Zákon č. 185/2009 Z. z.Zákon o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Čiastka 71/2009
Platnosť od 27.05.2009
Účinnosť od 01.09.2019 do30.11.2019
Rozhodnutia súdov 1
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2009 okrem čl. II, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2010.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené