Zákon č. 77/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov

Čiastka 33/2009
Platnosť od 06.03.2009
Účinnosť od 01.04.2009
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené