Zákon č. 575/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 160/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 195/2009
Platnosť od 24.12.2009
Účinnosť od 01.07.2016
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené