Oznámenie č. 556/2009 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení opatrenia č. MF/25189/2008-311

Čiastka 191/2009
Platnosť od 19.12.2009
Účinnosť od 01.01.2010
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2010.

OBSAH

556

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

opatrenie z 9. decembra 2009 č. MF/24240/2009-31, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky (oznámenie č. 419/2007 Z. z.) v znení opatrenia č. MF/25189/2008-311 (oznámenie č. 627/2008 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2010.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 15/2009 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky a v elektronickej forme na internetovej stránke www.finance.gov.sk.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. decembra 2009 č. MF/24240/2009-31, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení opatrenia č. MF/25189/2008-311

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky (oznámenie č. 419/2007 Z. z.) v znení opatrenia č. MF/25189/2008-311 (oznámenie č. 627/2008 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 odsek 2 znie:

(2) Ak sa nehnuteľnosť obstaráva na základe zmluvy a do nadobudnutia vlastníctva povolením vkladu do katastra nehnuteľností4) nadobúdateľ nehnuteľnosť užíva, dňom uskutočnenia účtovného prípadu je deň prevzatia nehnuteľnosti nadobúdateľom; u prevádzajúceho je dňom uskutočnenia účtovného prípadu deň odovzdania nehnuteľnosti. Ak nebude vklad do katastra nehnuteľností povolený, účtovné zápisy sa zrušia.“.

2. V § 19 ods. 3 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a pri zúčtovaní bežného nevyčerpaného a neodvedeného transferu z predchádzajúcich období súvsťažne s účtom 681“.

3. V § 19 odsek 4 znie:

(4) V účtovnej jednotke, ktorá je štátnou rozpočtovou organizáciou a zároveň zriaďovateľom inej rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie, sa kapitálový transfer poskytnutý rozpočtovej organizácii v rámci príslušného konsolidovaného celku ústrednej správy účtuje súčasne s výdavkom rozpočtovej organizácie na ťarchu účtu 356 a v prospech účtu 353. Vo výške odpisov, opravných položiek a zostatkovej ceny pri vyradení dlhodobého majetku rozpočtových organizácií sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu v prospech účtu 356 a na ťarchu účtu 353. V účtovnej jednotke, ktorá je štátnou rozpočtovou organizáciou a zároveň zriaďovateľom inej rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie, sa kapitálový transfer a bežný transfer poskytnutý štátnej príspevkovej organizácii v rámci konsolidovaného celku ústrednej správy účtuje v prospech účtu 225 a na ťarchu účtu 356. Súčasne sa účtuje zúčtovací vzťah na ťarchu účtu 352 a záväzok voči štátnemu rozpočtu v prospech účtu 353. Vo výške bežných výdavkov a vo výške odpisov, opravných položiek a zostatkovej ceny pri vyradení dlhodobého majetku štátnej príspevkovej organizácie sa účtuje zníženie záväzku voči štátnemu rozpočtu na ťarchu účtu 353 a v prospech účtu 356. Vrátenie nepoužitých rozpočtových prostriedkov od príspevkových organizácií sa účtuje na ťarchu účtu 225 a v prospech účtu 356 a súčasne na ťarchu účtu 353 a v prospech účtu 352. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa konečný zostatok účtu 225 účtuje v prospech účtu 352.“.

4. V § 19 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 a 6, ktoré znejú:

(5) V účtovnej jednotke, ktorá je štátnou rozpočtovou organizáciou, sa kapitálový transfer a bežný transfer poskytnutý ostatným subjektom verejnej správy účtuje v prospech účtu 225 a na ťarchu účtu 358 a súčasne na ťarchu účtu 352 a v prospech účtu 358. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa konečný zostatok účtu 225 účtuje v prospech účtu 352.

(6) V účtovnej jednotke, ktorá je Ministerstvom financií Slovenskej republiky, sa bežný transfer poskytnutý rozpočtovej organizácii a príspevkovej organizácii v rámci konsolidovaného celku ústrednej správy účtuje na ťarchu účtu 581 a v prospech účtu 221. Kapitálový transfer poskytnutý rozpočtovej organizácii a príspevkovej organizácii v rámci konsolidovaného celku ústrednej správy sa účtuje na ťarchu účtu 353 a v prospech účtu 221. Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi, opravnými položkami a zostatkovou cenou pri vyradení dlhodobého majetku v rozpočtovej organizácii a príspevkovej organizácii, sa účtuje zníženie pohľadávky v prospech účtu 353 a súvzťažne do nákladov na ťarchu účtu 581. Vrátenie nepoužitých rozpočtových prostriedkov od príspevkovej organizácie sa účtuje na ťarchu účtu 221 a v prospech účtu 581, ak ide o bežné transfery a na ťarchu účtu 221 a v prospech účtu 353, ak ide o kapitálové transfery. V účtovnej jednotke, ktorá je Ministerstvom financií Slovenskej republiky, sa bežný transfer aj kapitálový transfer poskytnutý ostatným subjektom verejnej správy účtuje na ťarchu účtu 582 a v ostatných prípadoch na ťarchu účtu 583.“.

Doterajšie odseky 5 až 12 sa označujú ako odseky 7 až 14.

5. V § 19 ods. 8 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a pri zúčtovaní bežného nevyčerpaného a neodvedeného transferu z predchádzajúcich období súvsťažne s účtom 691“.

6. V § 26 odsek 1 znie:

(1) Dlhodobým nehmotným majetkom a dlhodobým hmotným majetkom sú na účely účtovania majetok a technické zhodnotenie podľa § 25 ods. 2 písm. c) uvedené do užívania. Uvedením do užívania sa rozumie zabezpečenie všetkých technických funkcií tohto majetku potrebných na jeho užívanie a splnenie povinností podľa osobitných predpisov15a). Uvedením do užívania sa rozumie aj vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby15b) alebo rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku.15c)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 15a až 15c znejú:

15a) Napríklad zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

15b) § 83 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 229/1997 Z. z.

15c) § 84 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

7. V § 31 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „a podiely“.

8. V § 31 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Na účte 063 – Realizovateľné cenné papiere a podiely sa účtujú ostatné podielové cenné papiere a podiely, ktoré sa neúčtujú na účtoch 061 a 062.“.

9. V § 31 odsek 6 znie:

(6) Na účte 069 – Ostatný dlhodobý finančný majetok sa účtujú najmä dlhové cenné papiere obstarané v priamych emisiách, s ktorými účtovná jednotka nemá zámer obchodovať.“.

10. V § 39 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:

(8) Na účtoch účtovej skupiny 27 sa účtujú návratné finančné výpomoci poskytnuté účtovnou jednotkou a prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy podľa § 41.“.

Doterajšie odseky 8 a 9 sa označujú ako odseky 9 a 10.

11. V § 47 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety: „V účtovnej jednotke, ktorá je štátnou príspevkovou organizáciou, sa na účte 352 účtuje prijatý bežný transfer a kapitálový transfer poskytnutý zo štátneho rozpočtu. Pri uzatváraní účtovných kníh nevykazuje tento účet zostatok, preúčtuje sa na účet 353, z ktorého sa v nasledujúcich obdobiach zúčtováva podľa § 19.“.

12. V § 47 odsek 3 znie:

(3) Na účte 353 – Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu sa účtuje v účtovnej jednotke, ktorá je štátnou rozpočtovou organizáciou alebo štátnou príspevkovou organizáciou, zúčtovanie kapitálového transferu poskytnutého zo štátneho rozpočtu. V účtovnej jednotke, ktorá je štátnou príspevkovou organizáciou, sa na účte 353 účtuje aj nevyčerpaný a neodvedený transfer k 31. decembru bežného účtovného obdobia prijatý zo štátneho rozpočtu.“.

13. V § 47 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Pri uzatváraní účtovných kníh nevykazuje tento účet zostatok, preúčtuje sa na účet 355, z ktorého sa v nasledujúcich obdobiach zúčtováva podľa § 19.“.

14. V § 47 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová:“ a o nevyčerpanom a neodvedenom transfere z rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného celku k 31. decembru bežného účtovného obdobia do rozpočtu zriaďovateľa“.

15. V § 47 ods. 8 sa vypúšťajú slová: „a zároveň zriaďovateľom inej rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie“.

16. V § 49 ods. 2 sa slovo „zaúčtovanie“ nahrádza slovom „zúčtovanie“ a na konci sa pripája táto veta: „Na tomto účte sa účtuje aj o poskytnutých transferoch subjektu mimo verejnej správy na určený účel.“.

17. V § 71 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „V účtovnej jednotke, ktorá je obcou alebo vyšším územným celkom, sa v prospech účtu 632 účtuje aj podiel na daniach v správe štátu.“.

18. V § 76 ods. 1 a 2 sa vypúšťajú slová „ od zriaďovateľa“.

19. V Prílohe sa v názve účtu „063 – Realizovateľné cenné papiere“ na konci pripájajú tieto slová: „a podiely“.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2010.

Ján Počiatek, v. r.

minister financií


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.