Zákon č. 129/2010 Z. z.Zákon o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 55/2010
Platnosť od 02.04.2010
Účinnosť od 01.01.2019 do31.12.2019
Literatúra 3
Rozhodnutia súdov 6 583
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia s výnimkou čl. XI, ktorý nadobúda účinnosť 2. apríla 2010, s výnimkou čl. II, čl. III bodov 1 a 3, čl. IV bodov 1 až 21 a 23 až 27, čl. V, čl. VII, čl. IX a čl. X, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júna 2010, s výnimkou čl. I ust...

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené