Zákon č. 469/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 165/2009
Platnosť od 21.11.2009
Účinnosť od 01.07.2011
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2009 s výnimkou čl. I bodov 3, 15 a 16, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2011.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené