Zákon č. 102/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 180/2013 Z. z.(nepriamo), 314/2018 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 51/2010
Platnosť od 27.03.2010
Účinnosť od 01.03.2019
Rozhodnutia súdov 1
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2010 okrem čl. I 81. bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2011.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené