Zákon č. 186/2009 Z. z.Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 71/2009
Platnosť od 27.05.2009
Účinnosť od 01.09.2019 do31.12.2019 (za 25 dní)
Rozhodnutia súdov 3
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I až V, čl. VI štvrtého bodu (§ 25a a 25b), čl. VII až XII, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2010.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené