Zákon č. 191/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 74/2009
Platnosť od 29.05.2009
Účinnosť od 01.01.2010
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2009 s výnimkou čl. I bodu 38 § 40a ods. 3 písm. l), ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2010.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené