Zákon č. 433/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Čiastka 162/2010
Platnosť od 17.11.2010
Účinnosť od 01.12.2010
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené