Vyhláška č. 300/2009 Z. z.Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

Čiastka 106/2009
Platnosť od 25.07.2009
Účinnosť od 01.10.2019
Rozhodnutia súdov 2
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené