Zákon č. 544/2010 Z. z.Zákon o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Čiastka 197/2010
Platnosť od 30.12.2010
Účinnosť od 01.09.2019
Literatúra 5
Rozhodnutia súdov 1
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené