záhradníctvo – ovocinárstvo, vinohradníctvo a zeleninárstvo  3A*)
4211604záhradníctvo – šlachtiteľstvo a semenárstvo  3A*)
4211605záhradníctvo – zeleninárstvo a kvetinárstvo  3A*)
4211606záhradníctvo – záhradnícke služby  3A*)
4211607záhradníctvo – viazanie a aranžovanie kvetín  3A*)
4211609záhradníctvo – škôlkarstvo  3A*)
4211616záhradníctvo – záhradná a krajinárska tvorba/PŠ/4A
4211617záhradníctvo – viazačstvo a aranžérstvo  3A*)
4211618záhradníctvo – agroturistika  3A*)
4211619záhradníctvo – záhradnícky manažment  3A*)
4211626záhradníctvo – sadovnícka a krajinárska tvorba  3A*)
4211627záhradníctvo – krajinná ekológia  3A*)
4211700záhradníctvo  5B
4211704záhradníctvo – šľachtiteľstvo a semenárstvo  5B
4211707záhradníctvo – alternatívne záhradníctvo  5B
4211708záhradníctvo – aranžovanie a viazačstvo  5B
4211709záhradníctvo – škôlkarstvo  5B
4211710záhradníctvo – rýchlenie zeleniny a kvetín pod sklom  5B
4211711záhradníctvo – ovocinárska farma  5B
4211712záhradníctvo – životné prostredie  5B
4211713záhradníctvo – podnikanie a obchod  5B
4211716záhradníctvo – záhradná a krajinárska tvorba  5B
4211733záhradníctvo – škôlkarská výroba  5B
4211734záhradníctvo – arboristika  5B
4214600vinohradníctvo  3A*)
4214601vinohradníctvo – prevádzka vo vinohradníctve a ovocinárstve  3A*)
4214602vinohradníctvo – podnikanie vo vinohradníctve a ovocinárstve  3A*)
4214603vinohradníctvo – agroturistika  3A*)
4215600rybárstvo  3A*)
4218600ekonomika poľnohospodárstva a výživy  3A*)
4219600lesníctvo  3A*)
4219601lesníctvo – lesnícka prevádzka  3A*)
4219602lesníctvo – krajinná ekológia  3A*)
4219603lesníctvo – lesnícke služby  3A*)
4219700lesníctvo/Bc/5A
4219800lesníctvo  5A
4219802lesníctvo – ekológia lesa  5A
4219807lesníctvo – geoinformačné a mapovacie techniky v lesníctve  5A
4219808lesníctvo – ťažbovodopravné a stavebné technológe v lesníctve  5A
4220700lesníctvo a lesnícky manažment  5B
4221700vidiecka turistika  5B
4223700krajinárske úpravy a tvorba krajiny  5B
4225700obchod a služby v poľnohospodárstve  5B
4227600vinohradníctvo a ovocinárstvo  3A*)
4227601vinohradníctvo a ovocinárstvo – prevádzka  3A*)
4227602vinohradníctvo a ovocinárstvo – podnikanie  3A*)
4227603vinohradníctvo a ovocinárstvo – agroturistika  3A*)
4228600záhradnícka výroba a služby  3A*)
4236600ekonomika pôdohospodárstva  3A*)
4238600agrolesníctvo  3A
4239600floristika  3A
4243600mechanizácia pôdohospodárstva  3A*)
4243601mechanizácia pôdohospodárstva – mechanizácia poľnohospodárskej výroby  3A*)
4243602mechanizácia pôdohospodárstva – opravárstvo  3A*)
4243603mechanizácia pôdohospodárstva – technické služby na vidieku  3A*)
4246600bioenergetika  3A
    43Veterinárske vedy   
4301900veterinárna morfológia  6
4302900vnútorné choroby zvierat a farmakológia  6
4304900veterinárna chirurgia  6
4305900veterinárne pôrodníctvo a gynekológia  6
4307900infekčné a invázne choroby zvierat  6
4309900veterinárna morfológia a fyziológia  6
4311900veterinárna fyziológia  6
4314900vnútorné choroby zvierat  6
4314902vnútorné choroby zvierat – vnútorné choroby prežúvavcov a ošípaných  6
4314903vnútorné choroby zvierat – vnútorné choroby koní, malých zvierat a hydiny  6
4320700všeobecné veterinárske lekárstvo/Bc/5A
4320703všeobecné veterinárske lekárstvo – náuka o živočíchoch/Bc/5A
4320800všeobecné veterinárne lekárstvo  5A
4321900veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia  6
4322900infekčné a parazitárne choroby zvierat  6
4322902infekčné a parazitárne choroby zvierat – infekčné choroby zvierat  6
4322903infekčné a parazitárne choroby zvierat – parazitárne choroby zvierat  6
4323900súdne a verejné veterinárne lekárstvo  6
4330600veterinárstvo  3A*)
4330601veterinárstvo – veterinárno-asanačné služby  3A*)
4330602veterinárstvo – hygienická a laboratórna služba  3A*)
4330604veterinárstvo – starostlivosť o hospodárske zvieratá  3A*)
4330605veterinárstvo – starostlivosť o cudzokrajné zvieratá  3A*)
4331900hygiena prostredia a potravín  6
4332700hygiena potravín/Bc/5A
4332704hygiena potravín – bezpečnosť krmív a potravín/Bc/5A
4332800hygiena potravín  5A
4332802hygiena potravín – trh a kvalita potravín  5A
4332803hygiena potravín – produkčné zdravie zvierat a ochrana životného prostredia  5A
4332900hygiena potravín  6
4336600veterinárne zdravotníctvo a hygiena  3A*)
4336601veterinárne zdravotníctvo a hygiena – chov hospodárskych zvierat  3A*)
4336602veterinárne zdravotníctvo a hygiena – hygienická a laboratórna služba  3A*)
4336603veterinárne zdravotníctvo a hygiena – chov cudzokrajných zvierat  3A*)
4336604veterinárne zdravotníctvo a hygiena – drobnochov  3A*)
4336605veterinárne zdravotníctvo a hygiena – chov psov  3A*)
4336700veterinárne zdravotníctvo a hygiena  5B
4341900výživa zvierat a dietetika  6
4345900hygiena chovu zvierat a životné prostredie  6
4347700kynológia/Bc/5A
4347703kynológia – kynológ/Bc/5A
    45Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II   
4501400rastlinná výroba  3A
4502400živočíšna výroba  3A
4502401živočíšna výroba – chov hospodárskych zvierat  3A
4502402živočíšna výroba – rybárstvo  3A
4508400rybárstvo a životné prostredie/NŠ/3A
4511400záhradníctvo/NŠ/3A
4512400poľnohospodárstvo/NŠ/3A
4521400lesné hospodárstvo/NŠ/3A
4524200agromechanizátor, opravár  3C
4526400mechanizácia poľnohospodárstva a lesného
hospodárstva
/NŠ/3A
4529200pracovník pre záhradnú tvorbu, zeleň a služby  3C
4553400podnikateľ pre rozvoj vidieka  3A*)
4556400operátor lesnej techniky  3A*)
4557400podnikanie v poľnohospodárstve  3A*)
4558400agropodnikateľ  3A*)
4558401agropodnikateľ – poľnohospodárska prevádzka  3A*)
4558402agropodnikateľ – turistika na vidieku  3A*)
4558403agropodnikateľ – poľnohospodárska mechanizácia a doprava a komunálna technika na vidieku  3A*)
4560200pestovateľ  3C
4560201pestovateľ – chmeliarstvo  3C
4560202pestovateľ – ovocinárstvo a včelárstvo  3C
4560203pestovateľ – šľachtenie a semenárstvo  3C
4560204pestovateľ – vinohradníctvo  3C
4561200poľnohospodár  3C
4561201poľnohospodár – mechanizácia  3C
4561202poľnohospodár – farmárstvo  3C
4561203poľnohospodár – služby  3C
4562200lesokrajinár  3C
4567200poľnohospodárka pre služby na vidieku  3C
4569200viazač – aranžér kvetín  3C
4571200záhradník  3C
4572000poľnohospodárska výroba  2C
4572000poľnohospodárska výroba/ŠP/2C
4572021poľnohospodárska výroba – robotník v poľnohospodárskej výrobe/ŠP/2C
4572200poľnohospodárska výroba  3C
4572200poľnohospodárska výroba/ŠP/2C
4572201poľnohospodárska výroba – chmeliarstvo/ŠP/2C
4572202poľnohospodárska výroba – záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, ovocinár/ŠP/2C
4572203poľnohospodárska výroba – záhradníctvo: sadovník, kvetinár/ŠP/2C
4572204poľnohospodárska výroba – rastlinná a živočíšna výroba/ŠP/2C
4572205poľnohospodárska výroba – rastlinná výroba/ŠP/2C
4572206poľnohospodárska výroba – oprava poľnohospodárskych strojov/ŠP/2C
4572207poľnohospodárska výroba – vinohradníctvo a ovocinárstvo/ŠP/2C
4572209poľnohospodárska výroba – záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, sadovník/ŠP/2C
4572210poľnohospodárska výroba – ovčiarstvo/ŠP/2C
4574200opravár poľnohospodárskych strojov  3C
4575200mechanizátor lesnej výroby  3C
4576200mechanizátor rastlinnej výroby  3C
4577200hydinár  3C
4578200rybár  3C
4579000lesná výroba  2C
4579200lesná výroba/ŠP/2C
4580200chovateľ  3C
4580201chovateľ – chov hospodárskych zvierat  3C
4580202chovateľ – chov koní a jazdectvo  3C
4580203chovateľ – chov oviec  3C
4580204chovateľ – chov kožušinových a laboratórnych zvierat  3C
4582200včelár – včelárka  3C
    5Zdravotníctvo   
    51Lekárske vedy   
5101900normálna anatómia, histológia a embryológia  6
5102900normálna a patologická fyziológia  6
5103900klinická patofyziológia  6
5104900farmakológia (aj farmaceutické vedy)  6
5104901farmakológia – lekárska farmakológia  6
5105900vnútorné choroby  6
5105901vnútorné choroby – kardiológia  6
5105902vnútorné choroby – gastroenterológia  6
5105903vnútorné choroby – nefrológia  6
5105904vnútorné choroby – respirológia a TBC  6
5105905vnútorné choroby – diabetológia  6
5105906vnútorné choroby – endokrinológia  6
5105907vnútorné choroby – hematológia – onkológia  6
5105908vnútorné choroby – reumatológia  6
5106900epidemiológia  6
5107900hygiena  6
5108900chirurgia  6
5108901chirurgia – urológia  6
5108902chirurgia – ortopédia  6
5108903chirurgia – plastická chirurgia  6
5108904chirurgia – neurochirurgia  6
5109900röntgenológia a rádiológia  6
5110900gynekológia a pôrodníctvo  6
5111900pediatria  6
5112900neurológia  6
5113900psychiatria  6
5114900dermatovenerológia  6
5116900oftalmológia  6
5117900stomatológia  6
5119900otorinolaryngológia  6
5121900telovýchovné lekárstvo  6
5122900toxikológia (aj pre farmaceutické vedy)  6
5122902toxikológia – veterinárna toxikológia a farmakológia  6
5127900klinická farmakológia (aj pre farmaceutické vedy)  6
5128900lekárska biofyzika  6
5132900urológia  6
5136900ortopédia  6
5141800všeobecné lekárstvo  5A
5144900sociálne lekárstvo (aj pre sociálne vedy)  6
5145900nukleárna medicína  6
5149900anesteziológia a resuscitácia  6
5153900anatómia, histológia a embryológia  6
5155900patologická anatómia, súdne lekárstvo  6
5157900fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia  6
5157904fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia – fyziatria, balneológia a rehabilitácia  6
5159900patologická anatómia a súdne lekárstvo  6
5166800zubné lekárstvo  5A
5166900zubné lekárstvo  6
5168900klinická biochémia  6
5169900lekárska, klinická a farmaceutická biochémia  6
5175900neurovedy  6
    52Farmaceutické vedy   
5201900farmaceutická chémia  6
5202900farmakognózia  6
5203900galenická farmácia  6
5204900kontrola chemických liečiv  6
5206900sociálna farmácia – lekárenstvo  6
5208900lekárenstvo – sociálna farmácia  6
5214800farmácia  5A
5216900klinická farmácia  6
5231700zdravotnícke a diagnostické pomôcky/Bc/5A
    53Zdravotnícke odbory vzdelávania na stredných zdravotníckych školách   
5304600asistent výživy  3A*)
5308600zdravotnícky laborant  3A*)
5310600zubný technik/PŠ/4A
5311600farmaceutický laborant  3A*)
5312600očný optik/PŠ/4A
5314600ortopedický technik/PŠ/4A
5315600zdravotnícky záchranár/PŠ/4A
5317700diplomovaný fyzioterapeut  5B
5325700diplomovaná všeobecná sestra  5B
5328700diplomovaná dentálna hygienička  5B
5329700diplomovaný zubný technik  5B
5332700diplomovaný zdravotnícky záchranár  5B
5333700diplomovaný rádiologický asistent  5B
5335700diplomovaný optometrista  5B
5345700diplomovaný medicínsko-technický laborant  5B
5356600zdravotnícky asistent  3A*)
5358600zubný asistent  3A*)
5370600masér  3A*)
5371300sanitár  3C
5376600masér pre zrakovo hendikepovaných  3A*)
    56Nelekárske zdravotnícke vedy   
5602700ošetrovateľstvo/Bc/5A
5602800ošetrovateľstvo  5A
5602900ošetrovateľstvo  6
5605700urgentná zdravotná starostlivosť/Bc/5A
5607700verejné zdravotníctvo/Bc/5A
5607800verejné zdravotníctvo  5A
5607805verejné zdravotníctvo – administrácia vo verejnom zdravotníctve  5A
5607900verejné zdravotníctvo  6
5609700pôrodná asistencia/Bc/5A
5609800pôrodná asistencia  5A
5611700fyzioterapia/Bc/5A
5611800fyzioterapia  5A
5611900fyzioterapia  6
5613700fyziologická a klinická výživa/Bc/5A
5616700laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve/Bc/5A
5616800laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve  5A
5616900laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve  6
5621700rádiologická technika/Bc/5A
5626700dentálna hygiena/Bc/5A
5628700zubná technika/Bc/5A
KódNázovCharakteristikaSt. vz.
    6Spoločenské vedy, náuky a služby I   
    61Filozofické vedy   
6101900systematická filozofia  6
6102900dejiny filozofie  6
6103900logika a metodológia vedy  6
6107700filozofia/Bc/5A
6107701filozofia – sociálna filozofia/Bc/5A
6107702filozofia – etika/Bc/5A
6107705filozofia – základy kresťanskej filozofie a katolíckej teológie/Bc/5A
6107706filozofia – kresťanská filozofia/Bc/5A
6107708filozofia – filozofia – klasické jazyky/Bc/5A
6107711filozofia – filozofia a teória ekologizácie/Bc/5A
6107713filozofia – humanitné štúdiá/Bc/5A
6107800filozofia  5A
6107801filozofia – sociálna filozofia  5A
6107802filozofia – etika  5A
6107806filozofia – kresťanská filozofia  5A
6107900filozofia  6
6107903filozofia – systematická filozofia  6
6109800filozofia – politológia  5A
6110800kresťanská filozofia  5A
6121700sociológia/Bc/5A
6121800sociológia  5A
6121900sociológia  6
6124700propagácia/Bc/5A
6125800propagácia a reklama  5A
6131700etika/Bc/5A
6131701etika – etika profesijných činností/Bc/5A
6131703etika – aplikovaná etika – etika profesijných činností/Bc/5A
6131704etika – aplikovaná etika/Bc/5A
6131705etika – etika – klasické jazyky/Bc/5A
6131707etika – etika – estetika/Bc/5A
6131708etika – etika – sociálna práca/Bc/5A
6131711etika – aplikovaná etika – britské a americké štúdiá/Bc/5A
6131714etika – aplikovaná etika – nemecký jazyk a literatúra/Bc/5A
6131717etika – aplikovaná etika – filozofia/Bc/5A
6131721etika – aplikovaná etika – biológia/Bc/5A
6131722etika – aplikovaná etika – chémia/Bc/5A
6131723etika – aplikovaná etika – geografia/Bc/5A
6131724etika – aplikovaná etika – fyzika/Bc/5A
6131725etika – aplikovaná etika – matematika/Bc/5A
6131726etika – aplikovaná etika – informatika/Bc/5A
6131731etika – hospodárska a podnikateľská etika/Bc/5A
6131800etika  5A
6131802etika – aplikovaná etika – etická expertíza a etické poradenstvo  5A
6131804etika – aplikovaná etika  5A
6131807etika – etika – estetika  5A
6131808etika – etika – sociálna práca  5A
6131834etika – etika vzťahov s verejnosťou a obchodný protokol  5A
6131900etika  6
6131904etika – aplikovaná etika  6
6131937etika – etika a morálna filozofia  6
6160800gréckokatolícka teológia  5A
6161700katolícka teológia/Bc/5A
6161702katolícka teológia – katechetika/Bc/5A
6161705katolícka teológia – nábožensko-kultúrne štúdiá/Bc/5A
6161708katolícka teológia – riadenie cirkevných a neziskových organizácií/Bc/5A
6161709katolícka teológia – náuka o rodine/Bc/5A
6161800katolícka teológia  5A
6161802katolícka teológia – katechetika  5A
6161808katolícka teológia – riadenie cirkevných a neziskových organizácií  5A
6161809katolícka teológia – náuka o rodine  5A
6161900katolícka teológia  6
6162800všeobecná katolícka teológia  5A
6163700evanjelická teológia/Bc/5A
6163702evanjelická teológia – evanjelická sociálna diakonia/Bc/5A
6163704evanjelická teológia – evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc/Bc/5A
6163800evanjelická teológia  5A
6163803evanjelická teológia – evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci  5A
6163900evanjelická teológia  6
6164800pravoslávna teológia  5A
6164900pravoslávna teológia  6
6165800evanjelikálna teológia a misia  5A
6166700misionár evanjelikálnych cirkví/Bc/5A
6167800evanjelikálna teológia  5A
6168700katechéta evanjelikálnych cirkví/Bc/5A
6169800kazateľ evanjelikálnych cirkví  5A
6171700teológia/Bc/5A
6171705teológia – evanjelikálna teológia a misia/Bc/5A
6171708teológia – misiológia a diakonia/Bc/5A
6171709teológia – misijná práca s deťmi a mládežou/Bc/5A
6171711teológia – animácia voľnočasových aktivít/Bc/5A
6171712teológia – misijná práca/Bc/5A
6171800teológia  5A
6171804teológia – evanjelikálna teológia  5A
6171807teológia – reformovaná teológia  5A
6171810teológia – probačná a mediačná práca  5A
6171900teológia  6
    62Ekonomické vedy   
6201900ekonomická teória  6
6201901ekonomická teória – dejiny ekonomických teórií  6
6201902ekonomická teória – hospodárske systémy  6
6201903ekonomická teória – hospodárska politika  6
6202900riadenie a plánovanie  6
6203900odvetvové a prierezové ekonomiky  6
6203901odvetvové a prierezové ekonomiky – ekonomika obchodu a priemyslu  6
6203902odvetvové a prierezové ekonomiky – ekonomika a manažment poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva  6
6203903odvetvové a prierezové ekonomiky – ekonomika dopravy a spojov  6
6203904odvetvové a prierezové ekonomiky – ekonomika dopravy, spojov a služieb  6
6203905odvetvové a prierezové ekonomiky – ekonomika obchodu a služieb  6
6203907odvetvové a prierezové ekonomiky – ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva  6
6204900svetová ekonomika  6
6205900dejiny národného hospodárstva  6
6207800národohospodárska teória a politika  5A
6208900ekonomika a riadenie podnikov  6
6209700účtovníctvo/Bc/5A
6209704účtovníctvo – účtovníctvo a hospodárska informatika/Bc/5A
6209800účtovníctvo  5A
6209802účtovníctvo – účtovníctvo a audítorstvo  5A
6209803účtovníctvo – účtovníctvo a finančné riadenie  5A
6209900účtovníctvo  6
6211700štatistika/Bc/5A
6211703štatistika – poistná matematika/Bc/5A
6211706štatistika – matematická štatistika a finančná matematika/Bc/5A
6211800štatistika  5A
6211805štatistika – pravdepodobnosť a matematická štatistika  5A
6211900štatistika  6
6215800poistná matematika a štatistika  5A
6216700poisťovníctvo/Bc/5A
6216800poisťovníctvo  5A
6216900poisťovníctvo  6
6218700verejná správa a regionálny rozvoj/Bc/5A
6218702verejná správa a regionálny rozvoj – európske rozvojové programy/Bc/5A
6218703verejná správa a regionálny rozvoj – regionálny rozvoj/Bc/5A
6218704verejná správa a regionálny rozvoj – manažment rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu/Bc/5A
6218705verejná správa a regionálny rozvoj – európske programy rozvoja vidieka/Bc/5A
6218706verejná správa a regionálny rozvoj – verejná správa/Bc/5A
6218707verejná správa a regionálny rozvoj – regionálny rozvoj a verejná správa/Bc/5A
6218708verejná správa a regionálny rozvoj – regionálny rozvoj a verejné financie/Bc/5A
6218800verejná správa a regionálny rozvoj  5A
6218802verejná správa a regionálny rozvoj – európske rozvojové programy  5A
6218803verejná správa a regionálny rozvoj – regionálny rozvoj  5A
6218804verejná správa a regionálny rozvoj – manažment rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu  5A
6218900verejná správa a regionálny rozvoj  6
6218901verejná správa a regionálny rozvoj – integrovaný rozvoj vidieka  6
6218902verejná správa a regionálny rozvoj – európske rozvojové programy  6
6218903verejná správa a regionálny rozvoj – regionálny rozvoj  6
6221700medzinárodné ekonomické vzťahy/Bc/5A
6221707medzinárodné ekonomické vzťahy – medzinárodné podnikanie v agrárnych komoditách/Bc/5A
6221708medzinárodné ekonomické vzťahy – medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami/Bc/5A
6221800medzinárodné ekonomické vzťahy  5A
6221803medzinárodné ekonomické vzťahy – európske štúdiá  5A
6221804medzinárodné ekonomické vzťahy – hospodárska diplomacia  5A
6221900medzinárodné ekonomické vzťahy  6
6225800medzinárodné podnikanie  5A
6225803medzinárodné podnikanie – medzinárodný obchod  5A
6225804medzinárodné podnikanie – podnikanie
v Európskej únii
  5A
6225806medzinárodné podnikanie – ekonomika a manažment medzinárodného podnikania  5A
6225807medzinárodné podnikanie – medzinárodný manažment  5A
6225900medzinárodné podnikanie  6
6225902medzinárodné podnikanie – manažment medzinárodného podnikania  6
6227800medzinárodný obchod  5A
6227801medzinárodný obchod – medzinárodný agrárny obchod a colný dohľad  5A
6227802medzinárodný obchod – komunikácia v medzinárodnom agrárnom obchode  5A
6230700národné hospodárstvo/Bc/5A
6230704národné hospodárstvo – ekonomická teória a ekonomická žurnalistika/Bc/5A
6230706národné hospodárstvo – ľudské zdroje v sociálno-ekonomickom rozvoji/Bc/5A
6230707národné hospodárstvo – ľudské zdroje a sociálny manažment/Bc/5A
6230800národné hospodárstvo  5A
6230801národné hospodárstvo – hospodárska politika  5A
6230802národné hospodárstvo – územná verejná správa a regionálny rozvoj  5A
6230803národné hospodárstvo – sociálny rozvoj a práca  5A
6230804národné hospodárstvo – ekonomická teória a ekonomická žurnalistika  5A
6230805národné hospodárstvo – sociálny rozvoj a sociálna politika  5A
6231700ekonómia národného hospodárstva/Bc/5A
6232800ekonomika priemyslu  5A
6233800ekonomika poľnohospodárstva  5A
6233801ekonomika poľnohospodárstva – ekonomika podnikov  5A
6233802ekonomika poľnohospodárstva – financie v poľnohospodárstve  5A
6233803ekonomika poľnohospodárstva – účtovníctvo a audítorstvo  5A
6233804ekonomika poľnohospodárstva – podnikanie a právo v poľnohospodárstve  5A
6233805ekonomika poľnohospodárstva – regionálny rozvoj  5A
6235800financie  5A
6235900financie  6
6235902financie – financie a bankovníctvo  6
6236800matematické metódy v ekonomike  5A
6237800ekonomické informácie a kontrola  5A
6238800ekonomika vnútorného obchodu  5A
6239800ekonomika zahraničného obchodu  5A
6240800systémové inžinierstvo  5A
6241800ekonomická štatistika  5A
6242700ekonomika služieb a cestovného ruchu/Bc/5A
6242800ekonomika služieb a cestovného ruchu  5A
6245800ekonomika investičného a vedecko-technického rozvoja  5A
6249800ekonometria a operačný výskum  5A
6249900ekonometria a operačný výskum  6
6250800automatizované systémy riadenia v ekonomike  5A
6251700informačná technológia/Bc/5A
6252700verejná ekonomika a služby/Bc/5A
6252800verejná ekonomika a služby  5A
6252802verejná ekonomika a služby – ekonomika a správa území  5A
6252803verejná ekonomika a služby – ekonomika verejných služieb  5A
6252804verejná ekonomika a služby – ekonomika zdravotníctva  5A
6252900verejná ekonomika a služby  6
6253800ekonomika verejných služieb  5A
6258700kvantitatívne metódy v ekonómii/Bc/5A
6258704kvantitatívne metódy v ekonómii – manažérske rozhodovanie a informačné technológie/Bc/5A
6258708kvantitatívne metódy v ekonómii – aplikovaná ekonómia/Bc/5A
6258800kvantitatívne metódy v ekonómii  5A
6258802kvantitatívne metódy v ekonómii – operačný výskum a ekonometria  5A
6258803kvantitatívne metódy v ekonómii – štatistické metódy v ekonómii  5A
6258806kvantitatívne metódy v ekonómii – aktuárstvo  5A
6258808kvantitatívne metódy v ekonómii – aplikovaná ekonómia  5A
6258900kvantitatívne metódy v ekonómii  6
6259700odvetvové ekonomiky a manažment/Bc/5A
6259702odvetvové ekonomiky a manažment – ekonomika a manažment agrosektora/Bc/5A
6259704odvetvové ekonomiky a manažment – ekonomika a manažment obnoviteľných prírodných zdrojov /Bc/5A
6259705odvetvové ekonomiky a manažment – manažment a ekonomika lesných zdrojov a podnikov/Bc/5A
6259708odvetvové ekonomiky a manažment – elektronický obchod a manažment/Bc/5A
6259800odvetvové ekonomiky a manažment  5A
6259802odvetvové ekonomiky a manažment – ekonomika a manažment agrosektora  5A
6259803odvetvové ekonomiky a manažment – manažment a financovanie lesných podnikov  5A
6259808odvetvové ekonomiky a manažment – elektronický obchod a manažment  5A
6259900odvetvové ekonomiky a manažment  6
6259904odvetvové ekonomiky a manažment – ekonomika a manažment obnoviteľných prírodných zdrojov  6
6262700obchodné podnikanie/Bc/5A
6262702obchodné podnikanie – podnikanie v obchode a cestovnom ruchu/Bc/5A
6262703obchodné podnikanie – zahraničnoobchodné podnikanie/Bc/5A
6262704obchodné podnikanie – medzinárodné podnikanie v obchode a v službách/Bc/5A
6263800verejná ekonomika a správa  5A
6263801verejná ekonomika a správa – ekonomika a manažment verejných služieb  5A
6263802verejná ekonomika a správa – ekonomika a manažment zdravotníctva  5A
6263803verejná ekonomika a správa – ekonomika a manažment vo vzdelávaní  5A
6263804verejná ekonomika a správa – ekonomika a správa území  5A
6264700podniková ekonomika/Bc/5A
6265700hospodárska politika/Bc/5A
6265800hospodárska politika  5A
6266800podnikové financie  5A
6268800podnikové hospodárstvo  5A
6269800podnikový manažér  5A
6270900riadenie a ekonomika podnikov  6
6271700financie, bankovníctvo a investovanie/Bc/5A
6271706financie, bankovníctvo a investovanie – účtovníctvo a audítorstvo/Bc/5A
6271707financie, bankovníctvo a investovanie – aplikácia informačných technológií/Bc/5A
6271800financie, bankovníctvo a investovanie  5A
6271801financie, bankovníctvo a investovanie – finančný manažment  5A
6271802financie, bankovníctvo a investovanie – bankovníctvo  5A
6271803financie, bankovníctvo a investovanie – daňovníctvo a daňové poradenstvo  5A
6271804financie, bankovníctvo a investovanie – financie  5A
6271806financie, bankovníctvo a investovanie – účtovníctvo a audítorstvo  5A
6271807financie, bankovníctvo a investovanie – aplikácia informačných technológií  5A
6273700finančná sústava a peňažníctvo/Bc/5A
6273800finančná sústava a peňažníctvo  5A
6275700finančný manažment podniku/Bc/5A
6275800finančný manažment podniku  5A
6275801finančný manažment podniku – finančný manažment a účtovníctvo podniku  5A
6275802finančný manažment podniku – podnikové financie  5A
6276700finančný manažment/Bc/5A
6276800finančný manažment  5A
6276802finančný manažment – medzinárodný finančný manažment  5A
6276804finančný manažment – finančný manažment a účtovníctvo podniku  5A
6276805finančný manažment – podnikové financie  5A
6276806finančný manažment – manažment a ekonomické znalectvo  5A
6276900finančný manažment  6
6276903finančný manažment – finančný manažment podniku  6
6277800ekonomika a riadenie podniku  5A
6277801ekonomika a riadenie podniku – ekonomika a riadenie malých a stredných podnikov  5A
6277802ekonomika a riadenie podniku – manažment a marketing  5A
6278700manažment a ekonomika podniku/Bc/5A
6278800manažment a ekonomika podniku  5A
6279700ľudské zdroje a personálny manažment/Bc/5A
6279800ľudské zdroje a personálny manažment  5A
6280800obchod a marketing  5A
6280803obchod a marketing – obchodný manažment  5A
6280804obchod a marketing – marketingový manažment  5A
6280805obchod a marketing – manažment predaja  5A
6280808obchod a marketing – agrárny obchod a marketing  5A
6280900obchod a marketing  6
6280902obchod a marketing – marketingový a obchodný manažment  6
6281800marketing  5A
6282800marketingová komunikácia  5A
6284700ekonomika a manažment podniku/Bc/5A
6284711ekonomika a manažment podniku – ekonomika a manažment podnikania/Bc/5A
6284712ekonomika a manažment podniku – ekonomika podniku/Bc/5A
6284713ekonomika a manažment podniku – manažment podniku/Bc/5A
6284715ekonomika a manažment podniku – podnikový manažment/Bc/5A
6284716ekonomika a manažment podniku – podnikový manažment v drevospracúvacom priemysle/Bc/5A
6284718ekonomika a manažment podniku – podnikové hospodárstvo a manažment/Bc/5A
6284719ekonomika a manažment podniku – manažment malých a stredných podnikov v regiónoch/Bc/5A
6284721ekonomika a manažment podniku – verejná ekonomika a služby/Bc/5A
6284726ekonomika a manažment podniku – cestovný ruch/Bc/5A
6284800ekonomika a manažment podniku  5A
6284801ekonomika a manažment podniku – manažment turizmu a hotelierstva  5A
6284802ekonomika a manažment podniku – personálny manažment  5A
6284803ekonomika a manažment podniku – manažment výroby a logistika  5A
6284804ekonomika a manažment podniku – všeobecný manažment  5A
6284805ekonomika a manažment podniku – ekonomika podnikateľského subjektu  5A
6284806ekonomika a manažment podniku – manažérstvo kvality  5A
6284807ekonomika a manažment podniku – marketingový manažment podniku  5A
6284808ekonomika a manažment podniku – finančné riadenie podniku  5A
6284809ekonomika a manažment podniku – personálny manažment podniku  5A
6284812ekonomika a manažment podniku – ekonomika podniku  5A
6284813ekonomika a manažment podniku – manažment podniku  5A
6284814ekonomika a manažment podniku – ekonomika a manažment malých a stredných podnikov  5A
6284816ekonomika a manažment podniku – podnikový manažment v drevospracúvacom priemysle  5A
6284820ekonomika a manažment podniku – ekonomika zdravotníctva  5A
6284822ekonomika a manažment podniku – ekonomika verejných služieb  5A
6284823ekonomika a manažment podniku – ekonomika a správa území  5A
6284824ekonomika a manažment podniku – financie, bankovníctvo a investovanie  5A
6284827ekonomika a manažment podniku – ekonomika podnikov cestovného ruchu  5A
6284828ekonomika a manažment podniku – interkultúrna komunikácia v cestovnom ruchu    5A
6284829ekonomika a manažment podniku – riadenie cestovného ruchu  5A
6284900ekonomika a manažment podniku  6
6285700kvantitatívne metódy v ekonómii a v podnikaní/Bc/5A
6285800kvantitatívne metódy v ekonómii a v podnikaní  5A
6286800ekonomika a manažment rozvoja krajiny  5A
6287800podnikateľský manažment  5A
6288700manažment a marketing/Bc/5A
6288800manažment a marketing  5A
6289700manažment/Bc/5A
6289703manažment – finančný manažment/Bc/5A
6289712manažment – medzinárodný manažment/Bc/5A
6289717manažment – znalostný manažment/Bc/5A
6289800manažment  5A
6289801manažment – európska integrácia  5A
6289805manažment – marketing  5A
6289806manažment – strategický manažment  5A
6289807manažment – finančný manažment a finančné služby  5A
6289808manažment – manažment informačných systémov  5A
6289809manažment – manažment organizácie a manažment ľudských zdrojov  5A
6289810manažment – manažment verejnej správy a regiónov  5A
6289812manažment – medzinárodný manažment  5A
6289814manažment – informačný manažment  5A
6289815manažment – manažment ľudských zdrojov  5A
6289817manažment – znalostný manažment  5A
6289818manažment – riadenie podniku  5A
6289900manažment  6
6289921manažment – manažment v terciárnej sfére  6
6290700podnikový manažment/Bc/5A
6290800podnikový manažment  5A
6290900podnikový manažment  6
6291700podnikový ekonóm/Bc/5A
6292600hospodárska informatika/PŠ/4A
6292700hospodárska informatika/Bc/5A
6292703hospodárska informatika – hospodárska informatika a účtovníctvo/Bc/5A
6292704hospodárska informatika – manažérska informatika/Bc/5A
6292800hospodárska informatika  5A
6292900hospodárska informatika  6
6294700hospodárska informatika a účtovníctvo/Bc/5A
6294800hospodárska informatika a účtovníctvo  5A
6295700komerčné inžinierstvo/Bc/5A
6295800komerčné inžinierstvo  5A
6296800všeobecná ekonomická teória  5A
6297800makroekonomická regulácia  5A
6298700podnikohospodárske náuky/Bc/5A
6298800podnikohospodárske náuky  5A
    63Ekonomika a organizácia, obchod a služby I   
6305700všeobecný manažment/Bc/5A
6305800všeobecný manažment  5A
6308600verejná správa/PŠ/4A
6308800verejná správa  5A
6310700financie  5B
6312800cestovný ruch a hotelierstvo  5A
6313700manažment turizmu a hotelierstva/Bc/5A
6314600cestovný ruch/PŠ/4A
6314700cestovný ruchaj /Bc/5B, 5A
6314800cestovný ruch  5A
6314802cestovný ruch – interkultúrna komunikácia v cestovnom ruchu  5A
6314803cestovný ruch – ekonomika a manažment hotelierstva a pohostinstva  5A
6314804cestovný ruch – ekonomika a manažment cestovných kancelárií  5A
6314807cestovný ruch – ekonomika podnikov cestovného ruchu  5A
6314808cestovný ruch – riadenie cestovného ruchu  5A
6314809cestovný ruch – manažment cestovného ruchu  5A
6314900cestovný ruch  6
6315700cestovný ruch a spoločné stravovanie/Bc/5A
6315800cestovný ruch a spoločné stravovanie  5A
6317600obchodná akadémia  3A*)
6317607obchodná akadémia – bankovníctvo  3A*)
6317609obchodná akadémia – malé a stredné podnikanie  3A*)
6317674obchodná akadémia – bilingválne štúdium  3A*)
6317676obchodná akadémia – s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy  3A*)
6318700manažment hotelov a cestovných kancelárií  5B
6318701manažment hotelov a cestovných kancelárií – manažment hotelov  5B
6318702manažment hotelov a cestovných kancelárií – manažment cestovných kancelárií  5B
6318703manažment hotelov a cestovných kancelárií – manažment turistických informačných kancelárií  5B
6322800hotelierstvo  5A
6323600hotelová akadémia  3A*)
6323601hotelová akadémia – hotelový manažment  3A*)
6323602hotelová akadémia – gastronomický manažment  3A*)
6324600manažment regionálneho cestovného ruchu  3A*)
6325600ekonomické lýceum  3A*)
6326600efektívny manažment/PŠ/4A
6328600ekonomické a obchodné služby  3A*)
6328601ekonomické a obchodné služby – manažment obchodu  3A*)
6329600obchodné a informačné služby  3A*)
6329601obchodné a informačné služby – medzinárodné obchodné vzťahy  3A*)
6329602obchodné a informačné služby – riadenie podniku  3A*)
6329603obchodné a informačné služby – informatika a informačné systémy  3A*)
6332700daňové služby  5B
6334700trhové služby  5B
6335700medzinárodné podnikanie  5B
6336600informačné technológie a informačné služby v cestovnom ruchu  3A*)
6337600informačné technológie a informačné služby v obchode  3A
6338700manažment a ekonomika priemyselného podniku  5B
6341600škola podnikania  3A*)
6343600športový manažment  3A*)
6352600obchod a podnikanie  3A*)
6352601obchod a podnikanie – podnikanie v obchode  3A*)
6352602obchod a podnikanie – podnikanie v turistike a cestovnom ruchu  3A*)
6352603obchod a podnikanie – sekretárske práce  3A*)
6353300služby a domáce hospodárenie  3C
6354600služby a súkromné podnikanie  3A*)
6354601služby a súkromné podnikanie – hotelierstvo  3A*)
6354602služby a súkromné podnikanie – ekonomika a prevádzka odievania  3A*)
6354603služby a súkromné podnikanie – ekonomika a prevádzka kozmetiky  3A*)
6354604služby a súkromné podnikanie – marketing  3A*)
6355600služby v cestovnom ruchu  3A*)
6357600ekonomické služby/NŠ/3A
6358600sociálne služby/NŠ/3A
6360600kozmetika/PŠ/4A
6362600kozmetička a vizážistka  3A*)
    64Ekonomika a organizácia, obchod a služby II   
6401401prevádzka miestneho hospodárstva a výrobných družstiev – výroba a služby  3A
6401402prevádzka miestneho hospodárstva a výrobných družstiev – ľudová a remeselná výroba  3A
6403400podnikanie v remeslách a službách/NŠ/3A
6405400pracovník marketingu  3A*)
6411400prevádzka obchodu  3A
6411401prevádzka obchodu – vnútorný obchod/NŠ/3A
6411402prevádzka obchodu – propagácia/NŠ/3A
6411403prevádzka obchodu – knižná kultúra/NŠ/3A
6421400spoločné stravovanie/NŠ/3A
6422400telová kozmetika  3A
6423400starostlivosť o ruky a nohy  3A*)
6424200manikér – pedikér  3C
6425400kaderník – vizážista  3A
6426400vlasová kozmetika/NŠ/3A
6428200komerčný pracovník  3C
6441400kníhkupec  3A*)
6442400obchodný pracovník  3A*)
6442401obchodný pracovník – potravinársky tovar  3A*)
6442402obchodný pracovník – technický tovar  3A*)
6442403obchodný pracovník – chemický tovar  3A*)
6442404obchodný pracovník – odievanie  3A*)
6442405obchodný pracovník – rozličný tovar  3A*)
6443400obchodník/NŠ/3A
6444200čašník, servírka  3C
6444400čašník, servírka  3A*)
6445200kuchár  3C
6445400kuchár  3A*)
6446400kozmetik  3A*)
6449000technické služby v autoservise  2C
6451200aranžér  3C
6452200fotograf  3C
6453200knihár  3C
6453201knihár – ručná výroba  3C
6453202knihár – priemyselná výroba  3C
6456200kaderník  3C
6460200predavač  3C
6460201predavač – potravinársky tovar  3C
6460202predavač – rozličný tovar  3C
6460203predavač – elektrotechnický tovar  3C
6460204predavač – drogériový tovar  3C
6460205predavač – motorové vozidlá  3C
6460206predavač – stavebniny a remeselnícke potreby  3C
6460207predavač – textil a odevy  3C
6460208predavač – obuv a kožená galantéria  3C
6460209predavač – domáce potreby  3C
6460210predavač – drobný tovar  3C
6460211predavač – hodiny a klenoty  3C
6460212predavač – nábytok a bytové zariadenie  3C
6460213predavač – záhradnícky tovar a potreby  3C
6475200technicko-administratívny pracovník  3C
6476400technicko-ekonomický pracovník/NŠ/3A
6478200obchodno-administratívny zamestnanec/ŠP/2C
6480200operátor skladovania  3C
6480201operátor skladovania – hutnícke a strojárske výrobky  3C
6480202operátor skladovania – obchod  3C
6486200opatrovateľská starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnej starostlivosti/ŠP/2C
6487200sociálne služby/ŠP/2C
6487201sociálne služby – sociálne zariadenia/ŠP/2C
6489200hostinský, hostinská  3C
6490200kuchár, čašník; kuchárka, servírka  3C
6490201kuchár, čašník; kuchárka, servírka – príprava jedál  3C
6490202kuchár, čašník; kuchárka, servírka – obsluha  3C
6490203kuchár, čašník; kuchárka, servírka – pohostinstvo  3C
6491200obchodná prevádzka/ŠP/2C
6491201obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál/ŠP/2C
6491202obchodná prevádzka – príprava, skladovanie a predaj tovaru/ŠP/2C
6492000praktická škola/ŠP/2C
6494200služby a domáce práce/ŠP/2C
6495200polygrafická výroba/ŠP/2C
6495201polygrafická výroba – knihárne a kartonáž/ŠP/2C
6497200pedikúra – manikúra/ŠP/2C
    67Politické vedy   
6701900teória a metodológia sociológie  6
6702900odvetvové sociológie  6
6703700politológia/Bc/5A
6703704politológia – európske štúdiá/Bc/5A
6703705politológia – liberálne štúdiá/Bc/5A
6703800politológia  5A
6703804politológia – európske štúdiá  5A
6704800politológia v kombinácii  5A
6705900porovnávacia politológia  6
6707900teória politiky  6
6707902teória politiky – politická veda  6
6707903teória politiky – politológia  6
6707904teória politiky – európske štúdiá a politiky  6
6709700verejná politika a verejná správa/Bc/5A
6709703verejná politika a verejná správa – verejná správa/Bc/5A
6709705verejná politika a verejná správa – európska verejná správa/Bc/5A
6709800verejná politika a verejná správa  5A
6709802verejná politika a verejná správa – verejná politika  5A
6709803verejná politika a verejná správa – verejná správa  5A
6711900prognostika