Zákon č. 101/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov

Čiastka 35/2011
Platnosť od 07.04.2011
Najbližšie účinné znenie 01.05.2011
Zrušený 280/2017 Z. z. (nepriamo)

OBSAH

101

ZÁKON

z 22. marca 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení zákona č. 601/2008 Z. z. a zákona č. 390/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 písm. b) sa slová „k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva“ nahrádzajú slovami „k Zmluve o fungovaní Európskej únie“.

2. V § 1 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Podrobnosti o rozsahu, spôsobe a o podmienkach poskytovania podpory podľa odseku 1 písm. a) ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

3. V § 2 písm. f) sa slová „k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva“ nahrádzajú slovami „k Zmluve o fungovaní Európskej únie“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2011.


Richard Sulík v. r.

Iveta Radičová v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.