Oznámenie č. 232/2009 Z. z.Oznámenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 19. júla 2004 č. 1547/M-2004, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o vystrojení a označení zamestnancov Štátnej plavebnej správy

Čiastka 82/2009
Platnosť od 11.06.2009
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. júla 2009.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené