Zákon č. 400/2009 Z. z.Zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 145/2009
Platnosť od 20.10.2009
Účinnosť od 01.01.2017 do31.05.2017
Zrušený 55/2017 Z. z.
Komentáre 1
Literatúra 29
Rozhodnutia súdov 203
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2009 okrem čl. I § 84 ods. 1 písm. a) druhého bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2010.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené