Oznámenie č. 502/2009 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dodatkového protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kórejskej ľudovodemokratickej republiky k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kórejskej ľudovodemokratickej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií

Čiastka 176/2009
Platnosť od 03.12.2009
Záväznosť od 06.12.2009
Uzavretie zmluvy 27.01.2009
Ratifikácia zmluvy 12.08.2009
Redakčná poznámka

V súlade s jeho ustanovením dodatkový protokol nadobudne platnosť 6. decembra 2009.

502

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 27. januára 2009 bol v Bratislave podpísaný Dodatkový protokol medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kórejskej ľudovodemokratickej republiky k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kórejskej ľudovodemokratickej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií.

Národná rada Slovenskej republiky s dodatkovým protokolom vyslovila súhlas uznesením č. 1523 z 24. júna 2009.

Prezident Slovenskej republiky dodatkový protokol ratifikoval 12. augusta 2009.

V súlade s jeho ustanovením dodatkový protokol nadobudne platnosť 6. decembra 2009.

K oznámeniu č. 502/2009 Z. z.

DODATKOVÝ PROTOKOL

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kórejskej ľudovodemokratickej republiky k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kórejskej ľudovodemokratickej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií

So zreteľom na Dohodu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kórejskej ľudovodemokratickej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií (ďalej len „dohoda“) podpísanú 27. októbra 1998 v Bratislave zmluvné strany dohodli sa takto:

Článok 3 odsek 3 znie:

3. Ustanovenia odseku 1 a 2 tohto článku nemožno vykladať tak, že zaväzujú jednu zmluvnú stranu poskytovať investorom druhej zmluvnej strany také zaobchádzanie, výhody alebo výsady, ktoré môže jedna zmluvná strana poskytovať podľa medzinárodnej dohody alebo zmluvy týkajúcej sa výlučne alebo prevažne zdanenia.“.

Článok 3 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

4. Ustanovenia o nediskriminácii, národnom zaobchádzaní a doložke najvyšších výhod tejto dohody sa nebudú aplikovať na všetky súčasné alebo budúce výhody poskytované ktoroukoľvek zmluvnou stranou na základe svojho členstva alebo asociácie v colnej, hospodárskej alebo menovej únii, spoločnom trhu alebo zóne voľného obchodu svojim vlastným investorom, investorom členských štátov takejto únie, spoločného trhu, zóny voľného obchodu alebo akejkoľvek tretej krajiny.“.

Článok 6 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

3. Ustanovenia odsekov 1 a 2 tohto článku sa použijú bez dopadov na opatrenia prijaté Európskym spoločenstvom.“.

Tento dodatkový protokol je neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody.

Tento dodatkový protokol podlieha schváleniu v súlade s ústavnými postupmi vyžadovanými vnútroštátnym právnym poriadkom zmluvnej strany pre nadobudnutie platnosti tohto dodatkového protokolu a nadobudne platnosť 90-tym dňom od dátumu doručenia druhej notifikácie.

Dané v Bratislave 27. januára 2009 v dvoch pôvodných vyhotoveniach v slovenskom, kórejskom a anglickom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.

Za vládu Slovenskej republiky:

Ján Počiatek v. r.

Za vládu Kórejskej ľudovodemokratickej republiky:

Ri Pyong Gap v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.