Zákon č. 508/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 354/2011 Z. z.(nepriamo), 486/2013 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 191/2010
Platnosť od 28.12.2010
Účinnosť od 01.01.2014

508

ZÁKON

z 8. decembra 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 652/2004 Z. z., zákona č. 518/2005 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 397/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z. a zákona č. 466/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa slová „Európskou úniou (ďalej len „únia“)“ nahrádzajú slovami „colným územím Európskej únie1a) (ďalej len „colné územie únie“)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

1a) Čl. 3 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 v platnom znení.“.

2. V § 2 písmeno b) znie:

b) členským štátom štát, ktorý je členským štátom Európskej únie (ďalej len „únia“),“.

3. V § 2 písm. c) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „za tretí štát sa považuje aj územie členského štátu únie, ktoré nie je colným územím únie,“.

4. § 5 znie:

㤠5

(1) Colný orgán kontroluje, či dovážaný výrobok

a) pri jeho správnej inštalácii, údržbe a používaní nemá vlastnosti, ktoré odôvodňujú podozrenie z vážneho a bezprostredného ohrozenia zdravia a bezpečnosti vo všeobecnosti, zdravia a bezpečnosti pri práci, ochrany spotrebiteľa, životného prostredia a verejnosti,

b) má pripojenú sprievodnú dokumentáciu podľa osobitného predpisu, ktorý harmonizuje podmienky uvádzania výrobkov na trh4b) a je označený v súlade s týmto osobitným predpisom,

c) má správne umiestnené označenie CE.4c)

(2) Dovozca výrobku je povinný na výzvu colného orgánu preukázať, že ním dovážaný výrobok má vyhlásenie o zhode alebo certifikát zhody a označenie CE, ak tak ustanovuje osobitný predpis, ktorý harmonizuje podmienky uvádzania výrobkov na trh.

(3) Colný orgán bez zbytočného odkladu požiada pred prepustením dovážaného výrobku do colného režimu voľný obeh príslušný orgán dozoru a kontroly4d) o vydanie záväzného stanoviska podľa osobitného predpisu,4e) ak má podozrenie, že dovážaný výrobok

a) pri jeho správnej inštalácii, údržbe a používaní môže vážne a bezprostredne ohroziť zdravie a bezpečnosť vo všeobecnosti, zdravie a bezpečnosť pri práci, ochranu spotrebiteľa, životné prostredie a verejnosť,

b) nemá pripojenú sprievodnú dokumentáciu podľa osobitného predpisu, ktorý harmonizuje podmienky uvádzania výrobkov na trh alebo nie je označený v súlade s týmto osobitným predpisom, alebo

c) nemá správne umiestnené označenie CE.

(4) Ak orgán dozoru a kontroly vydá záväzné stanovisko, v ktorom podozrenie podľa odseku 3 nepotvrdí, a ak sú splnené ostatné podmienky a formality ustanovené v osobitnom predpise,1) colný orgán prepustí dovážaný výrobok do colného režimu voľný obeh. Colný orgán rovnako prepustí dovážaný výrobok do colného režimu voľný obeh, ak mu orgán dozoru a kontroly do troch pracovných dní odo dňa požiadania nedoručí záväzné stanovisko podľa odseku 5 alebo oznámenie podľa odseku 6.

(5) Colný orgán neprepustí dovážaný výrobok do colného režimu voľný obeh, ak orgán dozoru a kontroly doručí v lehote uvedenej v odseku 4 záväzné stanovisko, podľa ktorého dovážaný výrobok pri jeho správnej inštalácii, údržbe a používaní vážne a bezprostredne ohrozuje zdravie a bezpečnosť vo všeobecnosti, zdravie a bezpečnosť pri práci, ochranu spotrebiteľa, životné prostredie a verejnosť, alebo nemá náležitosti uvedené v odseku 1 písm. b) alebo písm. c).

(6) Ak orgán dozoru a kontroly v lehote uvedenej v odseku 4 doručí colnému orgánu oznámenie, že na vydanie záväzného stanoviska potrebuje dlhší čas, colný orgán preruší colné konanie do dňa doručenia záväzného stanoviska, najdlhšie však na 30 dní; na dočasne uskladnený tovar sa použije § 23. Po doručení záväzného stanoviska postupuje colný orgán primerane podľa odsekov 4 a 5.

(7) Na ďalší postup colného orgánu pri kontrole dovážaného výrobku v súvislosti s jeho uvedením na trh sa použije osobitný predpis.4f)

(8) Colný orgán dovážaný výrobok zničí,4g) ak orgán dozoru a kontroly nariadi jeho zničenie podľa osobitného predpisu.4h)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 4b až 4h znejú:

4b) Napríklad nariadenie Komisie (ES) č. 1275/2008 zo 17. decembra 2008, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn elektrických a elektronických zariadení v domácnosti a kancelárskych zariadení v súvislosti so spotrebou elektrickej energie v stave pohotovosti a vo vypnutom stave (Ú. v. EÚ L 339, 18. 12. 2008) v platnom znení.

4c) § 21 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4d) § 20 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

4e) § 20 ods. 3 písm. i) zákona č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

4f) Čl. 29 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13. 8. 2008).

4g) Čl. 56 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 v platnom znení.

4h) § 20 ods. 3 písm. g) zákona č. 250/2007 Z. z. v znení zákona č. 397/2008 Z. z.“.

5. Poznámky pod čiarou k odkazom 5a, 6, 7, 8, 8a, 8b a 8c sa vypúšťajú.

6. Poznámky pod čiarou k odkazom 22, 26, 28 a 29 znejú:

22) Čl. 114 až 121 nariadenia Rady (ES) č. 1186/2009 zo 16. novembra 2009 ustanovujúceho systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 324, 10. 12. 2009).

26) Čl. 41 nariadenia Rady (ES) č. 1186/2009.

28) Čl. 35 až 40 nariadenia Rady (ES) č. 1186/2009.

29) Čl. 25 až 27 nariadenia Rady (ES) č. 1186/2009.“.

7. V § 18a sa odkaz 29a nad slovom „predpisu“ nahrádza odkazom 32a.

Poznámka pod čiarou k odkazu 32a znie:

32a) Čl. 1 bod 16 a čl. 4k až 4t nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 v platnom znení.“.

8. § 41 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Náležitosti žiadosti o zriadenie slobodného pásma a doklady a podklady, ktoré sa pripájajú k žiadosti, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.

9. § 42 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Náležitosti žiadosti o zriadenie slobodného skladu a doklady a podklady, ktoré sa pripájajú k žiadosti, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.

10. Poznámky pod čiarou k odkazom 58, 59 a 70 znejú:

58) Čl. 107 ods. 2 písm. a) prvá zarážka nariadenia Rady (ES) č. 1186/2009.

59) Čl. 39 a 40 nariadenia Rady (ES) č. 1186/2009.

70) Čl. 61 až 80 nariadenia Rady (ES) č. 1186/2009.“.

11. V § 85 ods. 3 tretia veta znie: „Ak colný úrad, colné riaditeľstvo alebo ministerstvo nemôže rozhodnúť do 90 dní, upovedomí o tejto skutočnosti účastníka konania s uvedením dôvodu.“.

Čl. II

Zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z. a zákona č. 517/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

V § 4 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

c) Ministerstvo financií Slovenskej republiky, ak v trestnom konaní škodu spôsobil vyšetrovateľ colnej správy alebo poverený colný orgán,“.

Doterajšie písmená c) až k) sa označujú ako písmená d) až l).

Čl. V

Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 397/2008 Z. z., zákona č. 318/2009 Z. z. a zákona č. 575/2009 Z. z. sa mení takto:

V § 20 ods. 3 písmeno i) znie:

i) vydať na požiadanie colného orgánu záväzné stanovisko25c) o tom, či dovážaný výrobok

1. pri jeho správnej inštalácii, údržbe a používaní vážne a bezprostredne ohrozuje zdravie a bezpečnosť vo všeobecnosti, zdravie a bezpečnosť pri práci, ochranu spotrebiteľa, životné prostredie a verejnosť,

2. má pripojenú sprievodnú dokumentáciu podľa osobitného predpisu, ktorý harmonizuje podmienky uvádzania výrobkov na trh25d) a je označený v súlade s týmto osobitným predpisom, alebo

3. má správne umiestnené označenie CE.25e)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 25d a 25e znejú:

25d) Napríklad nariadenie Komisie (ES) č. 1275/2008 zo 17. decembra 2008, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn elektrických a elektronických zariadení v domácnosti a kancelárskych zariadení v súvislosti so spotrebou elektrickej energie v stave pohotovosti a vo vypnutom stave (Ú. v. EÚ L 339, 18. 12. 2008) v platnom znení.

25e) § 21 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.


Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2011.


Ivan Gašparovič v. r.

Richard Sulík v. r.

Iveta Radičová v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.