Oznámenie č. 553/2009 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra 2008 č. MF/27526/2008-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe

Čiastka 191/2009
Platnosť od 19.12.2009
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2010.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené