Oznámenie č. 41/2009 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi mexickými o podpore a vzájomnej ochrane investícií

Čiastka 22/2009
Platnosť od 21.02.2009
Záväznosť od 08.04.2009
Uzavretie zmluvy 26.10.2007
Ratifikácia zmluvy 19.03.2008
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudne platnosť 8. apríla 2009 v súlade s článkom 32 ods. 2.

41

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 26. októbra 2007 bola v Mexiku podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi mexickými o podpore a vzájomnej ochrane investícií.

Národná rada Slovenskej republiky so zmluvou vyslovila súhlas svojím uznesením č. 711 z 31. januára 2008 a rozhodla o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.

Prezident Slovenskej republiky zmluvu ratifikoval 19. marca 2008.

Zmluva nadobudne platnosť 8. apríla 2009 v súlade s článkom 32 ods. 2.

K oznámeniu č. 41/2009 Z. z.

ZMLUVA

MEDZI

SLOVENSKOU REPUBLIKOU

A

SPOJENÝMI ŠTÁTMI MEXICKÝMI

O PODPORE A VZÁJOMNEJ OCHRANE INVESTÍCIÍ

Slovenská republika a Spojené štáty mexické (ďalej len „zmluvné strany“)

so želaním posilniť hospodársku spoluprácu pre vzájomný prospech obidvoch štátov,

s úmyslom vytvárať a zachovávať priaznivé podmienky pre investície investorov jednej zmluvnej strany na území štátu druhej zmluvnej strany,

uvedomujúc si potrebu podpory a vzájomnej ochrany zahraničných investícii s cieľom posilniť tok produktívneho kapitálu a ekonomického rastu,

dohodli sa takto:

HLAVA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Definície

Na účely tejto zmluvy pojem

1. „investor v spore“ znamená investora, ktorý podá žalobu podľa hlavy III prvej časti,

2. „strany v spore“ znamenajú investora v spore a zmluvnú stranu v spore,

3. „strana v spore“ znamená investora v spore alebo zmluvnú stranu v spore,

4. „zmluvná strana v spore“ znamená zmluvnú stranu, proti ktorej bola podaná žaloba podľa hlavy III prvej časti,

5. „podnik“ znamená akúkoľvek jednotku tvorenú alebo organizovanú v súlade s platnými právnymi predpismi, neziskovú alebo vytvorenú s cieľom dosiahnuť zisk v osobnom alebo štátnom vlastníctve vrátane akejkoľvek spoločnosti, korporácie, spoločenstva, výhradného vlastníctva, spoločného podniku alebo iného združenia,

6. „voľne použiteľná mena“ znamená akúkoľvek menu, ktorú priebežne určuje Medzinárodný menový fond,

7. „ICSID“ znamená Medzinárodné centrum pre urovnanie sporov z investícií,

8. „Dodatočné pravidlá ICSID“ znamenajú pravidlá upravujúce dodatočné prostriedky pre vedenie konania sekretariátom ICSID v znení neskorších predpisov,

9. „Dohovor ICSID“ znamená Dohovor o urovnaní investičných sporov medzi štátmi a občanmi iných štátov prijatý vo Washingtone 18. marca 1965 v znení neskorších predpisov,

10. „investícia“ znamená majetok, ktorý vlastnia alebo ovládajú investori jednej zmluvnej strany a je zriadená alebo nadobudnutá v súlade s právnym poriadkom druhej zmluvnej strany, na ktorej území sa investícia realizuje:

a) podnik,

b) podiely, akcie alebo iné formy spoluúčasti na majetku v podniku,

c) dlžobný cenný papier podniku,

i) kde je podnik v osobitom vzťahu k investorovi alebo

ii) kde pôvodná splatnosť dlžobného cenného papiera je najmenej tri roky,

ale nezahŕňa dlžobný cenný papier zmluvnej strany alebo štátneho podniku bez ohľadu na pôvodnú splatnosť,

d) pôžička pre podnik,

i) kde je podnik v osobitom vzťahu k investorovi alebo

ii) kde pôvodná splatnosť pôžičky je najmenej tri roky,

ale nezahŕňa pôžičku zmluvnej strany alebo štátneho podniku bez ohľadu na pôvodnú splatnosť,

e) nehnuteľnosť alebo iný majetok, hmotný alebo nehmotný, nadobudnutý s očakávaním alebo použitý s cieľom hospodárskeho prínosu alebo ďalších obchodných cieľov, a

f) úroky plynúce z prísľubu kapitálu alebo z iných zdrojov na území zmluvnej strany pre hospodársku aktivitu na takomto území, a to podľa

i) zmluvy zahŕňajúcej prítomnosť majetku investora na území druhej zmluvnej strany vrátane zmluvy o zákazke na kľúč alebo stavebných zmlúv, alebo koncesií, alebo

ii) zmluvy, kde odmena podstatne závisí od produkcie, príjmov alebo ziskov podniku,

ale investícia neznamená

g) peňažný nárok, ktorý vzniká výlučne z

i) obchodných zmlúv o predaji tovarov alebo služieb štátnym alebo súkromným podnikom na území zmluvnej strany podniku na území druhej zmluvnej strany alebo

ii) predĺženia úveru v spojení s obchodnou transakciou, ako je financovanie obchodu, ktorý je iný ako pôžička zahrnutá v písmene d), alebo

h) akékoľvek iné peňažné nároky, ktoré nezahŕňajú tie druhy úrokov, ktoré sú uvedené v písmenách a) až f).

Pre väčšiu úplnosť suma výnosov z investícií ako zisk, úrok, kapitálové zisky, dividendy, licenčné poplatky a iné poplatky sú súčasťou definície vysvetlenej v tomto odseku.

Akákoľvek zmena formy investície nemá vplyv na jej povahu ako investície, ak je zahrnutá v definícii vysvetlenej v rámci tohto odseku;

11. „investor zmluvnej strany“ znamená

a) fyzickú osobu, ktorá má štátne občianstvo jednej zo zmluvných strán v súlade s jej platnými právnymi predpismi, alebo

b) podnik, ktorý je zaregistrovaný alebo zriadený podľa právneho poriadku jednej zo zmluvných strán a zapojený do podstatných obchodných činností na území jednej zo zmluvných strán,

ktoré investovali na území druhej zmluvnej strany,

12. „Newyorský dohovor“ znamená Dohovor o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí prijatý Organizáciou Spojených národov v New Yorku 10. júna 1958 v znení neskorších predpisov,

13. „Pravidlá pre rozhodcovské arbitrážne konanie UNCITRAL“ znamená rozhodcovské pravidlá Komisie Organizácie Spojených národov pre medzinárodné obchodné právo, schválené Valným zhromaždením Spojených národov 15. decembra 1976 v znení neskorších predpisov,

14. „štátny podnik“ znamená podnik, ktorý zmluvná strana vlastní alebo ovláda prostredníctvom majetkových podielov,

15. „opatrenie“ znamená akýkoľvek zákon, nariadenie, vykonávací predpis, požiadavku alebo zaužívaný postup každej zmluvnej strany a

16. „územie“ znamená

a) vzhľadom na Spojené štáty mexické územie Spojených štátov mexických vrátane prímorských oblastí v blízkosti pobrežia tohto štátu, t. j. teritoriálne vody, jeho výhradné ekonomické pásmo a kontinentálny šelf, v akom môže táto krajina uplatňovať svoje suverénne práva alebo súdnu právomoc v týchto oblastiach podľa medzinárodného práva,

b) vzhľadom na Slovenskú republiku teritoriálne územie, vnútorné vody a vzdušný priestor nad nimi, nad ktorými Slovenská republika vykonáva svoju suverenitu, zvrchované práva a jurisdikciu v súlade s medzinárodným právom.

Článok 2

Uznanie investícií

1. S cieľom podpory investičných tokov si zmluvné strany budú vymieňať informácie, ktoré uľahčujú spoznávať podmienky a možnosti investovania na ich území.

2. Každá zmluvná strana je povinná uznať vstup investícií, ktoré realizujú investori druhej zmluvnej strany v súlade so svojím právnym poriadkom.

HLAVA II

OCHRANA INVESTÍCIÍ

Článok 3

Národné zaobchádzanie

1. Každá zmluvná strana poskytne investorom druhej zmluvnej strany zaobchádzanie, ktoré nie je menej priaznivé než to, aké poskytuje za podobných okolností vlastným investorom vzhľadom na prevádzku, riadenie, udržiavanie, užívanie alebo nakladanie s investíciami.

2. Každá zmluvná strana poskytne investíciám investorov druhej zmluvnej strany zaobchádzanie, ktoré nie je menej priaznivé než to, aké poskytuje za podobných okolností investíciám vlastných investorov vzhľadom na prevádzku, riadenie, udržiavanie, užívanie alebo nakladanie s investíciami.

Článok 4

Doložka najvyšších výhod

1. Každá zmluvná strana poskytne investorom druhej zmluvnej strany zaobchádzanie, ktoré nie je menej priaznivé, než aké poskytuje za podobných okolností investorom akéhokoľvek tretieho štátu vzhľadom na prevádzku, riadenie, udržiavanie, užívanie alebo nakladanie s investíciami.

2. Každá zmluvná strana poskytne investíciám investorov druhej zmluvnej strany zaobchádzanie, ktoré nie je menej priaznivé, než aké poskytuje za podobných okolností investíciám investorov akéhokoľvek tretieho štátu vzhľadom na prevádzku, riadenie, udržiavanie, užívanie alebo nakladanie s investíciami.

Článok 5

Doložka minimálnych výhod

1. Každá zmluvná strana prizná investíciám investorov druhej zmluvnej strany zaobchádzanie v súlade s medzinárodným právom vrátane rovnakého a spravodlivého zaobchádzania a plnej ochrany a bezpečnosti.

2. Na upresnenie

a) výraz „rovnaké a spravodlivé zaobchádzanie“ a „plná ochrana a bezpečnosť“ nevyžadujú konanie navyše alebo nad rámec, ktoré si vyžaduje minimálny štandard medzinárodného práva pre zaobchádzanie s cudzincami, a

b) určenie, že existencia porušenia ďalšej doložky tejto zmluvy alebo inej medzinárodnej zmluvy neznamená, že došlo k porušeniu tohto článku.

Článok 6

Výnimky

Články 3 a 4 nemožno vykladať tak, že zaväzujú jednu zo zmluvných strán poskytovať investorom druhej zmluvnej strany a ich investíciám výhody pre akékoľvek zaobchádzanie, preferencie alebo výsady, ktoré môžu byť poskytnuté touto zmluvnou stranou, vyplývajúce z

a) akejkoľvek existujúcej alebo budúcej regionálnej organizácie pre hospodársku integráciu, zóny voľného obchodu, colnej únie, menovej únie alebo iného podobného integračného zoskupenia, ktorého členom je alebo sa stane niektorá zo zmluvných strán,

b) akéhokoľvek práva zmluvnej strany vyplývajúceho z medzinárodnej dohody alebo dohovoru týkajúceho sa výlučne alebo prevažne zdanenia. V prípade akéhokoľvek rozporu medzi touto zmluvou a akoukoľvek medzinárodnou dohodou alebo dohovorom vzťahujúcim sa k daniam bude platný tento naposledy spomenutý.

Článok 7

Náhrada škody

Investorom zmluvnej strany, ktorých investície utrpia škody na území druhej zmluvnej strany v dôsledku vojny alebo iného ozbrojeného konfliktu, výnimočného stavu, povstania, vzbury alebo akejkoľvek inej podobnej situácie, bude priznané, čo sa týka reštitúcie, odškodnenia, kompenzácie alebo iného vyrovnania, zaobchádzanie, ktoré nie je menej priaznivé ako zaobchádzanie, ktoré druhá zmluvná strana poskytuje vlastným investorom alebo investorom akéhokoľvek tretieho štátu.

Článok 8

Vyvlastnenie a náhrada

1. Žiadna zmluvná strana priamo alebo nepriamo nevyvlastní alebo neznárodní investície prostredníctvom opatrení s účinkom podobným znárodneniu alebo vyvlastneniu (ďalej len „vyvlastnenie“) s výnimkou

a) verejného záujmu,

b) na nediskriminačnom základe,

c) v súlade so zákonným postupom a

d) zaplatenia náhrady škody v súlade s odsekom 2.

2. Náhrada škody bude

a) zodpovedať trhovej hodnote vyvlastnených investícií bezprostredne pred ich vyvlastnením. Trhová hodnota nebude zohľadňovať žiadnu zmenu v hodnote, ku ktorej dôjde v dôsledku toho, že vyvlastnenie sa stalo verejne známym už skôr.

Hodnotiace kritériá budú zahŕňať aktuálnu hodnotu podniku, hodnotu majetku vrátane priznanej daňovej hodnoty hnuteľného majetku a iné kritéria vhodné na určenie trhovej hodnoty;

b) vyplatená bez omeškania,

c) zahŕňať úrok pri primeranej komerčnej úrokovej sadzbe pre príslušnú menu od dátumu vyvlastnenia až po dátum uskutočnenia platby a

d) plne realizovateľná a voľne prevoditeľná.

3. Investor, ktorého sa vyvlastnenie týka, bude mať právo na bezodkladné preskúmanie svojho prípadu súdom alebo iným nezávislým orgánom druhej zmluvnej strany a na ohodnotenie svojej investície podľa zásad uvedených v tomto článku.

Článok 9

Prevody

1. Každá zmluvná strana umožní, aby sa prevody spojené s investíciami investora druhej zmluvnej strany mohli vyhotoviť voľne a bez omeškania. Prevody sa uskutočnia vo voľne zameniteľnej mene a v trhovom kurze platnom v deň prevodu. Takéto prevody zahŕňajú

a) zisky, dividendy, úroky, kapitálové výnosy, licenčné poplatky, manažérske poplatky, technickú podporu a iné poplatky a bežné príjmy pochádzajúce z investícií,

b) výnosy z celkového alebo čiastočného predaja investícií alebo z čiastočnej alebo celkovej likvidácie investícií,

c) platby uskutočnené na základe zmluvy uzavretej s investorom alebo jeho investíciou vrátane platieb uskutočnených na základe zmluvy o pôžičke,

d) platby spojené s náhradou škôd alebo vyvlastnenia a

e) platby podľa hlavy III prvej časti.

2. Bez ohľadu na odsek 1 môže zmluvná strana zabrániť prevodu prostredníctvom spravodlivého, nediskriminačného a v dobrej viere uplatneného vykonávania svojich právnych predpisov v týchto prípadoch:

a) bankrot, platobná neschopnosť alebo ochrana práv veriteľov,

b) emisia, obchodovanie alebo nakladanie s cennými papiermi,

c) trestné alebo správne delikty,

d) správa o prevodoch meny alebo iných peňažných nástrojov alebo

e) zabezpečenie splnenia rozhodnutí v rozhodcovských konaniach.

3. Bez ohľadu na odseky 1 a 2 môže zmluvná strana prijať alebo udržiavať opatrenia týkajúce sa medzinárodného kapitálu a platobných transakcií

a) v prípade vážnych ťažkostí s platobnou bilanciou a externých finančných ťažkostí alebo ich hrozby, alebo

b) v prípadoch, keď za výnimočných okolností pohyb kapitálu spôsobí alebo môže spôsobiť vážne ťažkosti pri riadení makroekonomiky, predovšetkým v oblasti menovej a devízovej politiky.

4. Opatrenia uvedené v odseku 3 tohto článku

a) budú zhodné s článkami Medzinárodného menového fondu,

b) nepresiahnu rámec potreby na riešenie okolností uvedených v odseku 3 tohto článku,

c) budú dočasné a budú zrušené hneď, ako to podmienky dovolia,

d) budú okamžite oznámené druhej zmluvnej strane a

e) budú uložené na rovnom, nediskriminačnom a v dobrej viere uplatnenom základe.

Článok 10

Prevzatie práv

1. Ak zmluvná strana alebo ňou poverená agentúra poskytla finančnú záruku na nekomerčné riziká vzhľadom na investíciu vykonanú jedným z jej investorov na území druhej zmluvnej strany a vykoná platbu s takou zárukou alebo uplatní svoje práva ako postupník, druhá zmluvná strana uzná prevzatie akéhokoľvek práva, titulu, požiadavky, výsady alebo činností. Zmluvná strana alebo ňou poverená agentúra nebudú presadzovať väčšie práva, ako mala osoba alebo jednotka, od ktorej také práva dostali.

2. V prípade vzniku sporu zmluvná strana, ktorá prevzala práva investora, nebude iniciovať alebo sa nezúčastní na súdnych konaniach pred národným súdom, ani nepostúpi prípad medzinárodnému rozhodcovskému súdu podľa ustanovení hlavy III.

HLAVA III

RIEŠENIE SPOROV

PRVÁ ČASŤ

RIEŠENIE SPOROV MEDZI ZMLUVNOU STRANOU A INVESTOROM DRUHEJ ZMLUVNEJ STRANY

Článok 11

Účel

Táto časť sa vzťahuje na spory medzi zmluvnou stranou a investorom druhej zmluvnej strany vyplývajúce z údajného porušenia záväzku podľa hlavy II, ktorá upravuje stratu alebo škodu.

Článok 12

Oznámenie o zámere a konzultácia

1. Strany sporu sa musia najskôr pokúsiť vyriešiť žalobu prostredníctvom konzultácie alebo rokovania.

2. S cieľom vyriešiť spor dohodou musí investor v spore zaslať zmluvnej strane v spore písomné oznámenie o svojom zámere postúpiť žalobu na rozhodcovské konanie minimálne šesť mesiacov predtým, ako je spor predložený. Také oznámenie bude upresňovať

a) meno a adresu investora v spore, a ak žalobu vypracoval investor v mene podniku v súlade s článkom 13, názov a sídlo tohto podniku,

b) ustanovenia hlavy II, ktoré sa porušili,

c) faktický a právny základ žaloby,

d) typ alebo typy investícií podľa definície investície uvedenej v článku 1 a

e) žalobný nárok a približnú sumu žalovanej náhrady škody.

Článok 13

Podanie návrhu

1. Investor zmluvnej strany môže podať na rozhodcovské konanie žalobu pre porušenie záväzku druhou zmluvnou stranou uvedeného v hlave II a pre utrpenie straty alebo škody investora z dôvodu alebo v dôsledku tohto porušenia.

2. Investor zmluvnej strany v mene podniku zákonne založeného podľa právnych predpisov druhej zmluvnej strany ako právnická osoba, ktorú investor vlastní alebo ovláda, môže podať na rozhodcovské konanie žalobu pre porušenie záväzku druhou zmluvnou stranou uvedeného v hlave II a pre utrpenie straty alebo škody podniku z dôvodu alebo v dôsledku tohto porušenia.

3. Investícia nemôže podať žalobu podľa tejto časti.

4. Investor v spore môže podať žalobu na rozhodcovské konanie podľa

a) Dohovoru ICSID za predpokladu, že obe strany v spore, zmluvná strana v spore a zmluvná strana investora, sú členmi Dohovoru ICSID,

b) Dodatkových pravidiel ICSID za predpokladu, že buď zmluvná strana v spore, alebo zmluvná strana investora, ale nie obe, je členom Dohovoru ICSID,

c) Pravidiel pre rozhodcovské konanie UNCITRAL alebo

d) akýchkoľvek iných rozhodcovských pravidiel, ak s tým strany v spore súhlasia.

5. Investor v spore môže predložiť rozhodcovskému súdu žiadosť o riešenie sporu, iba ak

a) investor súhlasí s rozhodcovským konaním v súlade s postupmi stanovenými v tejto časti a

b) sa investor, v prípade, že žaloba sa podá v súvislosti so stratou alebo škodou, na ktorej základe utrpeli záujmy podniku ako právnickej osoby druhej zmluvnej strany, ktorú investor vlastní alebo ovláda, a podnik sa zriekne svojich práv začať alebo pokračovať pred akýmkoľvek správnym súdom alebo súdom podľa právnych predpisov niektorej zmluvnej strany, alebo iných postupov pre riešenie sporov, akékoľvek súdne konania vo vzťahu k opatreniu zmluvnej strany v spore, ktoré sú uvedené ako porušenie hlavy II, okrem konaní pred správnym súdom podľa právnych predpisov zmluvnej strany v spore vo veci prikazujúcich, ukladajúcich alebo iných mimoriadnych vyrovnaní, ktoré nezahŕňajú platbu za škodu.

6. Investor v spore môže podať žalobu na rozhodcovské konanie v mene podniku druhej zmluvnej strany, ktorá je právnickou osobou, ktorú investor vlastní alebo ovláda, len ak investor aj podnik

a) súhlasia s rozhodcovským konaním v súlade s ustanoveniami uvedenými v tejto časti a

b) zriekajú sa svojho práva začať alebo pokračovať pred akýmkoľvek správnym súdom alebo súdom podľa právnych predpisov zmluvnej strany alebo podľa iných postupov riešenia sporu, akýchkoľvek súdnych konaní vo vzťahu k opatreniu zmluvnej strany v spore, ktoré sú uvedené ako porušenie hlavy II, okrem konaní pred správnym súdom podľa právnych predpisov zmluvnej strany v spore vo veci prikazujúcich, ukladajúcich alebo iných mimoriadnych vyrovnaní, ktoré nezahŕňajú platbu za škodu.

7. Súhlas a vzdanie sa práva podľa tohto článku sa písomne doručia zmluvnej strane v spore a zahrnú do žaloby, ktorá sa predloží rozhodcovskému súdu.

8. Platné rozhodcovské pravidlá upravujú rozhodcovské konanie okrem prípadov, ktoré upravuje táto časť.

9. Spor môže byť predložený na rozhodcovské konanie za predpokladu, že investor doručil zmluvnej strane v spore oznámenie o svojom úmysle, tak ako je uvedený v článku 12, najneskôr do troch rokov od dátumu, keď buď investor, alebo podnik druhej zmluvnej strany, ktorý je právnickou osobou, ktorú investor vlastní alebo ovláda, sa ako prvý dozvedel alebo sa mohol dozvedieť o udalostiach, ktoré spôsobili tento spor.

10. Ak investor alebo podnik, ktorý investor vlastní alebo ovláda, predkladá spor uvedený v odseku 1 alebo 2 oprávneným všeobecným súdom alebo správnym súdom, rovnaký spor sa nemôže predložiť na rozhodcovské konanie podľa tejto časti.

Článok 14

Súhlas zmluvnej strany

1. Každá zmluvná strana týmto, v súlade s touto časťou dáva svoj bezvýhradný súhlas na predloženie sporu na medzinárodné rozhodcovské konanie.

2. Súhlas a predloženie žaloby na rozhodcovské konanie investorom v spore musí spĺňať požiadavky

a) časti II Dohovoru ICSID (právomoc centra) a Dodatočných pravidiel ICSID na písomný súhlas strán k sporu a

b) článku II Newyorského dohovoru pre „písomnú dohodu“.

Článok 15

Zostavenie rozhodcovského súdu

1. Ak sa strany v spore nedohodnú inak, rozhodcovský súd je zložený z troch rozhodcov. Každá zmluvná strana vymenuje jedného rozhodcu a strany v spore sa musia dohodnúť na treťom rozhodcovi, ktorý je predsedom rozhodcovského súdu.

2. Ak sa vymenovanie rozhodcovského súdu neuskutoční do 90 dní od dátumu, keď sa predložila žaloba na rozhodcovské konanie, buď preto, že strana v spore neuspela vo vymenovaní rozhodcu, alebo preto, že strany v spore neuspeli vo vymenovaní predsedu, generálny tajomník ICSID na žiadosť ktorejkoľvek strany v spore bude požiadaný, aby vymenoval podľa vlastného uváženia ešte nevymenovaného rozhodcu alebo rozhodcov. Napriek tomu sa generálny tajomník ICSID pri vymenovaní predsedu musí ubezpečiť, že predseda nie je štátnym príslušníkom ani jednej zo zmluvných strán.

Článok 16

Spojenie konaní

1. Keď strana v spore uváži, že dve žaloby alebo viac žalôb podaných na rozhodcovské konanie podľa článku 13 má spoločnú právnu alebo skutkovú podstatu, môže požiadať o spojenie rozhodnutia v súlade s podmienkami uvedenými v odsekoch 2 až 11.

2. Strana v spore, ktorá navrhuje spojenie žaloby, môže podľa tohto článku žiadať generálneho tajomníka ICSID o vytvorenie rozhodcovského súdu a musí vo svojej žiadosti špecifikovať

a) názov zmluvnej strany v spore alebo investorov v spore, ktorí majú byť zahrnutí do spojeného konania,

b) podstatu požadovaného rozhodnutia a

c) dôvody, pre ktoré sa rozhodnutie požaduje.

3. Generálny tajomník ICSID môže vytvoriť spojený rozhodcovský súd podľa Pravidiel pre rozhodcovské konanie UNCITRAL a musí riadiť konanie v súlade s týmito pravidlami, ak nie je v tejto časti určené inak.

4. V záujme spravodlivého a efektívneho rozhodnutia, a ak nie sú záujmy ktorejkoľvek strany v spore vážne poškodené, rozhodcovský súd vytvorený podľa tohto článku môže spojiť konania, ak

a) dvaja alebo viacerí investori vo vzťahu k tej istej investícii podajú žalobu na rozhodcovský súd podľa tejto časti alebo

b) na rozhodcovské konanie sú podané dve alebo viaceré žaloby majúce spoločný právny a skutkový základ.

5. Rozhodcovský súd zriadený podľa článku 13 očakávajúci rozhodnutie spojeného rozhodcovského súdu podľa odseku 6 môže na žiadosť strany v spore zastaviť konanie, ktoré už začal.

6. Rozhodcovský súd zriadený podľa tohto článku sa po vypočutí strán v spore môže rozhodnúť

a) prijať jurisdikciu a vyšetriť a rozhodnúť všetky žaloby alebo časť žalôb alebo

b) prijať jurisdikciu a vyšetriť a rozhodnúť jednu žalobu alebo viac žalôb za predpokladu, že tým prispeje k vyriešeniu ostatných žalôb.

7. Rozhodcovský súd zriadený podľa článku 13 nebude mať právomoc vyšetriť a rozhodnúť žalobu alebo jej časť, nad ktorou prijal jurisdikciu spojený rozhodcovský súd.

8. Strana v spore doručí zmluvnej strane v spore alebo akémukoľvek investorovi v spore kópiu svojej žiadosti o konanie, ktoré sa požaduje spojiť.

9. Do 60 dní od prijatia žiadosti môže generálny tajomník ICSID vytvoriť rozhodcovský súd zložený z troch rozhodcov. Jeden musí byť štátnym príslušníkom zmluvnej strany v spore a jeden musí byť štátnym príslušníkom zmluvnej strany investorov v spore, tretí, predsedajúci rozhodca, nesmie byť štátnym príslušníkom žiadnej zo zmluvných strán. Nič v tomto odseku nesmie zabrániť investorom v spore a zmluvným stranám v spore pri vymenovaní členov rozhodcovského súdu použitím osobitnej dohody.

10. Keď investor v spore predložil žalobu na rozhodcovské konanie podľa článku 13 a nebol uvedený v žiadosti vyhotovenej podľa odseku 2, investor v spore alebo zmluvná strana v spore, podľa potreby, môže podať písomnú žiadosť na rozhodcovský súd, aby prvý investor v spore bol zahrnutý do rozhodnutia vydaného podľa uvedeného odseku 6, a musí v žiadosti špecifikovať

a) meno a adresu investora v spore,

b) podstatu požadovaného rozhodnutia a

c) dôvody, pre ktoré sa rozhodnutie požaduje.

11. Investor v spore uvedený v odseku 10 doručí kópiu svojej žiadosti stranám v spore vymenovaným na žiadosti v odseku 2.

Článok 17

Miesto rozhodcovského konania

Na žiadosť ktorejkoľvek strany v spore sa rozhodcovské konanie podľa tejto časti uskutoční v štáte, ktorý je stranou Newyourského dohovoru. Žaloby predložené na rozhodcovské konanie podľa tejto časti sa budú považovať za také, ktoré vznikli v dôsledku vzťahu alebo transakcie na účely článku 1 Newyorkského dohovoru.

Článok 18

Odškodnenie

V rozhodcovskom konaní podľa tejto časti zmluvná strana v spore nebude uplatňovať ako obhajobu protižalobu, nárok na vyrovnanie alebo niečo iné, že investor v spore dostal alebo dostane podľa poistnej alebo záručnej zmluvy odškodnenie alebo inú náhradu za všetky straty alebo za časť údajných strát.

Článok 19

Platné právne predpisy

1. Rozhodcovský súd zriadený podľa tejto časti rozhodne o predmete sporu v súlade s touto zmluvou, platnými predpismi a zásadami medzinárodného práva.

2. Každý výklad, ktorý spoločne sformulovali a na ktorom sa dohodli zmluvné strany vzhľadom na akékoľvek ustanovenia tejto zmluvy, bude záväzný pre každý rozhodcovský súd zriadený podľa tejto časti zmluvy.

Článok 20

Konečné rozhodnutia a výkon rozhodnutí

1. Iba ak sa strany v spore nedohodnú inak, môže sa rozhodnutím, ktorým sa určuje, že zmluvná strana porušila svoje záväzky podľa tejto zmluvy, priznať len oddelene alebo súčasne

a) peňažná náhrada škôd a akékoľvek prislúchajúce úroky alebo

b) náhrada rovnakého druhu za predpokladu, že zmluvná strana môže zaplatiť namiesto toho finančnú úhradu.

2. Ak je žaloba predložená na rozhodcovské konanie v mene podniku,

a) rozhodnutie o náhrade rovnakého druhu musí určiť, že náhrada má byť vykonaná v prospech podniku,

b) rozhodnutie o náhrade peňažných škôd a akomkoľvek prislúchajúcom úroku musí určiť, že celková suma musí byť vyplatená podniku, a

c) rozhodnutie musí uvádzať, že bolo vydané bez ujmy na akomkoľvek práve, ktoré má alebo môže mať akákoľvek osoba vzhľadom na náhradu priznanú podľa platných vnútroštátných predpisov.

3. Rozhodcovské rozhodnutie bude konečné a záväzné výlučne medzi stranami v spore vo vzťahu ku konkrétnemu prípadu.

4. Rozhodcovské rozhodnutie musí byť verejné, ak sa strany v spore nedohodnú inak.

5. Rozhodcovský súd nemôže priznať trestnoprávnu náhradu škôd.

6. Každá zmluvná strana musí na svojom území prijať všetky opatrenia potrebné na efektívny výkon vydaných rozhodnutí podľa tejto časti a musí uľahčiť výkon akéhokoľvek rozhodnutia v konaní, ktorého je stranou.

7. Investor v spore môže uplatňovať výkon rozhodcovského rozhodnutia podľa Dohovoru ICSID alebo podľa Newyorského dohovoru, ak sú obe zmluvné strany stranami týchto dohovorov.

8. Strana v spore nemôže požadovať výkon konečného rozhodnutia, ak

a) v prípade konečného rozhodnutia vydaného podľa Dohovoru ICSID

i) neuplynulo 120 dní od dátumu, keď bolo vydané rozhodnutie a niektorá strana v spore žiadala revíziu alebo zrušenie rozhodnutia, alebo

ii) nebolo skončené revízne alebo zrušovacie konanie, a

b) v prípade konečného rozhodnutia podľa Dodatkových pravidiel ICSID, Pravidiel pre rozhodcovské konanie UNCITRAL alebo akýchkoľvek rozhodcovských pravidiel zvolených stranami v spore

i) neuplynuli tri mesiace od dátumu, keď bolo vydané rozhodnutie a niektorá strana v spore žiadala revíziu, vyhlásenie za neplatné alebo zrušenie rozhodnutia, alebo

ii) rozhodcovský súd nezamietol alebo nepovolil žiadosť o revíziu, vyhlásenie za neplatné alebo zrušenie rozhodnutia a existuje ďalší opravný prostriedok.

9. Zmluvná strana nemôže iniciovať konanie v súlade s druhou časťou týkajúce sa porušenia práv investora, iba ak druhá zmluvná strana zlyhá v dodržaní alebo vyhovení konečnému rozhodnutiu vydanému v tomto spore, ktorý investor mohol predložiť podľa tejto časti. V takom prípade rozhodcovský súd zriadený podľa druhej časti tejto hlavy môže vydať, na žiadosť zmluvnej strany, ktorej investor bol stranou v spore,

a) vyhlásenie, že nedodržanie alebo nevyhovenie konečnému rozhodnutiu sa nezhoduje so záväzkami uvedenými v tejto zmluve, a

b) odporúčanie, aby druhá zmluvná strana dodržiavala konečné rozhodnutie alebo vyhovela konečnému rozhodnutiu.

Článok 21

Dočasné ochranné opatrenia

Rozhodcovský súd môže rozhodnúť o dočasnom ochrannom opatrení na zachovanie práv strany v spore alebo na zabezpečenie, aby bolo rozhodnutie rozhodcovského súdu vykonané s maximálnou efektívnosťou, zahŕňajúcom rozhodnutie na zachovanie istoty vlastníctva alebo nakladania stranou v spore, alebo na ochranu jurisdikcie rozhodcovského súdu. Rozhodcovský súd nemôže rozhodnúť o zdržaní alebo uložení použitia opatrenia, ktoré môže viesť k porušeniu podľa článku 13. Rozhodnutie na účely tohto odseku zahŕňa odporúčanie.

DRUHÁ ČASŤ

RIEŠENIE SPOROV MEDZI ZMLUVNÝMI STRANAMI

Článok 22

Rozsah

Táto časť sa vzťahuje na riešenie sporov medzi zmluvnými stranami vyplývajúcich z výkladu alebo vykonávania ustanovení tejto zmluvy. Uvedené porušenia záväzku zmluvnej strany v hlave II sa riešia podľa ustanovení prvej časti tejto hlavy.

Článok 23

Konzultácie a rokovania

1. Každá zmluvná strana môže požadovať konzultácie o výklade alebo vykonávaní tejto zmluvy.

2. Spory medzi zmluvnými stranami vzhľadom na výklad alebo vykonávanie ustanovení tejto zmluvy sa budú podľa možnosti riešiť priateľsky prostredníctvom konzultácií a rokovaní.

3. V prípade, že sa spor nevyrieši prostredníctvom spomenutých prostriedkov do šiestich mesiacov od dátumu, keď sa také rokovania alebo konzultácie vyžiadali v písomnej forme, každá zmluvná strana môže predložiť takýto spor rozhodcovskému súdu vytvorenému v súlade s touto časťou alebo podľa dohody zmluvných strán akémukoľvek inému medzinárodnému súdu.

Článok 24

Zostavenie rozhodcovského súdu

1. Rozhodcovské konanie sa začne po písomnom oznámení doručenom jednou zo zmluvných strán (žiadajúca zmluvná strana) druhej zmluvnej strane (odpovedajúca zmluvná strana) diplomatickou cestou. Oznámenie musí obsahovať vyhlásenie obsahujúce právne a faktické dôvody žaloby, súhrn vývoja a výsledky konzultácií a rokovaní na základe článku 23, zámer žiadajúcej zmluvnej strany začať konanie podľa tejto časti a meno rozhodcu vymenovaného touto žiadajúcou zmluvnou stranou.

2. Do 30 dní po doručení oznámenia musí odpovedajúca zmluvná strana oznámiť žiadajúcej zmluvnej strane meno ňou vymenovaného rozhodcu.

3. Do 30 dní nasledujúcich po dátume, keď bol vymenovaný druhý rozhodca, rozhodcovia vymenovaní zmluvnými stranami musia vymenovať po vzájomnej dohode tretieho rozhodcu, ktorý bude predsedom rozhodcovského súdu po súhlase zmluvných strán.

4. Ak v čase určenom v odsekoch 2 a 3 sa požadované vymenovania nevykonajú alebo sa neudelia požadované schválenia, ktorákoľvek zo zmluvných strán môže vyzvať predsedu Medzinárodného súdneho dvora na vymenovanie rozhodcu alebo rozhodcov, ktorí ešte neboli vymenovaní. Ak je predseda Medzinárodného súdneho dvora občanom alebo stálym rezidentom ktorejkoľvek zo zmluvných strán alebo ak iné dôvody mu zabraňujú, aby sa ujal tejto funkcie, žiadosť sa predloží jeho podpredsedovi, aby uskutočnil tieto vymenovania. Ak aj podpredseda je občanom alebo stálym rezidentom štátu ktorejkoľvek zmluvnej strany alebo ak mu je inak zabránené vykonať danú funkciu, o vykonanie vymenovania sa požiada najstarší člen Medzinárodného súdneho dvora, ktorý nie je občanom ani stálym rezidentom štátu žiadnej zmluvnej strany.

5. V prípade, že rozhodca vymenovaný v tomto článku rezignuje alebo ak mu je inak zabránené vykonávať danú funkciu, musí byť vymenovaný jeho nástupca rovnakým spôsobom, ako je to ustanovené pre vymenovanie pôvodného rozhodcu, a bude mať rovnaké právomoci a povinnosti, aké mal aj pôvodný rozhodca.

Článok 25

Konanie

1. Po zvolaní predsedajúcim rozhodcom musí rozhodcovský súd určiť miesto rozhodcovského konania a dátum začatia konania.

2. Rozhodcovský súd rozhoduje vo všetkých otázkach spojených s jeho pôsobnosťou a s akýmikoľvek dohodami medzi zmluvnými stranami, rozhoduje o vlastných postupoch.

3. V ktoromkoľvek štádiu konania môže rozhodcovský súd navrhnúť zmluvným stranám, aby sa spor riešil dohodou.

4. Rozhodcovský súd si môže kedykoľvek dovoliť spravodlivé vypočutie zmluvných strán.

Článok 26

Rozhodnutie

1. Rozhodcovský súd prijíma rozhodnutie väčšinou hlasov. Rozhodnutie bude vydané v písomnej forme a musí obsahovať platné faktické a právne zistenia. Podpísané rozhodnutie sa doručí každej zo zmluvných strán.

2. Také rozhodnutie je konečné a pre obe zmluvné strany záväzné.

Článok 27

Použitie práva

Rozhodcovský súd zriadený v tejto časti rozhoduje o otázkach sporu v súlade s touto zmluvou a podľa platných pravidiel a zásad medzinárodného práva.

Článok 28

Náklady

Každá zmluvná strana znáša náklady na vlastného rozhodcu a na svoje zastupovanie v súdnom konaní. Náklady na predsedu rozhodcovského súdu a iné náklady spojené s vedením rozhodcovského konania sa rovnako rozdelia medzi zmluvné strany, ak rozhodcovský súd nerozhodne, že jedna zo zmluvných strán bude znášať väčšiu časť nákladov.

HLAVA IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 29

Uplatnenie zmluvy

Táto zmluva sa vzťahuje na investície vykonané pred nadobudnutím platnosti alebo po nadobudnutí jej platnosti, ale nie na žaloby vyplývajúce z udalostí, ktoré nastali, alebo na žaloby, o ktorých sa rozhodlo pred týmto dátumom.

Článok 30

Konzultácie

Zmluvná strana môže navrhnúť druhej zmluvnej strane konzultácie o akejkoľvek záležitosti vzťahujúcej sa na zmluvu. Tieto konzultácie sa uskutočnia na mieste a v čase dohodnutom zmluvnými stranami.

Článok 31

Nepriznanie výhod

Zmluvné strany sa môžu spoločne rozhodnúť po konzultácii nepriznať výhody plynúce z tejto zmluvy pre podnik druhej zmluvnej strany a pre jeho investície, ak fyzická osoba alebo podnik nezmluvnej strany vlastní alebo ovláda takýto podnik.

Článok 32

Nadobudnutie platnosti, jej trvanie a skončenie

1. Zmluvné strany si navzájom výmenou nót oznámia splnenie svojich ústavných požiadaviek týkajúcich sa schválenia a nadobudnutia platnosti tejto zmluvy.

2. Táto zmluva nadobudne platnosť deväťdesiat (90) dní po dátume neskoršieho z dvoch oznámení uvedených v odseku 1.

3. Táto zmluva zostane v platnosti počas desiatich (10) rokov. Po tomto období zmluva zostáva naďalej v platnosti až do uplynutia dvanástich (12) mesiacov od dátumu, keď jedna zmluvná strana podala druhej zmluvnej strane písomné oznámenie o jej skončení.

4. Táto zmluva zostane v platnosti desať (10) rokov od dátumu skončenia len pre investície vykonané pred týmto dátumom.

5. Táto zmluva sa môže meniť alebo doplňať dohodou zmluvných strán, pričom dohodnutá zmena nadobudne platnosť na základe postupov uvedených v odsekoch 1 a 2.

Dané v Mexiku 26. októbra 2007 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, španielskom a anglickom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.

Za Slovenskú republiku:

Diana Štrofová v. r.

Za Spojené štáty mexické:

Carlos Arce Macías v. r.

Príloha k článku 12 ods. 2

1. Oznámenie o zámere uvedené v článku 12 ods. 2 bude doručené

v prípade Slovenskej republiky na Ministerstvo financií Slovenskej republiky a

v prípade Spojených štátov mexických na Ministerstvo hospodárstva.

2. Investor v spore predkladá písomné oznámenie o zámere uvedené v článku 12 ods. 2 podľa potreby v slovenskom jazyku a v španielskom jazyku. Jeho súčasťou bude príslušný preklad vypracovaný expertom v prípade, ak bude také oznámenie o zámere predložené v akomkoľvek inom jazyku, ako sa už uviedlo.

3. Na uľahčenie konzultácie investor poskytne spolu s oznámením o zámere aj kópiu tejto dokumentácie:

a) Pas alebo akýkoľvek dokument o štátnej príslušnosti, podľa ktorého je investor fyzická osoba, alebo iný platný dokument o založení alebo organizácii podľa právneho poriadku zmluvnej strany bez sporu, ktorý osvedčuje, že investor je podnikom takejto zmluvnej strany.

b) Kde investor zmluvnej strany uvažuje podať žalobu na rozhodcovské konanie v mene podniku druhej zmluvnej strany, ktorý je právnickou osobou a ktorý investor vlastní alebo ovláda,

i) platný dokument o včlenení alebo organizácii podniku podľa právneho poriadku zmluvnej strany v spore a

ii) dokument preukazujúci, že investor v spore vlastní alebo ovláda podnik.

V takom prípade sa tiež predloží oprávnenie právneho zástupcu alebo dokument, na základe ktorého je osoba náležite oprávnená konať v spore v mene investora.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.