Vyhláška č. 600/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o osobitnom finančnom vzdelávaní osôb vykonávajúcich finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo

(v znení č. 181/2013 Z. z.)

Čiastka 199/2009
Platnosť od 31.12.2009
Účinnosť od 15.07.2013 do22.02.2018
Zrušený 39/2018 Z. z.

600

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

zo 17. decembra 2009

o osobitnom finančnom vzdelávaní osôb vykonávajúcich finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 22 ods. 9 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


§ 1

(1) Okruhy tém, ktoré sú obsahom osobitného finančného vzdelávania pre základný stupeň odbornej spôsobilosti, stredný stupeň odbornej spôsobilosti, vyšší stupeň odbornej spôsobilosti a najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti, sú uvedené v prílohe č. 1.

(2) Minimálny požadovaný počet hodín osobitného finančného vzdelávania pre jednotlivé stupne odbornej spôsobilosti je uvedený v prílohe č. 2.

§ 2

(1) Osobitné finančné vzdelávanie pre príslušný sektor1) sa vykonáva vo finančnej inštitúcii2) alebo vo vzdelávacej ustanovizni.3)

(2) Po ukončení osobitného finančného vzdelávania sa jeho účastníkom vydáva potvrdenie o absolvovaní osobitného finančného vzdelávania; toto potvrdenie sa vydáva pre každý sektor osobitne.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2010.


v z. František Palko v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 600/2009 Z. z.

OKRUHY TÉM OSOBITNÉHO FINANČNÉHO VZDELÁVANIA

A. Sektor poistenia alebo zaistenia

1. právna úprava poisťovníctva,

2. poisťovníctvo, jeho regulácia a postavenie v ekonomike, poisťovacia činnosť,

3. poistenie a jeho podstata, princípy poistných vzťahov a riziká,

4. životné poistenie, základné princípy, druh,

5. neživotné poistenie, základné princípy, produkty,

6. zákonné poistenie, povinné zmluvné poistenie a zmluvné poistenie,

7. poistná zmluva a jej náležitosti, poistné podmienky, pripoistenia a plnenia z poistných zmlúv,

8. základné princípy zaistenia a spolupoistenie,

9. analýza potrieb klienta a zisťovanie, hodnotenie a spracúvanie analýz poistného rizika v súvislosti s ponúkanými poistnými produktmi,

10. náklady na sprostredkovanie poistenia alebo zaistenia, výška poplatkov a nákladov na poistenie alebo zaistenie,

11. základy poistnej matematiky a dôchodkového zabezpečenia,

12. zdaňovanie v oblasti poistenia,

13. dohľad.

B. Sektor kapitálového trhu

1. právna úprava kapitálového trhu,

2. subjekty kapitálového trhu a ich činnosť,

3. podstata a formy investovania na finančnom trhu,

4. trhové riziko, výnos a likvidita pri investovaní,

5. ochrana klienta, garancie a garančné schémy,

6. ciele investovania, rizikový profil klienta, investičný horizont a investičná stratégia,

7. základy obchodovania s cennými papiermi,

8. finančné nástroje obchodované na kapitálovom trhu,

9. kolektívne investovanie, správcovské spoločnosti, podielové fondy,

10. alternatívne, garantované a štruktúrované formy investovania,

11. sprostredkovanie investičných služieb,

12. náklady na sprostredkovanie investícií, výška poplatkov a nákladov na investovanie,

13. zdaňovanie v oblasti investovania,

14. dohľad.

C. Sektor starobného dôchodkového sporenia

1. právna úprava starobného dôchodkového sporenia,

2. základy nemocenského poistenia, úrazového poistenia, garančného poistenia a poistenia v nezamestnanosti vo väzbe na starobné dôchodkové sporenie,

3. starobné poistenie a invalidné poistenie,

4. zmluva o starobnom dôchodkovom sporení,

5. osobný rozsah starobného dôchodkového sporenia a platenie príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,

6. dôchodky starobného dôchodkového sporenia, podmienky ich vyplácania a dedenie v starobnom dôchodkovom sporení,

7. dôchodková správcovská spoločnosť a odplata dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

8. dôchodkové fondy, investovanie v dôchodkových fondoch a osobné dôchodkové účty,

9. sprostredkovanie starobného dôchodkového sporenia,

10. informačné povinnosti v starobnom dôchodkovom sporení,

11. propagačná činnosť a reklama v starobnom dôchodkovom sporení,

12. dohľad nad vykonávaním starobného dôchodkového sporenia,

13. zdaňovanie v oblasti starobného dôchodkového sporenia.

D. Sektor doplnkového dôchodkového sporenia

1. právna úprava doplnkového dôchodkového sporenia,

2. sociálne poistenie a základy dôchodkového zabezpečenia,

3. vznik, prerušenie a zánik doplnkového dôchodkového sporenia,

4. príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie a odplata doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,

5. dávky doplnkového dôchodkového sporenia a podmienky ich vyplácania,

6. doplnková dôchodková spoločnosť a doplnkové dôchodkové fondy,

7. účastnícka zmluva, zamestnávateľská zmluva a dávkový plán,

8. sprostredkovanie doplnkového dôchodkového sporenia,

9. informačné povinnosti v doplnkovom dôchodkovom sporení,

10. zdaňovanie v oblasti doplnkového dôchodkového sporenia,

11. dohľad.

E. Sektor prijímania vkladov

1. právna úprava bankovníctva, bankový systém a centrálne banky,

2. bankové produkty a stavebné sporenie,

3. ochrana vkladov, garancie a garančné schémy,

4. úročenie, pasívne operácie bánk, platobný styk,

5. náklady na sprostredkovanie vkladov a výška poplatkov a nákladov na vkladové produkty,

6. eurozóna a postavenie Európskej centrálnej banky,

7. zdaňovanie v oblasti prijímania vkladov,

8. dohľad.

F. Sektor poskytovania úverov

1. právna úprava a teória poskytovania úverov,

2. poskytovatelia úverov a úverový register,

3. úverové produkty bánk a investičné nástroje bánk,

4. hypotekárny úver, stavebný úver, spotrebiteľský úver a lízing,

5. pôžičky podľa Občianskeho zákonníka a úvery poskytované z vlastných zdrojov,

6. úverové riziko,

7. náklady na sprostredkovanie úverov a výška poplatkov a nákladov na úverové produkty,

8. zdaňovanie v oblasti poskytovania úverov,

9. dohľad.

G. Finančné poradenstvo

1. právna úprava a základy finančného poradenstva,

2. rizikový manažment,

3. zisťovanie, hodnotenie a spracúvanie analýz finančného rizika,

4. zostavenie individuálneho finančného plánu,

5. plánovanie obchodnej činnosti,

6. finančné plánovanie pre fyzické osoby, podnikateľov, právnické osoby, malé podniky a stredné podniky,

7. základné pojmy z účtovníctva,

8. účtovníctvo podniku, zobrazenie majetku v účtovníctve podniku,

9. financovanie podniku, finančná situácia podniku,

10. zdaňovanie v oblasti finančného trhu vrátane správy daní.

H. Všeobecné znalosti a právne aspekty finančného trhu

1. základy právneho systému Slovenskej republiky, právne odvetvia, pramene práva, základné právne normy,

2. právna úprava finančného trhu,

3. finančný trh v Slovenskej republike a jeho členenie,

4. základné znalosti o retailových finančných službách,

5. zmluvy o finančných službách,

6. sprostredkovanie finančných služieb a základné znalosti z oblasti podnikania,

7. etika a ochrana spotrebiteľa pri finančných službách,

8. princípy Európskej únie v oblasti voľného poskytovania služieb a kapitálu.

Na základný stupeň odbornej spôsobilosti, stredný stupeň odbornej spôsobilosti a vyšší stupeň odbornej spôsobilosti sa vzťahujú okruhy tém uvedené v písmenách A až F a H.

Na najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti sa vzťahujú okruhy tém uvedené v písmenách A až H.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 600/2009 Z. z.

MINIMÁLNY POŽADOVANÝ POČET HODÍN OSOBITNÉHO FINANČNÉHO VZDELÁVANIA

Stupeň odbornej spôsobilostiSektor poistenia alebo zaisteniaSektor kapitálového trhuSektor starobného dôchodkového sporeniaSektor doplnkového dôchodkového sporeniaSektor prijímania vkladovSektor poskytovania úverov
Základný 5 5 5 5 5 5
Stredný 10 10 10 10 10 10
Vyšší 15 15 15 15 15 15
Najvyšší 20 20 20 20 20 20

Poznámky pod čiarou

1) § 4 písm. a) zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 132/2013 Z. z.

2) § 4 písm. b) zákona č. 186/2009 Z. z.

3) Napríklad zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.