Oznámenie č. 31/2009 Z. z.Oznámenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vydaní výnosu o ustanovení hodnoty služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Železničnej polície v roku 2009

Čiastka 15/2009
Platnosť od 11.02.2009 do28.02.2010
Účinnosť do 28.02.2010
Zrušený 54/2010 Z. z. (nepriamo)
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2009.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené