Vyhláška č. 537/2009 Z. z.Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 206/2000 Z. z. o zákonných meracích jednotkách

Čiastka 187/2009
Platnosť od 17.12.2009
Účinnosť od 01.01.2010 do30.06.2018
Zrušený 157/2018 Z. z. (nepriamo)

537

VYHLÁŠKA

Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

z 11. decembra 2009,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 206/2000 Z. z. o zákonných meracích jednotkách

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 2 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 206/2000 Z. z. o zákonných meracích jednotkách sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 vrátane nadpisu znie:

㤠1

Definície základných jednotiek Medzinárodnej sústavy jednotiek SI

(1) Definície základných jednotiek Medzinárodnej sústavy jednotiek SI (ďalej len „SI“):

a) jednotka dĺžky meter, symbol m, je dĺžka dráhy, ktorú prejde svetlo vo vákuu za 1/299 792 458 sekundy,

b) jednotka hmotnosti kilogram, symbol kg, je hmotnosť, ktorá sa rovná hmotnosti medzinárodného prototypu kilogramu uloženého v Medzinárodnom úrade pre váhy a miery,

c) jednotka času sekunda, symbol s, je čas rovnajúci sa 9 192 631 770 periódam žiarenia, ktoré zodpovedá prechodu medzi dvoma hladinami veľmi jemnej štruktúry základného stavu atómu cézia 133Cs,

d) jednotka elektrického prúdu ampér, symbol A, je stály elektrický prúd, ktorý pri prietoku dvoma priamymi rovnobežnými a nekonečne dlhými vodičmi zanedbateľného kruhového prierezu umiestnenými vo vákuu vo vzájomnej vzdialenosti 1 m vyvolá medzi nimi silu 2 × 10-7 newtonu na jeden meter dĺžky vodičov,

e) jednotka termodynamickej teploty kelvin, symbol K, je 1/273,16 časť termodynamickej teploty trojného bodu vody; táto definícia sa vzťahuje na vodu, ktorá má izotopické zloženie vymedzené týmito pomermi látkového množstva: 0,00015576 molu 2H na mol 1H; 0,0003799 molu 17O na mol 16O a 0,0020052 molu 18O na mol 16O,

f) jednotka látkového množstva mol, symbol mol, je látkové množstvo sústavy, ktorá obsahuje práve toľko elementárnych entít, koľko je atómov v 0,012 kilogramu uhlíka 12C; pri používaní jednotky mol sa musia špecifikovať elementárne entity, ktorými môžu byť atómy, molekuly, ióny, elektróny, iné častice alebo špecifikované skupiny týchto častíc,

g) jednotka svietivosti kandela, symbol cd, je svietivosť zdroja, ktorý v danom smere vysiela monochromatické žiarenie frekvencie 540 × 1012 hertzov a ktorého žiarivosť v tomto smere je (1/683) watt na steradián.

(2) Okrem termodynamickej teploty T sa používa aj Celziova teplota t. Jednotkou Celziovej teploty t je stupeň Celzia, symbol °C. Celziova teplota t je definovaná ako rozdiel t = T – T0 medzi dvoma termodynamickými teplotami T a T0, kde T0 = 273,15 K. Teplotný interval alebo rozdiel teplôt môže byť vyjadrený buď v kelvinoch, alebo v stupňoch Celzia. Jednotka stupeň Celzia sa rovná jednotke kelvin.“.

2. Nadpis § 2 znie:

„Odvodené jednotky SI, spôsob tvorby odvodených jednotiek SI a násobkov jednotiek SI“.

3. V § 2 odsek 1 znie:

(1) Odvodené jednotky SI sú jednotky koherentne odvodené od základných jednotiek SI algebrickým vyjadrením násobkov mocnín základných jednotiek SI s číselným koeficientom 1.“.

4. V § 2 ods. 2 sa vkladá nová prvá veta, ktorá znie:

„Odvodené jednotky SI môžu byť vyjadrené osobitnými názvami a symbolmi.“.

5. V § 2 ods. 4 tretej vete sa za slová „násobky jednotky“ vkladajú slová „a názvy násobkov“ a za slová „od gramu“ sa vkladá čiarka a slová „symbol g“.

6. V § 3 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) V spojení s jednotkami uvedenými v prílohe č. 4 a ich symbolmi nemožno používať predpony a ich symboly na tvorbu násobkov; to neplatí pre jednotky gon a grad.“.

Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.

7. V § 3 odsek 5 znie:

(5) Ďalšie jednotky, ktoré možno používať v špeciálnych oblastiach, sú uvedené v prílohe č. 6.“.

8. § 3 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

(7) V oblasti leteckej, námornej a železničnej dopravy je možné používanie aj iných ako zákonných jednotiek, ak tieto jednotky boli určené na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.“.

9. § 4 vrátane nadpisu znie:

㤠4

Zložené jednotky

Kombináciou jednotiek uvedených v § 1 až 3 sa tvoria zložené jednotky.“.

10. Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠4a

Záverečné ustanovenie

Touto vyhláškou sa preberajú právne akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 7.“.

11. Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 1 k vyhláške č. 206/2000 Z. z.

Odvodené jednotky SI, pri ktorých možno používať osobitný názov a symbol

VeličinaOdvodená jednotkaVyjadrenie
NázovSymbolv iných
jednotkách SI
v základných
jednotkách SI
Rovinný uholradiánrad m · m-1
Priestorový uholsteradiánsr m2 · m-2
FrekvenciahertzHz s-1
SilanewtonN m · kg · s-2
Tlak, mechanické napätiepascalPa   N ·  m-2m-1 · kg · s-2
Energia, práca, množstvo teplajouleJ   N · mm2 · kg · s-2
Výkon,1)  žiarivý tokwattW   J ·  s-1m2 · kg · s-3
Elektrický náboj, elektrické množstvocoulombC A · s
Elektrický potenciál, rozdiel potenciálov, napätie, elektromotorické napätievoltV   W ·  A-1m2 · kg · s-3 · A-1
Elektrická kapacitafaradF   C · V-1m-2 · kg-1 · s4 · A2
Elektrický odporohm Ω<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />   V ·  A-1m2·  kg · s-3 · A-2
Elektrická vodivosťsiemensS   Ω-1m-2 · kg-1 · s3 · A2
Magnetický tokweberWb   V · sm2 · kg · s-2 · A-1
Magnetická indukciateslaT   Wb · m-2kg · s-2 · A-1
IndukčnosťhenryH   Wb · A-1m2 · kg · s-2 · A-2
Svetelný toklúmenlm   cd · srcd
Osvietenosť, intenzita osvetlenia luxlx   lm · m-2m-2 · cd
Aktivita (rádionuklidu)becquerelBq s-1
Absorbovaná dávka, merná dodaná energia, kerma, index absorbovanej látkygrayGy   J · kg-1m2 · s-2
Dávkový ekvivalentsievertSv   J  ·  kg-1m2  ·  s-2
Katalytická aktivitakatalkat mol  ·  s-1

Poznámka:

1) Osobitné názvy pre jednotku výkonu voltampér, symbol VA, na vyjadrenie zdanlivého výkonu striedavého elektrického prúdu a var, symbol var na vyjadrenie jalového elektrického výkonu.“.

12. V prílohe č. 4 sa vypúšťa posledný stĺpec tabuľky.

13. V prílohe č. 6 nadpis nad tabuľkou znie:

„Jednotky, ktoré možno používať len v špeciálnych oblastiach“.

14. V prílohe č. 6 sa vypúšťa posledný stĺpec tabuľky.

15. Za prílohu č. 6 sa vkladá príloha č. 7, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 7 k vyhláške č. 206/2000 Z. z.

Zoznam preberaných právnych aktov Európskej únie

1. Smernica Rady 80/181/EHS z 20. decembra 1979 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa meracích jednotiek a rušiaca smernicu 71/354/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 6) v znení smernice Rady 85/1/EHS z 18. decembra 1984 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 11/zv. 56), smernice Rady 89/617/EHS z 27. novembra 1989 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 10) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/103/ES z 24. januára 2000 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 24).

2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/3/ES z 11. marca 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 80/181/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa meracích jednotiek (Ú. v. EÚ L 114, 7. 5. 2009).“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2010.


Peter Lukáč v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.