Zákon č. 492/2009 Z. z.Zákon o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 172/2009
Platnosť od 01.12.2009
Účinnosť od 01.06.2019
Literatúra 5
Rozhodnutia súdov 23
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2009 okrem ustanovení čl. XI sedemnásteho bodu [§ 88a až 88d], ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2010.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené