Zákon č. 513/2009 Z. z.Zákon o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 181/2009
Platnosť od 10.12.2009
Účinnosť od 30.06.2019 do30.11.2019
Rozhodnutia súdov 38
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2010 okrem článku I § 114 dvadsiateho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2011.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené