Opatrenie č. 164/2010 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2009

Čiastka 68/2010
Platnosť od 27.04.2010
Účinnosť od 30.04.2010

OBSAH

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené