Vyhláška č. 156/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 371/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii oviec a kôz

Čiastka 57/2009
Platnosť od 30.04.2009
Účinnosť od 01.05.2009

156

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

z 15. apríla 2009,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 371/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii oviec a kôz

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 10 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 99/2008 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 371/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii oviec a kôz sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 odsek 2 znie:

(2) Trvalé označenie ovce a kozy sa vykonáva

a) dvoma plastovými ušnými značkami s jedinečným číslom,

b) jednou plastovou ušnou značkou a elektronickým identifikátorom,1)

c) jednou plastovou ušnou značkou len ovce alebo kozy do veku 12 mesiacov, ktorá je určená na jatočné účely v Slovenskej republike, alebo

d) iným spôsobom podľa osobitného predpisu2) len ovce alebo kozy, ktorú nemožno označiť plastovou ušnou značkou zo zdravotných alebo z iných dôvodov; takto označené ovce alebo kozy nie sú určené na obchod v Európskom spoločenstve.“.

2. V § 1 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Trvalé označenie sa vykoná pred premiestnením zvieraťa z chovu, v ktorom sa narodilo, najneskôr však do šiestich mesiacov od narodenia.“.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

3. Nadpis nad § 6 znie:

„Centrálny register oviec a kôz“.

4. V § 6 odsek 1 znie:

(1) V centrálnom registri oviec a kôz sa evidujú tieto údaje

a) o chove:

1. registračné číslo chovu,6)

2. názov a adresa miesta chovu,

3. geografické súradnice miesta chovu,

4. typ produkcie,

b) o držiteľovi alebo vlastníkovi:

1. meno, priezvisko a dátum narodenia, ak ide o fyzickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa, alebo obchodné meno, identifikačné číslo organizácie, ak je pridelené, a meno, priezvisko, dátum narodenia a miesto trvalého pobytu štatutárneho zástupcu, ak ide o právnickú osobu,

2. miesto trvalého pobytu fyzickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa alebo sídlo právnickej osoby,

c) o zvierati:

1. číslo ušnej značky,

2. deň, mesiac a rok narodenia,

3. kód krajiny pri dovoze z tretej krajiny,

4. každá zmena oviec a kôz držaných v chove podľa číselníka zmien uvedených v prílohe č. 4 a dátum, kedy k zmene došlo,

5. dátum premiestnenia zvieraťa,

6. miesto, odkiaľ a kam sa zviera premiestňuje,

7. výsledky a dátum inventúry držaných zvierat vykonávanej držiteľom najmenej raz za kalendárny rok a dátum jej uskutočnenia.“.

5. V § 7 ods. 2 sa slovo „určí“ nahrádza slovom „určí8)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:

8) § 5 písm. k) zákona č. 39/2007 Z. z.“.

6. Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý znie:

㤠7a

(1) Hlásenie o premiestnení oviec alebo kôz do 12 mesiacov veku na dočasnú farmu (ďalej len „hlásenie o premiestnení na dočasnú farmu“) sa na účely ich identifikácie zasiela poverenej osobe do siedmich dní odo dňa ich premiestnenia a zasiela sa z chovu, z ktorého sa ovce alebo kozy premiestnili.

(2) Dočasnou farmou je chov oviec alebo kôz fyzickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom, ktorá nie je registrovaná v centrálnom registri, alebo právnickou osobou, ktorá nie je registrovaná v centrálnom registri, a nadobúda ovce alebo kozy na zabitie do siedmich dní od dátumu ich premiestnenia.

(3) Poskytnúť ovcu alebo kozu na dočasnú farmu možno len vtedy, ak v deň zabitia vek ovce alebo kozy nebude vyšší ako 12 mesiacov.

(4) Vzor hlásenia o premiestnení na dočasnú farmu je uvedený v prílohe č. 6.“.

7. V § 8 odsek 1 znie:

(1) Hlásenie zmien sa zasiela poverenej osobe do siedmich dní odo dňa zmeny, ak ide o narodenie a dovoz z tretích krajín do siedmich dní odo dňa trvalého označenia oviec alebo kôz. Vzor hlásenia zmien oviec a kôz je uvedený v prílohe č. 4.“.

8. V § 8 ods. 2 sa slovo „určí“ nahrádza slovom „určí8)“.

9. V § 9 ods. 2 písm. b) sa prvý bod dopĺňa slovami „a dátum identifikácie9)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:

9) Príloha časť B bod 2 nariadenia Rady (ES) č. 21/2004.“.

10. V § 9 odsek 3 znie:

(3) Individuálny register oviec a kôz v chove sa vedie v písomnej alebo elektronickej forme spôsobom, ktorý určí8) poverená osoba. Individuálny register oviec a kôz v chove spolu so sprievodnými dokladmi sa uchováva najmenej tri roky10) od posledného vykonaného záznamu. Vzor individuálneho registra oviec a kôz v chove je uvedený v prílohe č. 5.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:

10) Čl. 5 ods. 3 a čl. 6 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 21/2004.“.

11. Príloha č. 1 znie:

„Príloha č. 1 k vyhláške č. 371/2007 Z. z.

VZOR

Opis ušnej značky a vzor ušnej značky

Príloha 01“.

12. Príloha č. 4 znie:

„Príloha č. 4 k vyhláške č. 371/2007 Z. z.

VZOR

Hlásenie zmien oviec a kôz

Príloha 04

Číselník zmien

01Narodenie barana
02Narodenie jahničky
03Narodenie capka
04Narodenie kozičky
11Dovoz barana z členského štátu EÚ / Dovoz barana z tretej krajiny
12Dovoz ovce z členského štátu EÚ / Dovoz ovce z tretej krajiny
13Dovoz capa z členského štátu EÚ / Dovoz capa z tretej krajiny
14Dovoz kozy z členského štátu EÚ / Dovoz kozy z tretej krajiny
21Zaregistrovanie staršieho žijúceho barana
22Zaregistrovanie staršej žijúcej ovce/bahnice
23Zaregistrovanie staršieho žijúceho capa
24Zaregistrovanie staršej žijúcej kozy
31Oprava pohlavia na samca
32Oprava pohlavia na samicu
39Oprava evidovaných údajov ovce alebo kozy (okrem pohlavia)
40Odcudzenie
41Strata vplyvom predátorov
51Uhynutie a  likvidácia na mieste
61Zabitie pre súkromnú domácu spotrebu (domáca zakáľačka)
65Dovoz a zabitie barana na bitúnku
66Dovoz a zabitie ovce na bitúnku
67Dovoz a zabitie capa na bitúnku
68Dovoz a zabitie kozy na bitúnku
71Premiestnenie barančeka na dočasnú farmu
72Premiestnenie jahničky na dočasnú farmu
73Premiestnenie capka na dočasnú farmu
74Premiestnenie kozičky na dočasnú farmu
80Vývoz ovce a kozy do členského štátu EÚ/Vývoz ovce a kozy do tretej krajiny
81Narodenie barana po ET (embryo transfer)
82Narodenie jahničky po ET (embryo transfer)
83Narodenie capka po ET (embryo transfer)
84Narodenie kozičky po ET (embryo transfer)
94Zrušenie omylom nahláseného odcudzenia (kódom udalosti 40)/straty vplyvom predátorov (kódom udalosti 41)
95Zrušenie omylom nahláseného uhynutia a likvidácie na mieste (kódom udalosti 51)/zabitia pre súkromnú domácu spotrebu (kódom udalosti 61)
96Zrušenie omylom nahláseného dovozu a zabitia na bitúnku (kódom udalosti 65, 66, 67, 68)
97Zrušenie premiestnenia barančeka, jahničky, capka a kozičky (hlásené kódom 71, 72, 73 a 74)
98Zrušenie omylom nahláseného vývozu (kódom udalosti 80)
99Zrušenie omylom zaregistrovanej ovce a kozy (kódmi udalostí 01, 02, 03, 04, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 81, 82, 83, 84)

Kódy plemien oviec

Kód
plemena
Názov plemena
AMAskánske merino
BDBlue de Meine
BGBergshaf
BEBerrichone du Cher
CCigaja
COCorriedale
FFínske
FMFleisch merino
HCGornyj corriedale
HSHaempshire
CHCharollais
IFIle de France
KKent
KMKaukazské merino
LLein
LCLacaune
LELeicester
LILincoln
LMLandschaft merino
MMerino
NDNemecká dlhovlnová
NVNórsky vilsau
ODOxford Down
RRomanovské
SFSuffolk
SKSeverokaukazské vlnové
SMStavropolské merino
TTexel
VPôvodná valaška
VFVýchodofrízske
Xiné neuvedené, neznáme plemeno
ZUZošľachtená valaška ČR
ZVZošľachtená valaška

Kódy plemien kôz

Kód
plemena
Názov plemena
ALAlpínska koza
BKBiela koza
BUBúrska koza
HKHnedá koza
KCKoza kamerunská
KKKašmírska koza
MKMohérová koza
Xiné neuvedené, neznáme plemeno

Číselník kódov podielov krvi

Číselný kód1. plemeno %2. plemeno %3. plemeno %4. plemeno %
00100000
0187,512,500
02752500
0362,537,500
04505000
057512,512,50
0662,52512,50
075037,512,50
085025250
0937,537,5250
1062,512,512,512,5
11502512,512,5
1237,537,512,512,5
1337,5252512,5
1425252525

“.

13. Za prílohu č. 5 sa pripája príloha č. 6, ktorá znie:

„Príloha č. 6 k vyhláške č. 371/2007 Z. z.

VZOR

Hlásenie o premiestnení oviec/kôz na dočasnú farmu

Príloha 06“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2009.


Stanislav Becík v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.