Oznámenie č. 528/2009 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/22930/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. MF/22933/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre zdravotné poisťovne v znení neskorších predpisov

(v znení č. 528/2009 Z. z.)

Čiastka 184/2009
Platnosť od 12.12.2009
Účinnosť od 01.01.2010
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. decembra 2009 s výnimkou čl. I bodov 1 až 10, bodu 11 § 20b, bodov 12 až 24, 27 až 34 a čl. II, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2010. Ustanovenie čl. I bodu 11 § 20a stráca účinnosť 31. decembra 2009.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2010 528/2009 Z. z. Aktuálne znenie
15.12.2009 - 31.12.2009

Všetky časové verzie

15.12.2009

Pôvodný predpis

12.12.2009
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené