Oznámenie č. 361/2009 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o zmene Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností

Čiastka 130/2009
Platnosť od 18.09.2009
Záväznosť od 01.10.2009
Uzavretie zmluvy 25.06.2008
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 1. októbra 2009 v súlade s článkom II ods. 2.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené