Zákon č. 207/2009 Z. z.Zákon o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(v znení č. 354/2011 Z. z.(nepriamo), 38/2014 Z. z., 160/2018 Z. z.)

Čiastka 76/2009
Platnosť od 30.05.2009
Účinnosť od 01.07.2018
Rozhodnutia súdov 1
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené