Oznámenie č. 518/2009 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov

Čiastka 183/2009
Platnosť od 11.12.2009
Účinnosť od 01.01.2010
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2009, s výnimkou čl. I bodov 1, 2 (§ 26 ods. 3 až 9), bodov 3 až 10 a bodu 12, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2010.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2010 Aktuálne znenie, Delená účinnosť

Všetky časové verzie

11.12.2009

Pôvodný predpis

11.12.2009
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené